IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Loading RSS Feed

www.newashgabat.com

HABARY NIRDEN OKAÝAŇYZ? TÜRKMENGAZET - DEN www.turkmengazet.com GYZYKLY HABAR CEŞMESI

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
13-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda […] dowamy... »
Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşdy
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Il ýaşulysy, […] dowamy... »
Türkmenistanyň Prezidenti Awstraliýa Arkalaşygynyň General-gubernatoryny gutlady
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Awstraliýa […] dowamy... »
Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy geçirildi
13-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny» […] dowamy... »

www.iirmfa.edu.tm

Hoşallyk maslahaty geçirildi

2022-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda paýtagtymyzda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň hem-de zenanlarynyň dialogyň jemleri bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

dowamy... » Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň halkara forumy

2022-nji ýylyň 12-13-nji maýy aralygynda Gazagystan Respublikasynyň bilim we ylym ministrliginiň gurnamagynda Almaty şäherinde al-Faraby adyndaky Gazak milli uniwersitetinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň forumy geçirildi. Ýokary derejede geçirilen bu halkara çäresine onlaýn görnüşinde Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersit... dowamy... » Emläge baha kesmegiň hukuk taraplary atly okuw sapagy

2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Emläge baha kesmegiň hukuk taraplary” atly ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini hukuk taýdan goramagyň usullaryny üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Institutymyzyň Halkara ykdysady gatnaş... dowamy... »

Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Täze habarlar

 • “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Ýewropa güni” bellenildi“Ýyldyz” myhmanhanasynda “Ýewropa güni” bellenildi
  Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Ýyldyz” myhmanhanasynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramagynda “Ýewropa güni” mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com internet sahypasy habar berýär. Geçirilen çärä Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylar, halkara we sebit guramalarynyň ýolbaşçylary şeýle-hem KHBS-niň wekilleri gatnaşdylar. Çärä gatnaşan… dowamy... »
 • Gurbanguly Berdimuhamedow, BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşýarGurbanguly Berdimuhamedow, BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşýar
  14-nji maýda, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar Birleşen Arap Emirliklerine ugrady. Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky topar BAE-niň Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň biwagt aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşdy. Paýtagt Abu-Dabidäki Şeýh Soltan bin Zaýed al-Awwal metjidinde… dowamy... »
 • Birleşen Arap Emirlikleriniň täze prezidenti belli boldyBirleşen Arap Emirlikleriniň täze prezidenti belli boldy
  Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti aradan çykandan soň, Abu-Dabiniň mirasdüşer şazadasy Şeýh Muhammet bin Zaýed al-Nahaýan – Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) täze Prezidenti wezipesine saýlandy. BAE-nyň resmi habar agentligi WAM-yň habar bermegine görä, döwletiň 7 emirinden ybarat bolan BAE-niň Ýokary geňeşi Şeýh Muhammet bin Zaýed al-Nahaýany döwlet baştutany edip belledi. Beýleki… dowamy... »
 • APL-de poker etmegi başaran futbolçylarAPL-de poker etmegi başaran futbolçylar
  Futbol duşuşygynda poker etmek – ýagny, bir oýunda dört gol geçirmek hemmelere başardanok. Beýle netijä ýetmek üçin hem topardaşlaryň bilen özara düşünişmegiň wajyp hem-de şol gün saňa şowlulyk ýaran bolmaly. Sebäbi, oýnuň netijesine täsir etjek oýunçylar garşydaşyň derwezesine birnäçe urgy etse-de olaryň hemmesi derwezä gönügip baranok. Biz bu ýerde diňe… dowamy... »
 • Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşdyTürkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşdy
  Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Il ýaşulysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar BAE-niň merhum Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşmak üçin Abu-Dabi şäherinde boldy. Gahryman Arkadagymyz paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden Birleşen Arap Emirliklerine tarap… dowamy... »
 • Zenanyň sesi — zeminiň sesiZenanyň sesi — zeminiň sesi
  Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy mynasybetli Söwda-senagat edarasynda sergi gurnaldy. Sergä gymmatlyklar toplumyny görkezýänleriň 50-si gatnaşyp, olardan 6-sy milli bölümler, 11-si ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, 33-si bolsa Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň diwarlyklarydyr. Sergiden fotosuratlary dykgatyňyza hödürleýäris: Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW. The post Zenanyň sesi —… dowamy... »
 • Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşdy
  Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Il ýaşulysy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar BAE-niň merhum Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşmak üçin Abu-Dabi şäherinde boldy. «TürkmenGazet». The post Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň… dowamy... »
 • Hyzmatdaşlygyň «Aşgabat görnüşi» döredildi
  Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň goldaw bermeginde Aşgabatda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyň netijeleri boýunça Aşgabat Jarnamasy kabul edildi. Şeýlelikde, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça döredilen, hyzmatdaşlygyň «Aşgabat görnüşi» diýlip atlandyrylan bu meýdança parlamentara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara… dowamy... »
 • Sahnada «Nuhuň gämisi» janlanýarSahnada «Nuhuň gämisi» janlanýar
  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynyň döredijilik işgärleri Döwlet teatr gözden geçirilişine «Nuhuň gämisi» spektaklyny taýýarladylar. Bu barada «Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär. «Nuhuň gämisi» pýesasyny sahnalaşdyrmak netijä gelnenden soň, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri režisýor Aýnazar Batyrow bilen oýun goýujy nakgaş Batyr Bekmyradow gämi gurmaga girişdiler. Gala kysmy äpet… dowamy... »
 • “Liwerpul” – Angliýanyň FA Kubogyny gazandy“Liwerpul” – Angliýanyň FA Kubogyny gazandy
  Angliýanyň FA Kubogy ýaryşynda möwsümiň ýeňijisi belli boldy. Angliýanyň meşhur “Uembli” stadionynda geçirilen final duşuşygynda «Liwerpul» bilen «Çelsi» toparlary duşuşdy. Esasy 90 minuty 0:0 hasabynda deňme-deň tamamlanan duşuşygyň esasy wagtyna goşulan 30 minutda hem toparlara gol geçirmek başartmady. Netijede, 11 metrlik jerime urgularyndan “Liwerpul” topary garşydaşyny 6:5 hasabynda utup, dünýäniň… dowamy... »
 • Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşarTürkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşar
  Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar Birleşen Arap Emirliklerine ugrady. Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň biwagt aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşar. Birleşen Arap Emirlikleriniň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan bilen oňyn… dowamy... »
 • Ykdysady ösüşiň okgunly depginiYkdysady ösüşiň okgunly depgini
  «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» örän möhüm ähmiýete eýedir. Bu maksatnamada ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän durmuş-ykdysady ösüşiň milli nusgasynyň döwletimiziň doly syýasy bitewüligini we ilatyň… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Aktau konsuly Atyrau welaýatynyň häkimi bilen duşuşdyTürkmenistanyň Aktau konsuly Atyrau welaýatynyň häkimi bilen duşuşdy
  Türkmenistanyň konsuly Muhammetnur Öwezow ýörite çakylyk boýunça Atyrau şäherine baryp, Atyrau welaýatynyň häkimi Şapkenow Serik Žambylowiç bilen duşuşdy. Bu barada konsullygyň resmi saýty habar berýär. Duşuşykda ikitaraplaýyn söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýollary barada pikir alyşyldy. Atyrau welaýatynyň häkimi, iki doganlyk döwletiň baştutanlarynyň liderliginde ylalaşylan şertnamalaryň ähmiýetini belläp geçdi. Gepleşigiň… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlandy
  2022-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy: Berkararlyk kuwwatynyň nurly nyşany» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň wekilleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdiTürkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
  Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana, Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Mohammed bin Raşid Al Maktuma, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Mansur bin Zaýed Al Nahaýýana Birleşen Arap… dowamy... »
 • BAE-niň täze Prezidenti saýlandyBAE-niň täze Prezidenti saýlandy
  Birleşen Arap Emirlikleriniň Ýokary federal geňeşi Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýany ýurduň täze Prezidenti hökmünde saýlady. Bu barada “WAM” döwlet habarlar gullugy habar berýär. Habarda bellenilip geçilişi ýaly, geňeş biragyzdan Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny BAE-niň täze Prezidenti hökmünde saýlady. Geňeşiň mejlisine Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň… dowamy... »
 • “OguzRobot” we “Hazyna Show” žurnalistika gurnagy“OguzRobot” we “Hazyna Show” žurnalistika gurnagy
  Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebinde robot tehnologiýalary bilen gyzyklanýan ýaşlaryň “OguzRobot” we žurnalistika gurnagy bilen gyzyklanýan “Hazyna Show” žurnalistika gurnagy hereket edýär. Bu gurnaklar ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň mugallymlary we okuwçylary tarapyndan esaslandyryldy. “OguzRobot” “OguzRobot” gurnagy 2018-nji ýylda döredilen ilkinji türkmen milli robot tehnologiýalary gurnagydyr.… dowamy... »
 • Aşgabatda baýramçylyk mynasybetli sergi açyldy
  Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň Gününe bagyşlanan sergi açyldy. Sergide ýurdumyzyň ösüşlerini wasp edýän şekillendiriş sungatynyň wekilleriniň zehininden dörän žiwopis, grafika, heýkeltaraşlyk işleri we milli şaý-sepler görkezilýär. Çeper işler dogduk Diýarymyzyň gözelligini, Konstitusiýa Binasyny we Baş baýdagymyzy wasp edýär. «TürkmenGazet». The post Aşgabatda baýramçylyk mynasybetli sergi… dowamy... »
 • Agyr atletikaçy Atajan Daýyýew Gresiýada bürünç medal gazandy
  Türkmenistanly agyr atletikaçy Atajan Daýyýew ýetginjekleriň arasynda Iraklionda (Gresiýa) geçirilen dünýä çempionatynda ştangany itekläp götermekde bürünç medala mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby 109 kilogramdan ýokary iň agyr agramda baýrak ugrunda bäsleşen 8 türgeniň arasyndan saýlanyp, şeýle üstünlik gazandy. Bu barada «Altyn asyr» elektron gazeti… dowamy... »
 • Olimpias 2022-de TDLU-nyň talyplary 5 sany baýrakly orna mynasyp boldyOlimpias 2022-de TDLU-nyň talyplary 5 sany baýrakly orna mynasyp boldy
  Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň gurnamagynda geçirilen talyplaryň arasynda Himiýa dersi boýunça onlaýn halkara internet olimpiadasynda (OLIMPIAS’2022) Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary oňat netijeleri görkezmegi başardylar. Olardan : 1. Nepesow Serdar – I orun 2. Gadamow Nurmyrat – I orun 3. Orazgeldiýew Öweznepes – II… dowamy... »
 • Awtobus töleglerini bank karty arkaly tölemek mümkinçiligiAwtobus töleglerini bank karty arkaly tölemek mümkinçiligi
  «Türkmenawtoulaglary» agentligi şäheriçi ulaglarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we ýolagçylara edilýän ulag hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde hereket edýän jemgyýetçilik ulaglarynda ýol tölegini Türkmenistanyň ähli banklarynyň «Altyn asyr» we «Maşgala» kartlary bilen tölemek mümkinçiligini ýola goýdy. Bu barada “awtoulag.gov.tm” internet neşirinde habar berilýär. Ýolagçylara tölegi amala aşyrmak üçin girelgedäki… dowamy... »
 • Türkmenistanda Ýewropa güni bellenildiTürkmenistanda Ýewropa güni bellenildi
  Paýtagtymyz Aşgabatda Ýewropa güni mynasybetli dabara geçirildi. Bu çärä Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan guraldy. Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda geçirilen kabul edişlik çäräsine ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de halkara we sebit guramalarynyň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly hem bu kabul edişlik dabarasyna çagyryldy. Ýewropa güni –… dowamy... »
 • Galla oragyna taýýarlyk görülýärGalla oragyna taýýarlyk görülýär
  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalyk pudagyny sanly ulgama geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» hem-de «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, häzirki wagtda esasy ugurlarda maglumat tehnologiýalaryny giňden ulanmak arkaly sanly ulgamy… dowamy... »
 • Bu ýyl hem “Balenciaga”
  Golaýda “Lyst” platformasy 2022-nji ýylyň iň moda brendleriniň sanawyny mälim etdi. Oňa laýyklykda, “Balenciaga” dünýäniň iň meşhur brendi hökmünde ykrar edildi. “Balenciaga” indi bassyr üç ýyl bäri bu sanawda kerwenbaşylygy özünde saklap gelýär. Moda bilen iş salyşýan hünärmenler brendiň bu ýyl hem öz ornunda galmagyny Kim Kardaşýanyň gatnaşmagyndaky reklama kampaniýalary… dowamy... »
 • Arzuwdan başlanan beýiklikArzuwdan başlanan beýiklik
  Ýer ýüzünde meşhur oratorlar, ýokary derejeli dilewar adamlar örän köp. Ýöne olaryň içinde hatda elsiz-aýaksyz bolup hem şeýle derejä mynasyp bolanlar bar. Belki, sizi haýrana galdyrýandyr: “Eli, aýagy ýok adam nähili halkyň öňüne çykyp, gürläp, özüni tanadyp bilýär?” diýip. Geliň, bu soragymyzyň jogabyna aýdyň hakykatyň we subutnamalaryň üsti bilen göz… dowamy... »
 • Ýokary hil we amatly bahalar size garaşýar!Ýokary hil we amatly bahalar size garaşýar!
  Ýakynda Aşgabatda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň söwda merkezi açyldy. 10 sany söwda nokadyny öz içine alýan bu söwda merkezi paýtagtymyzyň Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugrunda, onuň Baba Annanow köçesi bilen çatrygynyň golaýynda ýerleşýär. «ADT», «Altyn asyr», «TG aýakgap», «Nusaý», «Bürgüt», «Merw», «Gala», «Ýeňiş», «Bahar», «Bedew» diýip atlandyrylan söwda dükanlarynda ýokary… dowamy... »
 • Däneçilik -kiçi oba hojalyk toplumyDäneçilik -kiçi oba hojalyk toplumy
  Watanymyzyň özbaşdaklygyny alan ilkinji gününden başlap halkymyz üçin iň wajyp meseläni – azyk garaşsyzlygyny amala aşyr- mak baradaky işler soňky ýyllarda hem üstünlikli dowam etdirildi. Eger-de Sowet ýyllarynda Türkmenistan ýylda 70  mün  tonna  galla  öndüren  bolsa,  Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan   başlap  ilatyň  ak bugdaýa bolan islegi ýurdumyzda öndürilýän gallanyň hasabyna kanagatlandyrylyp başlandy.… dowamy... »
 • Ýurdumyzda kommunikasiýa ulgamynyň ösüşiÝurdumyzda kommunikasiýa ulgamynyň ösüşi
  Ýurdumyzda ykdysadyýeti maglumat tehnologiýalarynyň häzirki zaman görnüşleri esasynda sanly gurşawa utgaşdyrmak işleri alnyp barylýar. Öz gezeginde ykdysadyýetde maglumat tehnologiýasynyň ösüşi telekommunikasiýalar ulgamlarynyň ösüşi bilen gös-göni baglanyşyklydyr. Ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagynda telekommunikasiýa ulgamyna uly ähmiýet berilýär. «Telekommunikasiýa» grek dilinden terjime edilende «tele» – uzak, latyn dilinden «communication» – gepleşik, giň manyda… dowamy... »
 • TÜRKMEN DÜNÝÄSI: Mämmet Hallymämmedow hem mugallym, hem bagşyTÜRKMEN DÜNÝÄSI: Mämmet Hallymämmedow hem mugallym, hem bagşy
  Milli aýdym-saz sungatymyzy ösdürmäge saldamly goşant ussat halypalar barada gürrüň edilende özüňden biygtyýar damanaçy bagşy Mämmet Hallymämmedowyň nurana keşbi göz öňünde janlanýar. Mämmet Hallymämmedow 1922-nji ýylda Serdar şäherinde dünýä inýär. Ol täsin ykbally diýilýän adamlardan. Onuň sada, şol bir bada hem özboluşly ömür we döredijilik ýoly bar. Şol ýol birden… dowamy... »
 • Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildiMerkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildi
  2022-nji ýylyň 12-nji maýynda ýurdumyzyň paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildi. Foruma gatnaşmak üçin Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy Maulen Aşimbaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Ýokarky Geňeşiniň Başlygy Talant Mamytow, Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko, Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy Rustam Emomali,… dowamy... »
 • “Robotehnika” bäsleşigiň netijeleri“Robotehnika” bäsleşigiň netijeleri
  Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebinde “Robotehnika” şüweleňiniň çäklerinde geçirilen robot tehnologiýalary bäsleginiň netijeleri yglan edildi. Bäsleşige Aşgabat şäherinde umumybilim berýän orta mekdepleriň 16-sy gatnaşdy. “RACE”  atly Robot bäsleşigiň netijesi: Bäşimow Dawut-Aşgabat şäheriniň 129-njy orta mekdebiniň 8-nji synp okuwçysy – I ýer Baýramow Polat – ýöriteleşdirilen 97-nji orta… dowamy... »
 • Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebinde “Robotehnika” şüweleňi geçirildiAşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebinde “Robotehnika” şüweleňi geçirildi
  Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebinde Aşgabat şäherindäki umumy bilim berýän orta mekdepleriň gatnaşmagynda “Robotehnika” şüweleňi geçirildi. Robotehnika şüweleňiň çäklerinde mekdep okuwçylary tarapyndan tehnologiýa sergisi hem guraldy. Aşgabat şäheriniň 16 sany dürli orta mekdepleriniň gatnaşmagynda “Robot” tehnologiýalary boýunça geçirilen bäsleşik şüwleňiň esasy mazmunyny düzdi. Bäsleşik aýry-aýry 4 sany… dowamy... »
 • 18-nji maý – Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni18-nji maý – Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni
  “Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy mizemez agzybirligimizi, bitewüligimizi, beýik ynsanperwerlik gymmatlyklaryna, parahatçylyk hem-de döredijilik ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarlydygymyzy alamatlandyrýar. Demokratik, hukuk we dünýewi döwlet, adalatly raýat jemgyýeti, parahatçylyk, ynsanperwerlik, adalatlylyk baradaky milli düşünjelerimizi özünde jemleýän Konstitusiýamyz, dostlugymyzyň we hoşniýetliligimiziň nyşany hökmünde Ýer ýüzünde belentden pasyrdaýan Döwlet baýdagymyz biziň milli guwanjymyzdyr,… dowamy... »
 • Nebit gaz toplumynda gazanylan üstünliklerNebit gaz toplumynda gazanylan üstünlikler
  Tebigy gazyň baý gorlaryna eýe bolan Türkmenistan bu ugurda dünýäde dördünji orny eýeleýär. “Türkmengaz” döwlet konserni arkaly gaz pudagynda amala aşyrylýan taslamalar sebitde we dünýäde energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde uly orun eýeleýär. Üç ugurdaş şahalary öz içine alýan Türkmenistan – Özbegistan – Gazagystan – Hytaý gaz geçirijisi munuň aýdyň mysalydyr.… dowamy... »
 • Haly – hany-manym, keçäm – kejebämHaly – hany-manym, keçäm – kejebäm
  Keçeleriň döreýiş taryhynyň çuňlugy ýaly, onuň ediliş usuly-da diýseň çylşyrymly. Gözellik dünýäsiniň täsiri uç-guraksyz umman ýaly. Gözellige dideleň kaklyşanda seni erksiz dünýäsine alyp gidýär. Ene-mamalarymyzyň paýhas eleginde gaýnap, sünnälenen her bir milli mirasymyz ynsan göwnüni gözellige aşyk edýär. Biziň ajaýyp däp-dessurlarymyz öz akabasyny müňýyllyklaryň gatlaryndan alyp gaýdýar. Şu milli gymmatlyklarymyzyň… dowamy... »
 • «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi gaýtadan ilata hyzmat etmäge başlady«Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi gaýtadan ilata hyzmat etmäge başlady
  Şu günden başlap paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin gaýtadan hyzmat etmäge başlady. Bu ýere gelýänler indi degişli düzgünlerini berjaý etmek bilen söwda merkezine baryp, söwda-dynç alyş nokatlarynyň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler. Continue reading «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi gaýtadan ilata hyzmat etmäge başlady… dowamy... »
 • Angliýa kosmosda Gün energiýa desgalaryny gurmagy meýilleşdirýärAngliýa kosmosda Gün energiýa desgalaryny gurmagy meýilleşdirýär
  Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň biri hem Gün panelleri arkaly alnan energiýa bolup durýar. Angliýa bu ugurda kosmosda elektrik stansiýalaryny gurmagy meýilleşdirýär. Alymlar we kompaniýalar bu babatda bir netijä geldiler. Angliýa kosmosda Günden energiýa almak üçin gerekli tehnologiýanyň we enjamlaryň häzirki wagtda barlygyny nygtady. Angliýa bu taslamany, Beýik Britaniýanyň Gün energiýa… dowamy... »
 • OLIMPIAS’2022-da Oguzhan adyndaky TITU-nyň talyplary 10 sany baýrakly orna mynasyp boldyOLIMPIAS’2022-da Oguzhan adyndaky TITU-nyň talyplary 10 sany baýrakly orna mynasyp boldy
  Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň gurnamagynda geçirilen talyplaryň arasynda Himiýa dersi boýunça onlaýn halkara internet olimpiadasynda (OLIMPIAS’2022) Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplary oňat netijeleri görkezmegi başardylar. Bäsleşige gatnaşan 243 gatnaşyjynyň arasynda bu uniwersitetiň talyplary 5 altyn we 5 kümüş medal gazandylar. Himiýa dersi boýunça talyplaryň… dowamy... »
 • HNGU-nyň geçiren OLIMPIAS halkara onlaýn himiýa olimpiadasyna 13 döwletden 243 talyp gatnaşdyHNGU-nyň geçiren OLIMPIAS halkara onlaýn himiýa olimpiadasyna 13 döwletden 243 talyp gatnaşdy
  2022-nji ýylyň 4-nji maýynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň gurnamagynda talyplaryň arasynda Himiýa dersi boýunça onlaýn halkara internet olimpiadasynynyň netijeleri mälim boldy. Bu barada uniwersitetiň www.iogu.edu.tm resmi saýtynda habar berilýär. Bu olimpiýada 13 döwletden 30 ýokary okuw mekdebinden jemi 243 talyp gatnaşdy. Olimpiada “moodle” platformasynda iki aýratyn… dowamy... »
 • Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlanyldySerdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlanyldy
  2022-nji ýylyň 10-njy maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine… dowamy... »
 • BildirişBildiriş
  Türkmenistanyñ Türkiye Respublikasyndaky Ilçihanasy we Baş konsullygy bu ýurduñ çäginde ýaşayan Türkmenistanyñ raýatlaryny Türkmenistanyñ Prezidentini saýlamak üçin geçiriljek ses berilşige gatnaşmaga çagyrýar. Ses berilşige 2022-nji ýylyñ 2-nji martyndan 12-nji martyna çenli gatnaşyp bilerler. dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň Sammitine GatnaşdyTürkmenistanyň Prezidenti Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň Sammitine Gatnaşdy
    Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki Geňeş) VIII sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Türkiýe Respublikasynda bolýar. Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirýär, ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bilen netijeli gatnaşyklary artdyrýar. Ýurdumyz ählumumy gün… dowamy... »
 • Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğunun Yeni Adresine Nasıl Gidilir?Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğunun Yeni Adresine Nasıl Gidilir?
  Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Mimar Sinan Mahallesi, Reyhan Sokak No:14 Eyüpsultan/İstanbul adresinde hizmet vermeye başladı. Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğuna Nasıl Giderim? 1. Mecidiyeköy’den 48 numaralı “GÖKTÜRK-MECİDİYEKÖY” Belediye otobüsü gitmektedir. İlk durağı Mecidiyeköy AVM olup. İkinci durağı Karkuyusu durağıdır. İnilmesi gereken durak “ORMAN İŞLETMESİ” durağıdır. Ayrıca Mecidiyeköy’den  Göktürk… dowamy... »
 • Bildiriş (Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu Hakynda)Bildiriş (Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu Hakynda)
  Bildiriş 2021-nji ýylyñ 28-29-nji oktýabry aralygynda (Cumhuriyet Bayramı) baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsullygynyñ hyzmat bermeýandigini bildirýäris. Şeyle hem 1-nji noýabrdan başlap  Baş konsullugyň (Mimar Sinan mahallesi, Reyhan Sokak No:14 Eyüpsultan/İstanbul) salgysynda hyzmat berip başlajakdygyny habar berýäris. Duyuru 28-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkmenistan Istanbul Başkonsolosluğu  hizmet… dowamy... »
 • TÜRKIÝÄNIŇ SAMSUN ŞÄHERINIŇ “ONDOKUZ MAÝ” UNIWERSITETINDE TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI MEDENI ÇÄRE GEÇIRILDITÜRKIÝÄNIŇ SAMSUN ŞÄHERINIŇ “ONDOKUZ MAÝ” UNIWERSITETINDE TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI MEDENI ÇÄRE GEÇIRILDI
  Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy we 2021-nji ýylyň “Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli, 2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan Türkiýäniň Samsun şäheriniň “Ondokuzynjy maý” uniwersitetinde, bu uniwersitetde we bu ýerdäki beýleki okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmenistanly talyplaryň gatnaşmagynda medeni çäreler geçirildi. Bu çärä … dowamy... »
 • BildirişBildiriş
  Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Stambul Baş Konsullygy tarapyndan futbol boýunça ýaryş geçiriler. Futbol ýaryşy 2021-nji ýylyň 29-nji awgustynda geçiriler. Futbol ýaryşyna gatnaşmak üçin toparyň kapitany, toparlaryň adyny 2021-nji ýylyň 22-nji awgusty sagat 17:00 çenli belletmeli. Futbol ýaryşyna gatnaşmak we tomaşa etmek üçin ähli talyp we… dowamy... »
 • В Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе КеркиВ Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе Керки
  Сегодня в городе Керки на востоке Туркменистана (Лебапская область) введен в эксплуатацию новый международный аэропорт. В церемонии его открытия приняли участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, члены правительства и другие руководители. В ходе торжества глава государства осмотрел обустройство комплекса, побывал в зале ожидания пассажирского терминала, на перроне и в СИП-зале. Аэропорт имеет… dowamy... »
 • Kerki Şäherinde Halkara Howa Menzili AçyldyKerki Şäherinde Halkara Howa Menzili Açyldy
  Şu gün Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde täze we döwrebap halkara howa menzili ulanmaga berildi. Kerki şäheriniň halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. “orient.tm” internet neşiriniň habaryna görä, milli Liderimiz açylyş dabarasynyň çäklerinde howa menzili bilen tanyşdy, onuň ýolagçy terminaly, CIP zalyna we beýleki bölümlerine baryp gördi. Howa… dowamy... »
 • BildirişBildiriş
  Hormatly raýatlar! Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz! dowamy... »
 • Ýaşlar Guramasy we TurkmenGazet.com Internet Saýty Bäsleşik GeçirýärÝaşlar Guramasy we TurkmenGazet.com Internet Saýty Bäsleşik Geçirýär
  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi «turkmengazet.com» saýty bilen bilelikde ýaşlaryň arasynda bäsleşik geçirýär. Bäsleşigiň guramaçylaryndan biri bolan www.turkmengazet.com saýtynda habar berilmegine görä, bäsleşik ýurdumyzda bellenilýän Medeniýet günleri mynasybetli «Meniň söhbetdeşim» atly žurnalistikanyň söhbetdeşlik žanryna degişli eserleri ýazmak boýunça geçirilýär. Bäsleşigiň maksady: Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzda Watanymyzy… dowamy... »
Powered by Theme Mason