MAKUL SÖZLÜK Suratly sözlük
Oýunly sözlük
Sesli sözlük
AKYLLY SÖZLÜK www.makulsozluk.com MAKUL SÖZLÜK 16 müňden gowrak
iňlisçe söz

Keteni
(Hekaýa) Şol ýyl pagta şeýle bir bitginli boldy welin, kolhozymyz pagta planyny bary-ýogy ikije ongünligiň […] dowamy... »
«Ýeňiş» tikin fabrigi söwda toplumynyň sergisinde täze — «Victory» brendini tanyşdyrdy
Häzirki wagtda Marynyň «Ýeňiş» tikin fabriginiň esasy önümçiligi erkek adamlaryň we çagalaryň köýnekleri bolup, içerki bazarlarymyzda […] dowamy... »
Hoşlaşyklar hepdeligi
Ge­çen hep­de­de Ýew­ro­pa­nyň uly bäşlik çem­pio­nat­la­ry­nyň öň­de­ba­ry­jy to­par­la­ry yz­ly-yzy­na öz tä­lim­çi­leri bi­len sag­bol­laş­dy­lar. To­pa­ry bi­len […] dowamy... »
«Ro­lan Gar­ros» Rafael Nadala heýkel dikdi
27-nji maý­da Fran­si­ýa­nyň Pa­riž şä­herin­de «Ro­lan Gar­ros»-yň ta­ry­hyn­da iň köp çempionlygyny baýram eden ispaniýaly Ra­fael […] dowamy... »
Loading RSS Feed

www.iirmfa.edu.tm

Ýaşlar forumy

30-njy iýulda Adam söwdasy bilen göreşmegiň Bütindünýä gününe gabatlap Ýaşlar forumy geçirildi, onda guramaçylar bolup USAID halkara ösüş boýunça ABŞ-nyň agentligi, Ýewraziýa gaznasy we Halkara migrasiýa guramasy çykyş etdi. Forum 60-dan gowrak gatnaşyjynyň we guramaçylaryň tagallasy bilen GDA ýurtlaryndan çagyrylan hünärmenleri, Türkmenistanyň ministrlikleriniň, ed... dowamy... » Şäher şertlerinde galyndylary dolandyrmak

29-njy iýulda “Grand Turkmen” myhmanhanasynda döwlet, hususy we jemgyýetçilik pudaklarynyň wekilleri, KHS, talyplar jemgyýetiniň wekilleri we DÖM Ýaş ilçileri tarapyndan wekilçilik edilýän ýaşlar arasynda “Şäher şertlerinde galyndylary dolandyrmak” atly temada tegelek stol duşuşygy geçirildi. Çäräni Türkmenistandaky Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti gurady. Çäräniň e... dowamy... » HALKARA DOSTLUK GÜNI

30-njy iýulda bütin dünýäde möhüm şanly sene — Halkara dostluk güni bellenýär. Bu halkara güni bellemek başlangyjy Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasyna (ÝUNESKO) degişlidir.

2011-nji ýylyň 27-nji aprelinde BMG-niň Baş Assambleýasy 65-nji mejlisinde 65/275 belgili Rezolýusiýasy bilen 30-njy... dowamy... »

Loading RSS Feed
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Täze habarlar

 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdiTürkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň birnäçe sebitinde adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de weýrançylyklara getiren pajygaly tokaý ýangynlary zerarly gynanç hatyny iberdi. Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda türkmen halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet… dowamy... »
 • TNGIZT-de täze “Jet A-1” uçar kerosini öndürilip başlandyTNGIZT-de täze “Jet A-1” uçar kerosini öndürilip başlandy
  Ýakynda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze görnüşli “Jet A-1” uçar kerosini öndürilip başlandy. Ol kärhananyň öndürýän “TС-1” uçar ýangyjynyň Ýewropa görnüşi bolup durýar. “Jet A-1” Ýewropanyň, ABŞ-nyň we Kanadanyň raýat awiasiýasynyň, şol sanda «Airbus» we «Boeing» howa gämileriniň gazturbinaly hereketlendirijilerinde hem ulanylýar. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda… dowamy... »
 • Türkmenistan Ýaponiýadan “Toyota” awtoulaglaryny we “Komatsu” ekskawatorlaryny satyn alarTürkmenistan Ýaponiýadan “Toyota” awtoulaglaryny we “Komatsu” ekskawatorlaryny satyn alar
  Ýakynda “Toyota” awtoulaglary we “Komatsu” ekskawatorlary şeýle-de ätiýaçlyk şaýlary Ýaponiýadan Türkmenistana getiriler. Habar berilşine görä, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky satyn almagy maliýeleşdirmäge gatnaşýar. Enjamlar ýurda “Türkmenawtoulaglary” agentligi bilen Ýaponiýanyň “Sumitomo Corporation”, şeýle hem Türkmenistanyň Suw baýlyklary boýunça Döwlet komiteti bilen Ýaponiýanyň “Itoshu Corporation” arasynda baglaşylan şertnamalara laýyklykda geler.… dowamy... »
 • 1-nji awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama1-nji awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama
  dowamy 1-nji awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Türkmenistandan Türkiýä gynançTürkmenistandan Türkiýä gynanç
  dowamy Türkmenistandan Türkiýä gynanç at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Tokio-2020: Türkiýe ilkinji altyn medalyny gazandyTokio-2020: Türkiýe ilkinji altyn medalyny gazandy
  dowamy Tokio-2020: Türkiýe ilkinji altyn medalyny gazandy at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Olar nädip uzak ýaşadylar?Olar nädip uzak ýaşadylar?
  dowamy Olar nädip uzak ýaşadylar? at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Tokio-2020: Belarus ilkinji altyn medalyny gazandyTokio-2020: Belarus ilkinji altyn medalyny gazandy
  dowamy Tokio-2020: Belarus ilkinji altyn medalyny gazandy at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Bäsleşigiň möhleti uzladylýarBäsleşigiň möhleti uzladylýar
  dowamy Bäsleşigiň möhleti uzladylýar at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Bäsleşik: lukmançylyk enjamlaryny satyn almakBäsleşik: lukmançylyk enjamlaryny satyn almak
  dowamy Bäsleşik: lukmançylyk enjamlaryny satyn almak at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Ginnes rekordy: iň uly agyzly gyzGinnes rekordy: iň uly agyzly gyz
  dowamy Ginnes rekordy: iň uly agyzly gyz at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Kapasadaky iň garry gaplaňKapasadaky iň garry gaplaň
  dowamy Kapasadaky iň garry gaplaň at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Tokio-2020: ähli medallary zenan türgenler gazandyTokio-2020: ähli medallary zenan türgenler gazandy
  dowamy Tokio-2020: ähli medallary zenan türgenler gazandy at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY. dowamy... »
 • Ýaş mugallymlara ýüzlenme!Ýaş mugallymlara ýüzlenme!
  Hormatly ýaşlar, mugallym adyna mynasyp bolanlar! Siz işe gelen günüňizden bäri, öňden işläp gelýän, tejribesi, ukyby, ýaşy taýdan tapawutly mugallymlaryň üns merkezindesiňiz. Sizi görüp, olar özleriniň ýaş wagtlaryny, ilkinji gelen günlerini, ilkinji üstünliklerini ýatlaýarlar. Özleriniň çeken kynçylyklary sizde döremez ýaly gönümel ýa-da daşyňyzdan kömek berýärler. Siz mundan habarsyz bolsaňyz hem,… dowamy... »
 • Üstünlige barýan ýol özüňden başlanýarÜstünlige barýan ýol özüňden başlanýar
  Üstünlik — her bir adamyň öňünde goýan maksatlarynda jemlenen islegdir arzuwlardan, syrly duýgulardan ýüküni tutan altyn sandyk. Durmuşda ähli zat ilkinji ädimden başlanýar. (Goý, ol uly bolsun, kiçi bolsun). Şeýle kiçijik başlangyç bolsa täze üstünliklere ýol açýar hem-de durmuşymyzyň düýpgöter özgermegine sebäp bolýar. Esasy zat hiç haçan öz öňümizde goýan… dowamy... »
 • Polina Gurýewa: Olimpiýa ýeňşimi Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlaýarynPolina Gurýewa: Olimpiýa ýeňşimi Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlaýaryn
  — Tokioda geçirilýän nobatdaky Olimpiýa oýunlarynda sportuň agyr atletika görnüşi boýunça çykyş edip, 59 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medala mynasyp bolmagym başymy göge ýetirdi. Begenjiňi söz bilen beýan edip bolmajak duýgy! Ýurdumyzyň taryhynda ilkinji Olimpiýa medalyny gazanmagymyň gözbaşynda, ilki bilen, hormatly Prezidentimiziň türkmen sportuny ösdürmek, ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak… dowamy... »
 • “Gülüň owadan” bäsleşiginden pursatlar“Gülüň owadan” bäsleşiginden pursatlar
  Surata düşüren: Arslan MÜLLIKOW. dowamy... »
 • Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşyTahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşy
  Tahyr Ataýewiň ýobaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň «Watan» kinokonsert merkezinde beren konsertine gelenlerden ýaňa zal hyryn-dykyn doludy. Bu gezek sazandalar Antonio Wiwaldiniň «Pasyllar» eseriniň Maks Rihteriň filosofik äheňde täzeden işlän görnüşini ýerine ýetirip, tomaşaçylaryň göwnüni awladylar. Bu barada http://turkmenistan.gov.tm saýtynda habar berilýär. Asly nemes bolan britaniýaly kompozitor Maks Rihter Wiwaldiniň iň… dowamy... »
 • Lebaply ekerançylar gowaçany zyýankeşlerden goramak boýunça çäreleri görýärlerLebaply ekerançylar gowaçany zyýankeşlerden goramak boýunça çäreleri görýärler
  Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýaty boýunça ösümlikleri goramak gullugynyň garamagynda häzirki wagtda biokärhanalaryň 130-sy işleýär. Olarda ýetişdirilýän bioönümler, esasan, gowaçany dürli zyýankeşlerden goramakda işjeň peýdalanylýar. Biokärhanalarda gabrobrakon, altyngözlüje we trihogramma ýaly peýdaly mör-möjekler ýetişdirilýär. Olar hem gowaça sowkasyny ýok etmekde ähmiýetlidir. Şu ýyl Çärjew etrabynyň… dowamy... »
 • Aýlygyň bereketiAýlygyň bereketi
  Ortaça iş haky bilen ýaşap ýören bir adam bardy. Onuň alýan aýlygy ganymadrak hem bolsa, maşgalasy ýeter-yetmezräk ýaşaýardy. Her aýda ýedi altyn aýlyk alýan adam nädibem bolsa bir ýol bilen gazanjyny artdyrmagyň kül-külüne düşýär. Şeýdip, ol iş hakyny her aýda sekiz, soňra dokuz, ahyrynda-da eýdip-beýdip, on altyna ýetirmegi başarýar. Emma… dowamy... »
 • Alymlar minudy bir sekunt gysgaltmak isleýärlerAlymlar minudy bir sekunt gysgaltmak isleýärler
  Wagt düşünjesi alymlar tarapyndan uzak ýyllaryň dowamynda öwrenilip gelinýär we alymlar dünýä ylmyna barha köp täze maglumatlary goşýarlar. Elbetde, wagtyň geçişi planetalar bilen bolup geçýän hadysalara gönüden-göni baglydyr. Muňa mysal edip, günüň uzynlygynyň Ýerde, Marsda, Plutonda tapawutlydygyny görkezip bileris. Ýöne alymlar Ýeriň wagtyna öz düzedişlerini girizýärler. Alymlar Ýeriň aýlanyş tizligi… dowamy... »
 • Sanly Albert Eýnşteýn islendik soraga jogap berýärSanly Albert Eýnşteýn islendik soraga jogap berýär
  Sesi gaýtadan işleýän “Aflorithmic” kompaniýasynyň işgärleri we “UneeQ”-niň sanly adam modellerini döretmek boýunça hünärmenleri Albert Eýnşteýniň sanly görnüşini döretdiler. Esasy aýratynlygy, ol islendik soraga jogap berip bilýär diýip, ferra.ru habar berýär. Albert Eýnşteýniň interaktiw modelinde “Aflorithmic”-iň hünärmenleri onuň sesini mümkin boldugyça takyk döretmek üçin taryhy ses ýazgylaryny öwrendiler. Şeýlelik bilen,… dowamy... »
 • 5-nji okeanyň bardygy ykrar edildi5-nji okeanyň bardygy ykrar edildi
  National Geographic Günorta okeany dünýäniň 5-nji okeany hökmünde ykrar etdi. Bu barada ria.ru maglumat berýär. Kartograflaryň sözlerine görä, Antarktidany ýuwýan suwlaryň tapawutly aýratynlyklary bar we munuň özi olary aýratyn okean hökmünde bölmäge mümkinçilik berýär. Materialda ýazylyşy ýaly, geograflaryň bileleşiginde bäşinji okeany ýüze çykarmak meselesi ozaldan maslahatlaşylýar, ýöne köpler üçin ol… dowamy... »
 • Daşoguzyň «Demirbetonönümleri» zawodynda alty aýda 10,5 million manatlyk iş ýerine ýetirildiDaşoguzyň «Demirbetonönümleri» zawodynda alty aýda 10,5 million manatlyk iş ýerine ýetirildi
  Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawodynda şu ýylyň alty aýynda 10,5 million manatlyga golaý iş ýerine ýetirildi. Şu ýylyň başyndan bäri kärhanada gurnama demir-beton önümleriniň 14 müň kub metrden gowragy öndürilip, geçen ýylyň degişli döwri bilen de­ňeşdirilende, 105 göterim ösüş gazanyldy. Kärhanada häzirki wagtda gurluşyk serişdeleriniň… dowamy... »
 • Ýurdumyzda giriş synaglary başladyÝurdumyzda giriş synaglary başlady
  28-nji iýulda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglary üstünlikli başlady. Welaýat häkimlikleriň hem-de welaýat Baş bilim müdirlikleriniň goldaw bermegi bilen synag geçiriljek ýerler öňünden zerur serişdeler bilen üpjün edildi. Şu ýyl giriş synaglary dalaşgärleriň öz ýaşaýan welaýatlarynda ýola goýuldy. Giriş synaglary mynasybetli geçirilen… dowamy... »
 • Maryly kärendeçiler şugundyr tohumyny ýygnamak işine girişdilerMaryly kärendeçiler şugundyr tohumyny ýygnamak işine girişdiler
  Şu ýyl Mary welaýatynyň Garagum etrabynda 30 gektar ýerde tohumlyk gant şugundyry ýetişdirildi. Häzirki wagtda etrabyň kärendeçileri şugundyr tohumyny ýygnamak işine girişdiler. Etrabyň ekerançylary, gant şugundyrynyň tohumyny ýygnamak bilen birlikde, galladan boşan ýerlerde täze ekilen bu azyklyk ekine ideg etmek işlerini-de utgaşykly alyp barýarlar. Gant şugundyryna ideg etmek işleri agrotehnikanyň… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdiTürkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
  27-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň wezipä täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Said Osman Ahmed Suweýdi kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanyna Patyşa Salman Ben Abdelaziz Al Saudyň hem-de… dowamy... »
 • Türkmenistan howanyň üýtgemegi bilen bagly sebit we halkara derejelerindäki maslahatlara işjeň gatnaşýarTürkmenistan howanyň üýtgemegi bilen bagly sebit we halkara derejelerindäki maslahatlara işjeň gatnaşýar
  26-27-nji iýul aralygynda Täjigistan Respublikasynda Howanyň üýtgemegi boýunça 4-nji Merkezi Aziýa maslahaty geçirildi. Bu maslahat Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Merkezi Aziýanyň Sebitleýin ekologik meseleleri boýunça merkezi (CAREC) tarapyndan “Aral deňzi basseýninde howanyň üýtgemeginiň täsirlerine uýgunlaşmak we olary gowşatmak boýunça Maksatnamasy” atly Dünýä bankynyň hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Ýerine… dowamy... »
 • Kakamyň sowgadyKakamyň sowgady
  Kakam sowatsyzdy. Dogrysyny aýtsam, ol adyny hem ýazyp bilenokdy. Ol ertirden-agşama çenli ussahanasyndan çykman, gyzgyn pejiň başynda demir ýenjerdi. Uniwersiteti tamamlanymda, gutardyş dabarasyna ejem bilen jigilerimiň bary gelse-de, kakam gelip bilmändi. Men kakam hökman geler öýdýärdim. Dabara gutaryp öýe gaýdanymyzda barymyz kakamyň ussahanysyna bardyk. Kakam şol öňküsi ýaly, öňi öňlükli,… dowamy... »
 • Türkmenistan ilkinji Olimpiýa medalyna eýe boldyTürkmenistan ilkinji Olimpiýa medalyna eýe boldy
  Türkmenistanly agyr atletikaçy Polina Gurýewa Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda 59 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medal gazandy. Bu Türkmenistanyň taryhynda Olimpiýa oýunlarynda gazanylan ilkinji medaldyr. Türgen zenanyň görkezen umumy netijesi (arassa itekläp götermek 121 kg, elde silterläp 96 kg) 217 kg boldy. Degişli agram derejesinde altyn medaly 236 kg (103… dowamy... »
 • “Mizemez gadam” hususy kärhanasy daşary bazarda uly islegli önümleri öndürýär“Mizemez gadam” hususy kärhanasy daşary bazarda uly islegli önümleri öndürýär
  In­di on­lar­ça ýyl­dan bä­ri ýur­du­myz­da gur­lu­şyk iş­le­ri­ni alyp bar­mak­da ýa-da ola­ry ge­rek bo­lan gurlu­şyk se­riş­de­le­ri bi­len üp­jün et­mek­de öň­de­ba­ry­jy kär­ha­na­la­ryň bi­ri-de, «Mi­ze­mez ga­dam» hu­su­sy kär­ha­na­sy­dyr. 1994-nji ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan bu kär­ha­na Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Çär­jew et­ra­by­nyň çä­gin­de ýer­leş­ýär. Kär­ha­na­da gur­lu­şyk iş­le­ri üçin ze­rur bo­lan gu­ry gur­lu­şyk ga­ryn­dy­la­ry, suw esas­ly emul­si­ýa­lar, ka­fel üçin… dowamy... »
 • Derweze DES-da 1 million 291 müň 651 kilowatt-sagat elektrik energiýasy öndürildiDerweze DES-da 1 million 291 müň 651 kilowatt-sagat elektrik energiýasy öndürildi
  Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Derweze döwlet elektrik stansiýasynda 1 million 291 müň 651 kilowatt-sagat elektrik energiýasy öndürildi. Şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen de­ňeşdirilende, önümçilik işinde 150,44 göterim ösüşiň üpjün edilendigini görkezýär. Kuwwatly gazturbina desgalarynyň birnäçesini öz içine alýan bu kärhanada degişli döwürde öndürilen elektrik… dowamy... »
 • Daşoguzda gök we bakja ekinleriniň ýygymy dowam edýärDaşoguzda gök we bakja ekinleriniň ýygymy dowam edýär
  Daşoguzda gök we bakja ekinleriniň ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. Bu ugurda S.A. Nyýazow adyndaky etrapda gowy netijeler gazanyldy. Häzire çenli bu ýerde 321 tonna düýp sogan, 884 tonna pomidor, 818 tonna käşir ýygnaldy. Hyýar ýygmak boýunça tabşyryk ýerine ýetirildi, ýakyn günlerde kelem taýýarlamak boýunça hem ýyllyk tabşyrygy amal ediler. Sebitde… dowamy... »
 • Russiýa Federasiýasyna türkmen garpyzlary eltildiRussiýa Federasiýasyna türkmen garpyzlary eltildi
  Ýakynda, Krasnodar ülkesiniň geçiriş nokatlarynyň üsti bilen Russiýa Türkmenistandan 23,2 tonna garpyz eltildi. Bu barada Rosselhoznadzoryň sebitara Günorta müdirliginiň metbugat gullugy habar berýär. Şol ugur boýunça Müsürden we Türkiýeden hem garpyz getirildi. Krasnodar ülkesiniň geçiriş nokatlarynyň üsti bilen Russiýa jemi 11 248 tonna garpyz eltildi. Şeýle bu ýere Türkiýeden, Müsürden… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdiTürkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowinde we Premýer-ministri Narendra Modä ýurduň Maharaştra ştatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren suw joşgunlary we süýşgünler zerarly gynanç hatlaryny iberdi. Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmen halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem… dowamy... »
 • Mekdep bazarlary halka hyzmat etmäge başladyMekdep bazarlary halka hyzmat etmäge başlady
  2021-2022-nji okuw ýyly üçin mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlary müşderilere hyzmat etmäge başlady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan paýtagtymyzyň dürli ýerlerinde hyzmat edýän mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlary ýakynda ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda hem halka hyzmat etmäge başlar. Bu söwda nokatlarynyň esasy harytlary… dowamy... »
 • “Bärde Biz” neşriniň täze sanynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi“Bärde Biz” neşriniň täze sanynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
  Aşgabat şäherinde “Gülzemin” dynç alyş söwda merkezinde ýerleşýän “Altyn” restoranda “Bärde Biz” biznes katalogynyň ikinji sanynyň tanyşdyrylyşy geçirildi. Çärä işewürler, žurnalistler, medeniýet we sungat işgärleri çagyryldy. “Bärde Biz” biznes katalogy, Türkmenistanyň ilkinji piar kompaniýasy bolan “Akenmar” tarapyndan taýýarlanylýar. Katalogda restoranlar, hyzmat pudagy, dokma önümleri, saglygy goraýyş, logistika, önümçilik, IT önümleri,… dowamy... »
 • ÝUNESKO-nyň sekretariatyna Milli hödürnamalar tabşyryldyÝUNESKO-nyň sekretariatyna Milli hödürnamalar tabşyryldy
  23-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentine BMG-niň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi. Mälim bolşy ýaly, köpýyllyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijesinde, ýurdumyzyň «Gadymy Merw», «Köneürgenç» we «Gadymy Nusaý» taryhy-medeni ýadygärlikleri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä… dowamy... »
 • Hemmelere elýeterli syýahatçylyk boýunça ilkinji halkara standarty neşir edildiHemmelere elýeterli syýahatçylyk boýunça ilkinji halkara standarty neşir edildi
  Halkara standartlaşdyrma guramasy (HSG) dünýäde ilkinji elýeterli syýahatçylyk standartyny – HSG 21902 «Syýahatçylyk we ugurdaş hyzmatlar – Hemmeler üçin elýeterli syýahatçylyk – Talaplar we maslahatlar» neşir etdi. HSG – ähli adamlar üçin syýahatçylyga deň elýeterliligi üpjün etmek maksady bilen ýol görkeziji ýörelgeleri teklip edýär. Muňa mysal edip, syýahatçylyk edaralary ýazmaça… dowamy... »
 • Allaýar Şirliýew gözi ýapyk 40 partiýa küşt oýnadyAllaýar Şirliýew gözi ýapyk 40 partiýa küşt oýnady
  30-dan gowrak tagtada küşt oýnamak, adam beýnisiniň çäkleri, adamyň mümkinçilikleriniň çäkleri üçin diýseň kyn synag. Tagtalara seretmezden, kelläňdäki bölekleriň ajaýyp mukdaryny ýatda saklamaly we bu hereketleri garşydaşlaryna dilden küşt belligi bilen bermek üçin adatdan daşary zehinli adamlara mahsus ýagdaý. Küşt taryhynyň 2 müň ýyldan gowrak taryhynda dünýäde bary-ýogy 6 (alty)… dowamy... »
 • В Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе КеркиВ Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе Керки
  Сегодня в городе Керки на востоке Туркменистана (Лебапская область) введен в эксплуатацию новый международный аэропорт. В церемонии его открытия приняли участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, члены правительства и другие руководители. В ходе торжества глава государства осмотрел обустройство комплекса, побывал в зале ожидания пассажирского терминала, на перроне и в СИП-зале. Аэропорт имеет… dowamy... »
 • Kerki Şäherinde Halkara Howa Menzili AçyldyKerki Şäherinde Halkara Howa Menzili Açyldy
  Şu gün Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde täze we döwrebap halkara howa menzili ulanmaga berildi. Kerki şäheriniň halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. “orient.tm” internet neşiriniň habaryna görä, milli Liderimiz açylyş dabarasynyň çäklerinde howa menzili bilen tanyşdy, onuň ýolagçy terminaly, CIP zalyna we beýleki bölümlerine baryp gördi. Howa… dowamy... »
 • BildirişBildiriş
  Hormatly raýatlar! Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz! dowamy... »
 • Ýaşlar Guramasy we TurkmenGazet.com Internet Saýty Bäsleşik GeçirýärÝaşlar Guramasy we TurkmenGazet.com Internet Saýty Bäsleşik Geçirýär
  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi «turkmengazet.com» saýty bilen bilelikde ýaşlaryň arasynda bäsleşik geçirýär. Bäsleşigiň guramaçylaryndan biri bolan www.turkmengazet.com saýtynda habar berilmegine görä, bäsleşik ýurdumyzda bellenilýän Medeniýet günleri mynasybetli «Meniň söhbetdeşim» atly žurnalistikanyň söhbetdeşlik žanryna degişli eserleri ýazmak boýunça geçirilýär. Bäsleşigiň maksady: Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzda Watanymyzy… dowamy... »
 • Türk Şirketinin Açtığı $500 Milyonluk Dava Türkmenistan Lehine SonuçlandıTürk Şirketinin Açtığı $500 Milyonluk Dava Türkmenistan Lehine Sonuçlandı
  Dünya Bankası Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ISCID), Türkiye’nin Sehil inşaat şirketinin açtığı 500 milyon ABD doları tutarındaki davayı Türkmenistan lehine sonuçlandırdı. Böylece Türkmenistan, en büyük yatırım sözleşmesi tahkim zaferini kazandı. İlgili haber, Türkmenistan’ın ISCID’deki çıkarlarını savunan Squire Patton Boggs hukuk şirketi tarafından salı günü yapılan basın açıklamasında yer aldı.… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Hökümet Wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna Sapary BaşlandyTürkmenistanyň Hökümet Wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna Sapary Başlandy
  2021-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna sapary başlandy. Saparyň birinji gününde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň Başlygy S.G.Berdimuhamedowyň HHR-nyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda… dowamy... »
 • «Taýyma Baş Öwredýän» (Hekaýa)«Taýyma Baş Öwredýän» (Hekaýa)
  Daň ýaňy saz berip, Gün naýza boýy galypdy. Bu günem ertir namazyndan soň, ertirlik saçagynyň başyndan turan Muhammet şa endigine görä, öz galasynyň gündogar tarapyndaky belent diňe ýöneldi. Diňiň bosagasyndan ätläbem, basgançaklardan ýokarlygyna galyp ugrady. Daş-töweregi çarbaglyga bürenip oturan şa köşgüniň howlusynda şanyň ýörite buýrugy bilen Hindistandan getirilen tawusyň özboluşly… dowamy... »
 • Türkmenistana Hytaýyň “CoronaVac” Sanjymy GetirildiTürkmenistana Hytaýyň “CoronaVac” Sanjymy Getirildi
  Şu gün COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan “CoronaVac” waksinasynyň uly tapgyry Türkmenistana getirildi. Dünýäniň ençeme ýurtlarynda geçirilen kiliniki barlaglaryň netijesinde, bu waksina özüniň ýokary netijeliligini we howpsuzdygyny subut etdi. Mälim bolşy ýaly, 6-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si… dowamy... »
 • Saglyk Öýleriniň Gije-Gündizleýin Işleýän Telefon BelgileriSaglyk Öýleriniň Gije-Gündizleýin Işleýän Telefon Belgileri
  №­ Eda­ra­nyň­ ady­­ ­ ­ ­ Te­le­fon­bel­gi­ler 1­ Aş­ga­bat ­şä­heri,­ 1-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­ 45-21-73 2­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­ 2-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­ 34-41-40 3­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­3-nji­ sag­lyk ­öýi­­ ­ 76-80-87,­76-57-97 4­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­4-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­ 37-42-86 5­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­5-nji­ sag­lyk­ öýi­­ ­ 27-45-06,­27-45-28 6­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­6-njy ­sag­lyk ­öýi­ ­ 23-09-03 7­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­7-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­ 26-74-32 8­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­8-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­ 27-78-22 9­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­9-njy­ sag­lyk ­öýi­ ­ 26-03-15 10­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­10-njy ­sag­lyk ­öýi­ ­ 48-29-80 11­ Aş­ga­bat­ şä­heri,­11-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­ 95-73-12… dowamy... »
 • “Göreldeli Sürüji” Atly Hünär Bäsleşigi“Göreldeli Sürüji” Atly Hünär Bäsleşigi
  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň bilelikde yglan eden “Göreldeli sürüji” atly hünär bäsleşiginiň Düzgünnamasy. I. Bäsleşigiň maksady. 1.“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň kärhanalarynda wagty bellenilen gatnaw tertibinde ýolagçy gatnadýan awtobus sürüjileriniň hem-de taksi hyzmatlaryny amala aşyrýan sürüjileriniň arasynda hünär bäsleşigini gurap, olaryň iş tejribelerini baýlaşdyryp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ykdysady… dowamy... »
Powered by Theme Mason