2021-02-27 |
4 C
Aşkabat
AŞGABAT

IŇ TÄZE HABARLAR

makul sözlük ~ sanly sözlük Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

HABARLAR

Halkara zenanlar güni: aýal-gyzlarymyza pul sowgady gowşurylar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara...

Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtynda aýdylýar. Milli Liderimi Türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny...

“SESLI SÖZLÜK-MAKUL SÖZLÜK” “AKYLLY SÖZLÜK-MAKUL SÖZLÜK”

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

Applikasiýamyzy indirmek üçin
şu ýere basyň

OKAP GÖRÜŇ

SPORT

TEHNOLOGIÝA

Programma üpjünçiligi bilen ulag platformasyny döretmekde hyzmatdaşlyk

«Bosch» we «Microsoft» kompaniýalary programma üpjünçiligi kesgitlenen ulag platformasyny döretmek üçin hyzmatdaşlygyny dowam edýärler. Nemes in...

«Peugeot» täze nyşanyny tanyşdyrdy

Soňky 10 ýylda modellerini düýbünden täzelän «Peugeot» kompaniýasy täze önümleriniň üstüni ýetirmek üçin logotipini ýagny...

Iň uly batareýaly smartfon tanyşdyryldy

Günorta Koreýanyň smartfon öndürijisi «Samsung» kompaniýasy esasan «Galaxy M» seriýasynda ýokary batareýa kuwwatyny has-da üns...

«Huawei» elektrik ulag öndürmegi maksat edinýär

Gün-günden ösýän elektrik awtoulag bazary dürli pudaklardaky ägirt kompaniýalaryň islegini kanagatlandyrýar. Hytaýyň tehnologiýa ägirdi «Huawei»-iň...

Iň gowy ekrana eýe bolan smartfon mälim edildi

Smartfonlarda kameralar, linzalar, ekranlar we ykjam enjamlar üçin şekiliň hiline baha berýän gurama hasaplanýan «DxOMark»...

Iň meşhur smartfonlaryň sanawy düzüldi

“Omdia” analitik kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan gelnen netijelere görä, 2020-nji ýylyň ahyrynda iň köp satylan smartfonlar...

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

Sahypa bellik ediji

  Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan...

«Tom we Jerry» filmi ekranlarda

Geçen asyryň birinji ýarymynda ilkinji ekrana çykan gününden bäri özleriniň gyzykly başdan geçirmeleri bilen köpleriň...

Ýubileý dabarasyna bagyşlanan ýatlama-konserti

Öňňin, 23-nji fewralda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda “Halypalaryň sungat ýoly bize...

Taryhda uzak ömür sürenler

Häzirki wagtda ilatyň durmuş derejesiniň ösmegi we lukmançylykda uly üstünlikleriň gazanylmagy netijesinde ynsan ömrüniň dowamlylygy...

Oskarly aktýor baş gahrymanyň keşbini janlandyrar

“Oskar” baýragynyň eýesi, “Joker” filminiň baş gahrymany Hoakin Feniks “Midsommar”, “Hereditary”  ýaly gorkuly žanrdaky filmleriň...

Ýakynda ýaýlyma beriljek ekran eserleri

Bäş ýyldan soň ilkinji gysgametražly multfilm Disneý kinostudiýasy soňky bäş ýylda ilkinji gysga animasiýa multfilmini çykarmaga...

Dürli medeniýetlerde reňkleriň ähmiýeti

Reňkler biziň durmuşymyzda uly orun eýeleýär. Reňkler bize bir ýeri, ýylyň wagtyny ýa-da iň gowy...

Hany, oýlan, pikirlen

Hormatly okyjylar! Biz siziň üçin ýörite taýýarlanylýan zehin soraglaryny yzgiderli saýtymyza ýerleşdirmegi meýilleşdirdik. Her aýda...

Türkmen ýaşlary Wengriýanyň uniwersitetlerine okuwa çagyrylýar

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary bilim we magistratura...

Kelemli dolama

Mähriban okyjylar, size bu gezek kelemli dolamanynyň taýýarlanyşy barada maglumat bermegi makul bildik. Munuň üçin gerekli...

Aýdymçy Ariana Grandeniň albomy çykdy

Ariana Grande «Positions» albomyny ilkinji gezek 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda diňleýjilerine ýetirdi. Meşhur aýdymçynyň bu...

Iň köp okalan kitaplar haýsylar

«Amazon.com.tr» web saýty 2020-nji ýyl boýunça iň köp okalan kitaplaryň sanawyny yglan etdi. Bu sanaw...

OKAP GÖRÜŇ

Ýürek haçan dynç alýar?

Adamyň beden agzalary bolan iki sany gulakdyr göz we agyz bir gezek öz aralarynda haýsynyň köp dynç alýandygy barada gürrüň edipdirler. — Biz daş-töweregimizde goh-galmagal...

Iki nyşan

Günlerde bir gün Gyzylderilileriň serdary garry goja, agtygy bilen külbesiniň öňünde basalaşýan itlerine syn edip otyrdylar. Gojanyň agtygy on bir, on iki ýaşlaryndady. Ol...

Pir Pugta — tamdyryň piri

Pir Pugta tamdyryň piri hasaplanýar. Ýasalanda pir Pugtanyň ady bilen başlansa, tamdyryň maşgala rysgal getirýändigini aýdýarlar. Ir zamanda bir adam şägirtleri bilen tamdyr gurjak...

Kwokka — dünýäniň iň şadyýan jandary

Gözel tebigatda täsin ösümlikdir jandarlara duş gelinýär. Şeýle özboluşly jandarlaryň biri-de kwokkadyr. Kwokka ady bilen tanalýan bu täsin jandara adatça Awstraliýa yklymynda gabat gelmek...

Ýeňiş ýodasynda

Bir wagtlar gurbagalar öz aralarynda ýaryş geçiripdirler.Ýaryşyň şerti elektrik sütüniniň  depesine dyrmaşyp yza gaýtmak eken. Bu ýere ýaryşyjylardan başga-da tomaşaçy gurbagalaryň köplügi hem gelipdir....

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

OKAP GÖRÜŇ

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň nyşany we lybaslary tassyklandy

Ýakynda Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň resmi nyşanlarynyň, şeýle-de oňa gatnaşjak guramaçylyk toparydyr türgenleriň lybaslarynyň, olaryň welosipedleriniň bezeg işleri tassyklandy. Dünýä çempionatynyň resmi nyşanynyň hem-de...

Taekwondo

Taekwondo dünýäde meşhur gadymy koreýa göreş sungatydyr. Bu sungatyň muşdaklarynyň sany 50 milliondan geçýär. Koreýanyň ussatlarynyň türgenleşmeleriň gadymy usullaryny we tärlerini häzirki zaman sportunyň...

Messiden ýene bir rekord

Lionel Messi futbol kariýerasynda rekordlary goýmagy dowam edýär. Meşhur futbolçy bu gezek Ispaniýa çempionatynda oýunlaryň sany boýunça Kataloniýanyň klub rekordyny täzelemegi başardy. Bu möwsümde...

Hawi “Barselona” dolanyp biler

2021-nji ýylyň tomsunda Ispaniýanyň “Barselona” futbol topary öňki oýunçysy Hawi Hernandez tälimçilik wezipesine bellemek isleýärler. Bu barada “TASS” habar gullugy “La Gazzetta dello Sport”...

Salomon Rondon we Emilýa Bohinen SSKA klubynda

“SSKA” topary 21 ýaşly norwegiýaly ýarym goragçy Emilýa Bohinen we 31 ýaşly wenesualaly hüjümçi Salomon Rondon transferlerini yglan etdi. Bu hakynda sport-express.ru habar berýär. “SSKA”...

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

OKAP GÖRÜŇ

Programma üpjünçiligi bilen ulag platformasyny döretmekde hyzmatdaşlyk

«Bosch» we «Microsoft» kompaniýalary programma üpjünçiligi kesgitlenen ulag platformasyny döretmek üçin hyzmatdaşlygyny dowam edýärler. Nemes in inženerçilik we tehnologiýa kompaniýalary «Bosch», «Microsoft» bilelikde awtoulaglar üçin...

«Peugeot» täze nyşanyny tanyşdyrdy

Soňky 10 ýylda modellerini düýbünden täzelän «Peugeot» kompaniýasy täze önümleriniň üstüni ýetirmek üçin logotipini ýagny nyşanyny täzeden dizaýn etdi. Bu nyşan kompaniýanyň 11-nji logotipidir....

Iň uly batareýaly smartfon tanyşdyryldy

Günorta Koreýanyň smartfon öndürijisi «Samsung» kompaniýasy esasan «Galaxy M» seriýasynda ýokary batareýa kuwwatyny has-da üns merkezinde saklaýar. Tapgyryň iň täze nesli bolan “Galaxy M62”...

«Huawei» elektrik ulag öndürmegi maksat edinýär

Gün-günden ösýän elektrik awtoulag bazary dürli pudaklardaky ägirt kompaniýalaryň islegini kanagatlandyrýar. Hytaýyň tehnologiýa ägirdi «Huawei»-iň hem “Apple” -den soň elektrik ulagynda işleýändigi mälim edildi....

Iň gowy ekrana eýe bolan smartfon mälim edildi

Smartfonlarda kameralar, linzalar, ekranlar we ykjam enjamlar üçin şekiliň hiline baha berýän gurama hasaplanýan «DxOMark» iň gowy ekrana eýe bolan smartfonlaryň sanawyny täzeledi. Geçirilen barlaglara...

Iň meşhur smartfonlaryň sanawy düzüldi

“Omdia” analitik kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan gelnen netijelere görä, 2020-nji ýylyň ahyrynda iň köp satylan smartfonlar “Apple” kompaniýasynyň “iPhone” modelleri boldy. “Apple” kompaniýasynyň önümleri dünýäde iň...

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

FOTO HABARLAR

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

AÝDYM SAZ