2021-01-25 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT

IŇ TÄZE HABARLAR

makul sözlük ~ sanly sözlük Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

HABARLAR

Wengriýa Ýewropada rus sanjymyny ilkinji tassyklan ýurt

Wengriýanyň Milli mejlisiniň agzasy Gergeý Guýaş, Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyna wagtlaýyn rugsat berlendigini we “AstraZeneca” sanjymyny tassyklandyklaryny habar berdi. Şeýlelikde, bu ýurt Ýewropada Russiýanyň...

Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda “Dostluk” gazandy

Hazardaky iri «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini özleşdirmek boýunça Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gol çekilen ylalaşyk türk we azerbaýjan metbugatynda giňden orun aldy. Bu barada...

“SESLI SÖZLÜK-MAKUL SÖZLÜK” “AKYLLY SÖZLÜK-MAKUL SÖZLÜK”

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

Applikasiýamyzy indirmek üçin
şu ýere basyň

OKAP GÖRÜŇ

SPORT

TEHNOLOGIÝA

«Samsung S21» — «iPhone 12»: deňeşdirme teswiri

Tehnologiýa ägirtleri «Apple» bilen «Samsung» naýbaşy smartfonlary öndürmekde özara bäsdeş kompaniýalar hasaplanylýar. «Apple»-iň iň soňky...

Indi elektrik ulaglar 5 minutda doly zarýad alar

Bütindünýäde elektrik ulaglarynyň sany barha artýar. Şonuň netijesinde hem birnäçe sany maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar....

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen...

Satuwa çykmazyndan ozal «ýylyň awtoulagy» boldy

«Alfa Romeo Tonale» atly awtoulag «What car?» žurnalynyň okyjylarynyň sesleri bilen “2021-nji ýylyň awtoulagy” baýraklarynda...

Dünýäniň iň akylly agyz-burun örtügi

Bütin dünýä täsir eden koronawirus epidemiýasy tehnologiýalaryň görnüşini has-da baýlaşdyrdy. Ençeme kompaniýalar “akylly” düşünjesini adatça...

“Samsung Galaxy S21” tanyşdyryldy: ine-de aýratynlyklary

Şu gün Günorta Koreýada ýerleşýän tehnologiýa ägirdi bolan “Samsung” kompaniýasy ulanyjylaryň köpden bäri sabyrsyzlyk bilen...

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

Hany, oýlan, pikirlen

Saýtymyza ýerleşdirilen öňki zehin soragyň jogaby Beýleki zehin soraglary bilen aşakdaky sary hata basyp tanşyp bilersiňiz Hany,...

Ak ýagly, üwelen jigirdekli çörek

Gerekli önümler: 2 kg un 1 nahar çemçesi duz 1 nahar çemçesi hamyrmaýa Eredilen ak...

Indi elektrik ulaglar 5 minutda doly zarýad alar

Bütindünýäde elektrik ulaglarynyň sany barha artýar. Şonuň netijesinde hem birnäçe sany maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar....

Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2021-2022-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň TERTIBI Türkmenistanyň Goranmak...

Türkmenistan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany...

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan...

Şakira 145 aýdymyny satdy

Dünýä belli pop ýyldyzy Şakira pandemiýa döwründe konsertden gelýän girdejisiniň peselmegi netijesinde, aýdymlaryny maýa goýum...

Hany, oýlan, pikirlen

Hormatly okyjylar! Biz size zehin soraglaryny yzgiderli saýtymyza ýerleşdirmegi meýilleşdirdik. Her hepdäniň şenbe güni şunuň...

Gulbaba adyndaky çagalar baýragy gowşuryldy

Düýn paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hem-de welaýatlarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan...

Baýramçylyk torty

Hamyryny taýýarlamak üçin: 14 sany ýumurtga 3 stakan şeker 4 sany gabartma tozy 4 bulgur...

Türkiýede talyp haklary üçin resminamalary kabul edişlik başlaýar

Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplara talyp haky mümkinçiligi döredilýär. Türkiýe,...

100 ýaş toýuny bellemäge taýýarlanýar

Angliýanyň Şazadasy Filip şu ýyl 100 ýaşaýar. Angliýa metbugatynyň habar bermegine görä, Şazada Filip 1921-nji...

OKAP GÖRÜŇ

Danalardan dürdäneler

Köňül beýik şäherdir. Gök aglar, ýer güler.    Hajy Bekdaş Weli. Sözüň pikir aňlatsa, ýeterlik bolýar. Ýeke-täk hakyky ýalňyşlyk öz öňki ýalňyşyňy düzetmezlikdir. Konfusiý. Kesgir...

Gündelik ulanylýan gysgaltmalar we olaryň düşündirilişi

DVD – digital versatile disc – sanly köpugurly disk CD – compact disk – ykjam disk USB – universal serial bus – uniwersal (köp zady içine...

Degişmeler

— Sen näme üçin egin-eşikleriň bilen suwa düşýäň? — Şeýtmek bilen men hem özüm ýuwunýan, hem eşiklerimi ýuwýan. — Näme siziň kir ýuwýan maşynyňyz ýokmy? — Bar,...

Dünýäniň iň eziz ysy nämede

Dünýä dürli yslar bilen gurşalan: gül ysy, çörek ysy, sary mazy ysy, keteni ysy... Ýöne bir ysa deň geljek ys ynsan üçin ýaradylan gojaman...

Dünýäniň iň baý adamy üýtgedi

«Forbes» halkara žurnalynyň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orna geçen «Tesla» kompaniýasynyň baş direktory Ilon Mask gysga wagtyň içinde bu adyny ýitirdi we ýene-de...

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

OKAP GÖRÜŇ

Suwda ýüzmek

1991-nji ýylda Türkmenistan Garaşsyz döwlet bolanyndan soň ýurdumyzda suwda ýüzüji türgenler üçin we suwda ýüzmek sportuny mundan beýläk hem ösdürmäge giň mümkinçilikler açyldy. 1993-nji...

Konor Makgregor – Dastin Porýe tutluşygy

24-nji ýanwardan 25-nji ýanwara geçilýän gijede Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçiriler. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin...

Welosport (trek)

Welosiped sportunyň (tigir sürmegiň) taryhy. XIX asyryň ahyrynda, XX asyryň başynda onuň meşhurlygy diýseň ýokarlandy. Uludan-kiçä hemmeler onuň bilen meşgullanyp başladylar. XIX asyryň ahyrlarynda...

Ronaldo — futbol taryhynda iň köp gol geçiren futbolçy

Portugaliýaly futbolçy Kristiano Ronaldo häzirki wagtda çykyş edýän Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýurduň Superkubogynyň final duşuşygynda “Napoli” toparyna gol geçirip, resmi duşuşyklardaky gol sanyny 760-a...

UEFA «ýylyň 11 oýunçysynyň» sanawyny düzdi

2020-nji ýylda dünýä täsir eden pandemiýa sebäpli tomaşaçylar belli bir wagt togtadylandan soň, «ýylyň 11 oýunçysy» takmynan 6 million adamyň sesi bilen kesgitlenildi. Toparda...

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

OKAP GÖRÜŇ

«Samsung S21» — «iPhone 12»: deňeşdirme teswiri

Tehnologiýa ägirtleri «Apple» bilen «Samsung» naýbaşy smartfonlary öndürmekde özara bäsdeş kompaniýalar hasaplanylýar. «Apple»-iň iň soňky modelleri bolan «iPhone 12» seriýalary şeýle hem «Samsung»-yň ýakynda...

Indi elektrik ulaglar 5 minutda doly zarýad alar

Bütindünýäde elektrik ulaglarynyň sany barha artýar. Şonuň netijesinde hem birnäçe sany maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Tehnologiýa kompaniýalary döwrebap batareýa ulgamyny işläp düzmek boýunça birnäçe...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

Satuwa çykmazyndan ozal «ýylyň awtoulagy» boldy

«Alfa Romeo Tonale» atly awtoulag «What car?» žurnalynyň okyjylarynyň sesleri bilen “2021-nji ýylyň awtoulagy” baýraklarynda ýeňiji hökmünde görkezildi. Kompaniýanyň beren beýanyna görä, 2019-njy ýylyň Ženewa...

Dünýäniň iň akylly agyz-burun örtügi

Bütin dünýä täsir eden koronawirus epidemiýasy tehnologiýalaryň görnüşini has-da baýlaşdyrdy. Ençeme kompaniýalar “akylly” düşünjesini adatça telefonlarda we beýleki hojalyk enjamlarynda ulanýardylar. Indi bu düzgün...

“Samsung Galaxy S21” tanyşdyryldy: ine-de aýratynlyklary

Şu gün Günorta Koreýada ýerleşýän tehnologiýa ägirdi bolan “Samsung” kompaniýasy ulanyjylaryň köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşýan täze “Samsung Galaxy S21” modelini tanyşdyrdy. “Samsung Galaxy...

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

FOTO HABARLAR

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

AÝDYM SAZ