HABARY NIRDEN OKAÝAŇYZ? TÜRKMENGAZET - DEN www.turkmengazet.com GYZYKLY HABAR CEŞMESI
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Täze habarlar

 • Ýewropada bilim almak mümkinçiligiÝewropada bilim almak mümkinçiligi
  Ýewropa uniwersitetlerinde bilim ýa-da tejribe almak isleýän Türkmenistanyň raýatlary Ýewropa Bileleşiginiň girdeji gazanmaýan “Erasmus+” maksatnamasyndan peýdalanyp bilerler. Bu barada www.erasmusplus.org.tm internet saýtynda bellenilip geçilýär. Täzelenen maksatnama soňky bäş ýylda “Erasmus Mundus”, “Tempus” we beýleki birnäçe köne maksatnamalaryň ornuny tutdy. Bu maksatnamanyň kömegi bilen 4 milliondan gowrak adam daşary ýurtda okamak… dowamy... »
 • Kaktus miwesiniň peýdaly häsiýetleriKaktus miwesiniň peýdaly häsiýetleri
  Ýer ýüzünde kaktuslaryň dürli görnüşleri belli bolup, olar esasan hem yssy ýerlerde has gowy ösýär. Kaktus özüniň köptaraplaýyn ähmiýeti bilen hem tapawutlanýan ösümlikleriň biri bolup, onuň synalary ýangyç hökmünde, mebel ýasamakda, derman, kosmetiki serişdelerini taýýarlamakda ulanylýar. Şeýle-de tohumlaryndan gymmatbahaly ýag, un taýýarlanylýar. Gülünden şypa beriji melhemlik çaý taýýarlanylýar. Maglumatlara görä,… dowamy... »
 • Bu ýylky zekatlaryň mukdary kesgitlendiBu ýylky zekatlaryň mukdary kesgitlendi
  Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň InAshgabat portalyna beren maglumatyna görä şu ýylky zekatlaryň möçberi barada fetwa çykaryldy. Bu fetwa görä pitre zekatynyň möçberi 10 manat, mal zekatynyň nisaby bolsa 77,000 manat diýip kesgitlendi. Şeýle-de okaň:Pitre sadakasyHutba: “Gadyr gijesi”Gadyr gijesiMübärek gijelerde okalýan namazlarYslam dininde mübärek aýlaryň we gijeleriň ähmiýetiBaýram namazyOrazanyň sünnetleriOrazany bozmaýan zatlarTarawa… dowamy... »
 • «Merkezi Aziýa – Hytaý» daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçiriler«Merkezi Aziýa – Hytaý» daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçiriler
  2021-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşigiň barşynda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegi… dowamy... »
 • “Windows 10”-yň nyşanlary çalşylýar“Windows 10”-yň nyşanlary çalşylýar
  “3Dnews.ru” saýtynyň habar bermegine görä, “Microsoft Corporation” öz operasion ulgamynyň nyşanlaryny çalşar. Nyşanlaryň käbirleri “Windows 95”-iň döwründen  biziň günlerimize çenli üýtgedilmän galypdyrlar. Döredijiler “Windows 10”-yň nyşanlaryny yzygiderli gowulandyrýarlar. Bu özgertmeleri şu ýylyň ahyrynda “Sun Valley” täzelenmesi bilen ulanyjylar üçin elýeterli etmek meýilleşdirilýär. Täze ulgam nyşanlarynyň peýda bolmalydygy şu ýylyň mart… dowamy... »
 •  “Google Photos” mugt giňişligini çäklendirer “Google Photos” mugt giňişligini çäklendirer
  “Ixbt.com” saýtynda habar berilmegine görä, “Google” 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan “Google Photos”-da ýokary hilli suratlary saklamak üçin mugt giňişligini çäklendirmegi meýilleşdirýär. Kompaniýa bu barada 2020-nji ýylyň noýabr aýynda habar beripdi. Indi, 1-nji iýundan başlap, “Google” hasabyndaky ambarda ýüklenen suratlary we wideolary 15 Gb-dan köp ýer eýeleýän ulanyjylar “Google One” abunalygynyň… dowamy... »
 • Açyk gapylar: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiAçyk gapylar: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby bölümleriň esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar üçin 2021-nji ýylyň 20-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. «Açyk gapylar»… dowamy... »
 • Türkmen talyplaryna Italiýada okamak mümkinçiligiTürkmen talyplaryna Italiýada okamak mümkinçiligi
  Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Kömekow bilen Italiýanyň uniwersitetler we barlaglar ministri Kristina Messa bilen duşuşygy boldy. Bu barada “Trend” habarlar gullugy habar berýär. Habarda bellenilip geçilişi ýaly, duşuşykda taraplar Türkmenistanyň Prezidentiniziň 2019-njy ýylyň noýabrynda Italiýa amala aşyran saparynyň çäklerinde gol çekilen ylalaşyklaryň, şeýle hem iki… dowamy... »
 • Täze serial: “Sähranyň şasy Jelaleddin”Täze serial: “Sähranyň şasy Jelaleddin”
  Türkiýe bilen Özbegistanyň bilelikde durmuşa geçiren täze taslamasy “Sähranyň şasy Jelaleddin” serialy teletomaşaçylara hödürlener. Mehmet Bozdag tarapyndan taslamalaşdyrylan bu serialda Jelaleddin Meňburunyň durmuşy suratlandyrylýar. Türkiýäniň “ATV” teleýaýlymynda görkeziljek serialyň režissýorlygyny Metin Günaý hem-de Nurgissa Almyrat alyp barar. Serialda türk we özbek sungat işgärleri çykyş ederler. Olaryň hatarynda Emre Kywyljym, Jemal… dowamy... »
 • Aşgabatda halkara ylmy maslahat geçirildiAşgabatda halkara ylmy maslahat geçirildi
  Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly “Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna hem-de «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna bagyşlanan bu forumyň işi berkarar döwletimiziň okgunly innowasiýa ösüşinde ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynyň gazananlarynyň ähmiýetini beýan etmekden… dowamy... »
 • «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramagyň tertibi«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramagyň tertibi
  1. Dynç almaga gitmek üçin degişli lukmançylyk barlagyndan geçip, saglyk kepilnamasyny almaly. Lukmançylyk barlagyndan geçilýärkä, şeýle hem gidilende we gaýdylanda, 72 sagadyň dowamynda COVID-19-yň test barlagyndan geçmeli. Ýaşy 18-den ýokary raýatlar gitmezinden 10 gün öň ýollanma hatlaryny alandan soňra, ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde kesgitlenilen ýörite nokatlarda (saglyk öýlerinde) COVID-19-a… dowamy... »
 • Aşgabatda täze ugur boýunça awtobus gatnawy ýola goýuldyAşgabatda täze ugur boýunça awtobus gatnawy ýola goýuldy
  Ilatyň awtobus gatnawlaryna isleglerini kanagatlandyrmak, ýolagçylar üçin ýokary hilli we medeni hyzmatlary hödürlemek maksady bilen, “Türkmenawtoulaglary” agentligi №54 (Teke bazary – “Arkadag” myhmanhanasy) we №70 (Parahat – Döwletmämmet Azady metjidi) belgili iki sany täze awtobus ugruny açdy. 54-nji ugur boýunça awtobus “Teke bazary” belleniş nokadyndan hereket edip başlaýar we soňra… dowamy... »
 • Döredijilik gezelenji geçirildiDöredijilik gezelenji geçirildi
  Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli döredijilik gezelenji geçirildi. Gezelenje ýurduň medeniýet we sungat işgärleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar. Häzirki günlerde ak şäherimiz Aşgabadyň goýny belent toý dabarasy bilen gaýnap joşýar. Aziýanyň… dowamy... »
 • Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli binalar dürli öwüşginli yşyklar bilen bezelerAşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli binalar dürli öwüşginli yşyklar bilen bezeler
  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny geçirdi. Paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyklaryň depginleri barada, şeýle hem Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik edýän orunbasary Ş.Durdylyýew we Aşgabat şäheriniň häkimi… dowamy... »
 • «Parahatçylygyň we ynanyşmagyň owazy» atly hor festiwaly geçirildi«Parahatçylygyň we ynanyşmagyň owazy» atly hor festiwaly geçirildi
  Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy hem-de 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli, wokal sungatynyň ussatlarynyň «Parahatçylygyň we ynanyşmagyň owazy» atly ýurdumyzyň hor festiwaly geçirildi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.… dowamy... »
 • Kiberhowpsuzlyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlykKiberhowpsuzlyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk
  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ştab-kwartirasy (Awstriýanyň Wena şäheri) tarapyndan 4-5-nji maýda geçirilen halkara wideomaslahat maglumat, telekommunikasiýa we kiberhowpsuzlyk meselelerine bagyşlandy. ÝHHG-ä agza ýurtlaryň arasynda bu möhüm ulgamda tejribe alyşmaga gönükdirilen iki günlük onlaýn duşuşyga türkmen tarapyndan “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň, Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň, degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň… dowamy... »
 • «Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy» atly sergi açyldy«Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy» atly sergi açyldy
  Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Daşary işler ministrliginiň, ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň hem-de Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramagynda «Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy» atly maksatnamanyň çäklerinde alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň 20 ýyllygyna bagyşlanan serginiň açylyşy boldy. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen medeni… dowamy... »
 • Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekilleri duşuşyga gatnaşdylarMilli Geňeşiň Mejlisiniň wekilleri duşuşyga gatnaşdylar
  Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekilleri wideoaragatnaşyk arkaly Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament assambleýasynyň Sekretariaty tarapyndan guralan duşuşyga gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda bu guramanyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada TDH habar berýär. Häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge saldamly goşant goşmaga gönükdirilen parlamentara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy Türkmenistanyň… dowamy... »
 • Lebap welaýatynda sergi bäsleşigi geçirildiLebap welaýatynda sergi bäsleşigi geçirildi
  Lebap welaýat baş bilim müdirligi el işleri, senetçilik bilen meşgullanýan bilim işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdepde sergi bäsleşigi geçirdi. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileýi hem-de Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli guralan çärä welaýatyň etrapdyr şäherlerindäki orta mekdeplerde, çagalar baglarynda zähmet çekýän bilim işgärleri gatnaşdy. Sergi bäsleşige el… dowamy... »
 • Şanly sene mynasybetli täze ýaşaýyş jaýlary açylarŞanly sene mynasybetli täze ýaşaýyş jaýlary açylar
  Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Türkmenabat şäherinde täze ýaşaýyş toplumy açylyp, ulanylmaga berler. Türkmenabadyň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurlan, dört gatly we 32, 40 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 17-sinde gurluşyk işleri tamamlaýjy tapgyrda barýar. Döwletlilik toýumyz bu toplumda ýüzlerçe maşgalanyň jaý toýy bilen utgaşar. Bu barada «Türkmenistan»… dowamy... »
 • Adwokatlyk işi barada maglumatAdwokatlyk işi barada maglumat
  Adwokatlyk işi näme? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä, adwokatlyk işi adam hukuklaryny we azatlyklaryny, ýuridik şahslaryň kanuny bähbitlerini goramak, jemgyýetde kanunylygyň berjaý edilmegine we pugtalandyrylmagyna ýardam bermek maksady bilen adwokatyň kanunda bellenilen tertipde berýän professional ýuridik kömegi bolup durýar. Adwokatlyk işi telekeçilik işi däldir we… dowamy... »
 • «Aşgabat bahary» kinofestiwalyna işleriň köp sanlysy hödürlenildi«Aşgabat bahary» kinofestiwalyna işleriň köp sanlysy hödürlenildi
  Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan «Aşgabat bahary» ady bilen yglan edilen gysga metražly filmleriň festiwalyna eýýäm işleriň köp sanlysy hödürlenildi ― diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna we Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan bu döredijilik gözden geçirişligi… dowamy... »
 • “Ak şäherim – Aşgabat” köpugurly halkara sergisi geçiriler“Ak şäherim – Aşgabat” köpugurly halkara sergisi geçiriler
  Aşgabat şäher häkimligi bilen Söwda-senagat edarasy 24-25-nji maý aralygynda Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde “Ak şäherim – Aşgabat” atly köpugurly halkara sergisini gurnaýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýtynda bu barada berlen habarda, bu sergä gatnaşmaga çagyrylýar. Bu ýylky sergi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de hemişelik Bitaraplygyň 25 ýyllygy hem-de… dowamy... »
 • Ykbalymyň bagt paýy, Aşgabat!Ykbalymyň bagt paýy, Aşgabat!
  «Aşgabadym-Waspyň etsem şygrymda» bäsleşigine Aklyga beslenen tämiz säheri,Sowulmaz döwrandyr elwan bahary,Aýdymça mukam sen, şahyr gazaly,Watanymyň altyn aýy, Aşgabat!Ykbalymyň bagt paýy, Aşgabat! Göýä otyr bagt kölünde ak guwlar,Asmana uzaýar binalar, zawlar,Goýnuňda ýaýylyp ýatyr gülzarlar,Watanymyň altyn aýy, Aşgabat!Ykbalymyň bagt paýy, Aşgabat! Eşrete beslenen şu gün, ertesi,Misli Aziýanyň göwher kürtesi,Üstüne atynan, mermer begresi,Watanymyň… dowamy... »
 • “Berzeňňi” şypahanasy“Berzeňňi” şypahanasy
  KARDIOLOGIỲA YLMY-KLINIKI MERKEZLI HASSAHANANYŇ “BERZEŇŇI” YLMY-ŞYPAHANA BÖLÜMINIŇ SALGYLARY  744013, Тürkmenistan, Aşgabat ş., Berzeňňi şäherçesiniň 1923-nji köçesi, 1-nji jaýy Iş telefonlary:  (+99312) 48-89-54;  (+99312) 48-89-31  Tel/Fax: (+99312) 36-92-89  Elektron salgysy:  kardiomerkez@online.tm        Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň “Berzeňňi” ylmy-şypahana bölümi 2012 ýylyň martyndan bäri  halka hyzmat edýär. Mineral suw nerw ulgamynyň… dowamy... »
 • Aşgabadym – watanymyň ýüregi!Aşgabadym – watanymyň ýüregi!
  «Aşgabadym-Waspyň etsem şygrymda» bäsleşigine Aşgabadym  – Watanymyň ýüregi!Şaýady sen ýüz kyrk ýyllyk taryhyň!Doganlygyň hem dostlugyň güzeri,Dillere dessandyr şanyň, tarypyň. Aşgabadym – Aziýanyň merjeni,Şöhratyňy ýaýyp dursuň zemine,Lowurdaşýan binalaryň mermeri,Şuglasyny saçýar ýeriň ýüzüne. Aşgabadym asudalyk mesgeni,Parahatlyk öňe süren şygaryň,Joşdurýarsyň höwesimi, yşgymy,Ylhamyma şöhle saçýan çyragym. Aşgabadym – sen mirasym ebedi,Medeniýetiň hem sungatyň ojagy,Arkadagyň… dowamy... »
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşykDaşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
  4-5-nji maýda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ştab-kwartirasy tarapyndan guralan, maglumat, telekommunikasiýa we kiberhowpsuzlyk meselelerine bagyşlanan wideomaslahaty geçirildi. Bu baradaky habary  “Türkmenistan: Altyn asyr” saýty belläp geçýär. Maslahatda ÝHHG-ä agza ýurtlar we “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň, Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň, degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň wekilleri özara tejribe alyşdylar. Mälim… dowamy... »
 • Redaktordan: Maksat-ýatda galmak däl, ýürekde galmakRedaktordan: Maksat-ýatda galmak däl, ýürekde galmak
  Mähriban TÜRKMENgazet.com internet sahypamyzyň okyjylary, “Maksat-ýatda galmak däl, ýürekde galmak” şygaryny kalbyna siňdiren TÜRKMENgazet redaksiýasynyň agzybir döredijilik topary size minnetdarlyk bildirýär: Internet sahypamyz ýurdumyzyň çäginde ilk onluga girdi. Ýagny, häzirki wagtda TÜRKMENgazet 9-njy orunda öz ýerini aldy. Döränine az wagt geçmegine garamazdan, okyjylarymyzyň goldamagy bilen halk arasynda tanalmaga başladyk. Emma… dowamy... »
 • KHBS bilen bagly gol çekilen resminamalarKHBS bilen bagly gol çekilen resminamalar
  Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy. * * * Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň habar beriş serişdeler ulgamynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň… dowamy... »
 • Ýeňişiň şanyna sylag edildiÝeňişiň şanyna sylag edildi
  «Türkmenistan» gazetiniň habar bermegine görä, Türkmenistanda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş gününiň şanyna bagyşlanan dabaralaryň çäginde uruş weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşurylyp başlandy. Ýakynda paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde dabara geçirildi. Oňa uruş weteranlarydyr tylda zähmet çekenler bilen birlikde, ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlary, talyp ýaşlar, harby gullukçylar, jemgyýetçilik… dowamy... »
 • Meniň telewizor bolasym gelýär…Meniň telewizor bolasym gelýär…
  Kiçi ýaşly mekdep okuwçylaryny okadýan mugallymlaryň biri okuwçylaryna özleriniň isleg-arzuwy, geljekde kim bolmak isleýändikleri barada düzme ýazmagy tabşyrypdyr. Sapak gutarandan soňra, mugallym okuwçylaryň ýazan düzmelerini öýde okamak üçin ýany bilen alyp gaýdypdyr. Okuwçylaryň ýazan her bir düzmesi mugallyma ýiti täsir edipdir. Olaryň arzuwlary, islegleri sadadan aýdyň, şol bir wagtda hem… dowamy... »
 • Döwran Agalyýew bilen döredijilik duşuşygy geçirildiDöwran Agalyýew bilen döredijilik duşuşygy geçirildi
  2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýokary derejeli žurnalistleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek, şeýle hem žurnalistleriň döwrebap sanly foto kameralardan, kompýuterlerden, dizaýn işlerinden oňat baş çykarmagy, žurnalistika babatda halypa-şägirt ýoluny ösdürmek barada beren… dowamy... »
 • Ekologiýa syýasaty barada ylmy-amaly maslahat geçirildiEkologiýa syýasaty barada ylmy-amaly maslahat geçirildi
  2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslary” atly sanly wideoaragatnaşyk arkaly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň professor-mugallymlarynyň, ylmy işgärleriň, hünärmenleriň we… dowamy... »
 • Açyk gapylar güni geçirildiAçyk gapylar güni geçirildi
  2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Açyk gapylar” güni mynasybetli paýtagtymyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary bilen tanyşdyryş çäresi geçirildi. Çäräniň dowamynda mekdep okuwçylaryna žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymlarynyň, şeýle hem, Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplarynyň taýýarlamagynda institutymyzyň we talyplaryň durmuşyndan taýýarlanan wideorolik görkezildi. Soňra mekdep okuwçylary… dowamy... »
 • Durmuş işi boýunça hünärmenlere hünär superwiziýasy berilýärDurmuş işi boýunça hünärmenlere hünär superwiziýasy berilýär
  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerli derejede durmuş hyzmatlaryny etmek boýunça BMG-niň we Türkmenistanyň Hökümetiniň alyp barýan Bilelikdäki maksatnamasynyň çäginde işe kabul eden 45 durmuş işi boýunça hünärmeni tejribeli halkara hünärmenler tarapyndan berilýän durmuş işi boýunça hünär superwiziýasyny aldylar. Bu duşuşyklar BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistanyň Zähmet we… dowamy... »
 • Üns beriň bäsleşik: Şahyr bolsaň, ondan bize habar ber…Üns beriň bäsleşik: Şahyr bolsaň, ondan bize habar ber…
  Mähribanlar,  TÜRKMENgazet.com internet sahypamyz şahyrlarymyz üçin bäsleşik yglan edýär. Bäsleşigiň şertlerine görä: Rus dilinde ýazylan şahyr Walentin Gaftyň goşgusyny türkmen diline terjime etmeli. Terjime eden goşgyňyzy turkmengazet.zenan2021@gmail.com internet salgymyza Word formatda ugratmaly. Terjime edilende, kapyýalara, bogunlara we manysyna üns bermeli. Sözme-söz terjime bolmagy zerur däl. Esasy goşgy okalmaga aňsat we… dowamy... »
 • “Gara göwheriň” syry“Gara göwheriň” syry
  Dünýä ýüzünde almanyň 7500-den gowrak sortlary belli bolup, olaryň biri-de “Gara göwher” ady bilen tanalýan gara reňkli alma sortydyr. Almanyň bu sortunyň daşky gabygynyň reňki garamtyl hem-de az kem ýalpyldawuk. Almanyň şeýle reňkiniň bolmagy biraz geň bolup görünse-de, ol hakykat. Bu alma deňiz derejesinden 3100 metr belentlikde ýerleşýän Tibet daglaryndaky… dowamy... »
 • Zenan zehininiň jadylaýjy gudratyZenan zehininiň jadylaýjy gudraty
  Halkymyzyň medeni mirasy özüniň köp öwüşginliligi bilen tapawutlanýar. Göreniňde gözüňi gamaşdyrýan gözellikleriň ençemesi mährem zenanlarymyzyň, gelin-gyzlarymyzyň zehininden, yhlasly zähmetinden kemala gelýär. Zenanlar gözüniň gören, göwnüniň söýen gözelligini öz el işlerine geçirýärler. Şeýdip hem owadan keşdedir-nagyşlaryň ajaýyp nusgalaryny has-da baýlaşdyryp gelýärler. Şeýle gözellikleri özünde jemleýän nepis türkmen halylarydyr, gülli keçeleri, nagyşly… dowamy... »
 • ÝUNESKO-nyň kätipligi Aşgabadyň dalaşgärlige teklipnamasyny kabul etdiÝUNESKO-nyň kätipligi Aşgabadyň dalaşgärlige teklipnamasyny kabul etdi
  ÝUNESKO-nyň kätipligi «Dizaýn» kategoriýasynda ÝUNESKO-nyň döredijilikli şäherler ulgamyna girmek üçin Aşgabadyň dalaşgärlige teklipnamasyny kabul etdi. Bu teklipnama ýakyn wagtda garaşsyz bilermenler tarapyndan öwrenilip, bu mesele boýunça gutarnykly karar 31-nji oktýabrda bellenýän Bütindünýä şäherler gününiň baýram edilmeginiň bosagasynda ÝUNESKO-nyň Baş direktory tarapyndan yglan ediler. ÝUNESKO-nyň döredijilikli şäherleriniň ulgamy medeniýete we sosial… dowamy... »
 • Siz çalt kitap okap bilýärsiňizmi?Siz çalt kitap okap bilýärsiňizmi?
  Alymlaryň  barlaglary netijesi adamlaryň 95% haýal, ýagny bir minutda 180-220 söz okaýan eken. Munuň özi kitabyň bir sahypasyny 1,5-2 minudyň dowamynda okamak diýildigidir. Napoleon bolsa bir minudyň dowamynda iki müň söz okap bilipdir. Balzak ýarym sagatda 200 sahypany okaýan bolsa, M.Gorkiý bir minudyň dowamynda dört müňe golaý söz okamagy başarypdyr.… dowamy... »
 • Ähli Habarlaryň Jemlenen Ýeri: Türkmenistan HabarÄhli Habarlaryň Jemlenen Ýeri: Türkmenistan Habar
  Ýurdumyz baradaky ähli habarlar indi bir saýtda jemlenýär. Geçen ýylyň 10-nji Oktýabrynda hereket edip başlan Türkmenistan Habar saýty (www.turkmenistanhabar.com)  indi öz işini täze formatda dowam edýär. Ata Watanymyz Türkmenistan baradaky habarlar indi Türkmenistan Habar saýtynda jemlenýär. Okyjylar indi www.turkmenistanhabar.com saýtyna girmek bilen özlerini gyzyklandyrýan habarlaryny saýlap okap bilerler. Şonda, okyjynyň… dowamy... »
 • Sokağa Çıkma Kısıtlamasında İl Göç İdaresi Müdürlükleri Çalışır mı?Sokağa Çıkma Kısıtlamasında İl Göç İdaresi Müdürlükleri Çalışır mı?
  Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır? Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayır formu (İstanbul ve Ankara illerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport… dowamy... »
 • Watanyň Wepaly Ogly Mälikguly Berdimuhamedow Hakynda Ýatlama Ýüreklerimizde Hemişelik SaklanarWatanyň Wepaly Ogly Mälikguly Berdimuhamedow Hakynda Ýatlama Ýüreklerimizde Hemişelik Saklanar
  Şu gün – mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda Arkadag Prezidentimiziň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tarapyndan uly gynanç bilen kabul edildi. Tutuş halkymyz, aýratyn-da ýaşlar üçin görelde mekdebine öwrülen Mälikguly Berdimuhamedow 1932-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gökdepe etrabynyň 1-nji Birleşik obasynda doguldy.… dowamy... »
 • Göç İdaresi: Ülkemizde Bulunan Yabancıların DikkatineGöç İdaresi: Ülkemizde Bulunan Yabancıların Dikkatine
  Ülkemizde Bulunan Yabancıların Dikkatine: Çeşme: Göç İdaresi dowamy... »
 • «Türkmenistan» Awiakompaniýasy Täze Promo Nyrhy (Stambul–Türkmenistan-157 USD)«Türkmenistan» Awiakompaniýasy Täze Promo Nyrhy (Stambul–Türkmenistan-157 USD)
  Türkmenistan Howa Ýollary Habar Berýär: «Türkmenistan» awiakompaniýasy diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin Promo nyrhyny wagtlaýyn ýola goýýar we ýolagçylaryň goşlaryny daşamak boýunça täze konsepsiýasyny hödürleýär! «Türkmenistan» awiakompaniýasy nyrhlaryny täzelemek bilen, uçuşlaryň başlangyç tapgyrynda ekonom klasynyň täze Promo «A» nyrhyny daşary ýurtda diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin 90% arzanladyş awiabiledini satuwlarda hödürleýär. Awiabilediň… dowamy... »
 • Şäherara we Welaýatara Awtobus Ugurlary Boýunça TäzelikŞäherara we Welaýatara Awtobus Ugurlary Boýunça Täzelik
  “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “awtoulag.gov.tm” saýtynda şäherara we welaýatara awtobus ugurlary boýunça täzelik habar edildi. Bu habarda hususan-da şeýle diýilýär: Hormatly ýolagçylar! 2021-nji ýylyň aprel aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de üç gezek Aşgabat – Daşoguz we Daşoguz – Aşgabat, Aşgabat – Mary we Mary – Aşgabat hem-de… dowamy... »
 • Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?
  Gandbol oýny 1898-nji ýylda Daniýanyň Ordrup şäheriniň aýallar gimaziýasynyň mugallymy Holger Nilsen tarapyndan döredilipdir. Bu oýny ol öz okuw sapaklarynda her tarapda 7 adamdan ybarat bolan topar düzüp, olary uly bolmadyk meýdançada oýnadypdyr we bu oýna “Handbol” diýip at goýupdyr. Şol döwürde Çehoslowakiýa döwletinde mekdebiň gözükdirijisi Jozen Hlenka şol oýna… dowamy... »
 • Nowruz Hem-de Tebigatyň GözelligiNowruz Hem-de Tebigatyň Gözelligi
  Nowruzda Günüň jana ýakymly şöhlesine tebigatda oýanyş, janlanyş peýda bolýar. Şu pursat ynsanyýetiň kalbynda-da, ruhunda-da ajaýyp bir ahwal peýda bolýar. Çünki bahar paslynyň täsin, jana tenekar howasy, guşlaryň hoş owazy ynsan ruhuna, häsiýetine ýakymly täsirini ýetirýär. Nowruz dost-doganlygyň, birek-birek bilen hoşniýetli hyzmatdaşlygyň, beýik ynsanperwerligi, asuda hem rahat durmuşy alamatlandyrýan parahatçylygyň… dowamy... »
 • Onlaýn-Duşuşykda Case New Holland Kompaniýasy Bilen Hyzmatdaşlgyň Ugurlary Ara Alnyp MaslahatlaşyldyOnlaýn-Duşuşykda Case New Holland Kompaniýasy Bilen Hyzmatdaşlgyň Ugurlary Ara Alnyp Maslahatlaşyldy
  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde «Case New Holland (CNH)» amerikan kompaniýasynyň Kawkaz, Günorta we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça telekçilik direktory Stýuart Kempbeliň ýolbaşçylygyndaky wekilýet bilen wideoduşuşyk geçirildi.Gepleşiklerde ýurdumyzyň telekeçilik bileleşiginiň wekilleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryna garaldy. Duşuşyga türkmen tarapyndan maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň… dowamy... »
 • Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Sergisi we MaslahatySenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Sergisi we Maslahaty
  Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi we maslahaty öz işine başlady. Olar ýurdumyzyň telekeçileriniň 26 müňe golaýyny birleşdirýän bu iri düzümiň döredilen gününe bagyşlanýar. Türkmenistanda telekeçilik ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, döwrebap bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna onuň ornuny giňeltmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan durmuş-ykdysady syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Döwlet… dowamy... »
Powered by Theme Mason