IŞ ORUNLARY & TENDERLER

www.atavatan-turkmenistan.com

www.newashgabat.com

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda […] dowamy... »
Ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde gulluk iş saparynda bolar
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady we syýasy-diplomatik […] dowamy... »
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasyndaky käbir halkara resminamalaryny tassyklamak hakyndaky Karara gol çekdi
“Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama […] dowamy... »
Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy tassyklanyldy
“Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” we “Türkmenistanyň 2021 — […] dowamy... »

www.iirmfa.edu.tm

Oguz ýoly — müňýyllyklara dowam

2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 3-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň nobatdaky oýny «Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy»  atl... dowamy... » Ulag diplomatiýasy ösüşiň täze tapgyrynda

2022-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen “Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň” kabul edilmegi mynasybetli hoşallyk dabarasy geçirildi.

Ho... dowamy... » Sportuň gandbol görnüşi boýunça geçirilen bäsleşik

On January 14, 2022, the Faculty of International Relations of the Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan hosted an inter-faculty handball match. The match was held among the students of the Alem Sports Club of the Institute, which increased the interest and enthusiasm of the youth in handball. The regular holding of... dowamy... »

Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Täze habarlar

 • Pekin Olimpiadasy üçin petekler satylmazPekin Olimpiadasy üçin petekler satylmaz
  Şu ýyl Hytaýyň Pekin şäherinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlary üçin petekler satuwa çykarylmaz. Bu barada Reuters habarlar agentligi Oýunlaryň guramaçylyk komitetine esaslanyp habar berýär. Petekleriň diňe mälim toparlara ýaýradylmagyna garaşylýar. Öňräk koronowirus pendemiýasy sebäpli oýunlaryň daşary ýurtly tomaşaçylarsyz geçirilmegi mälim edilipdi. Hytaýly janköýerleriň hem tribuna girizilmegi resmi ýagdaýda yglan edilenok.… dowamy... »
 • Eýranyň Prezidenti Russiýa barýarEýranyň Prezidenti Russiýa barýar
  Şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Saýed Ebrahim Raisi Russiýa tarapynyň çakylygy boýunça Russiýa Federasiýasynda 2 günlük resmi saparda bolar. Bu barada Eýranyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär. Berlen habara görä, Prezident Raisi Russiýa saparynyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklary ösdürmäge degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşar.… dowamy... »
 • 1 km diametrli asteroid Ýere ýakynlaşdy1 km diametrli asteroid Ýere ýakynlaşdy
  18-nji ýanwar güni Ýere diametri 1 kilometre barabar bolan potensial howply asteroid ýakynlaşdy. Bu barada NASA agentliginde habar berildi. Aýdylyşy ýaly, asteroid Ýer üçin howpsuz, çünki ol Aýdan Ýere çenli aralykdan 5 esse uzak — 1,2 million mil aralykda uçup geçdi. Asteroid Italiýanyň Kastelgrande şäherinde ОРИ-22 teleskopynyň ýardamynda hasaba alyndy.… dowamy... »
 • “Microsoft” 68,7 milliard dollara kompaniýa satyn alýar“Microsoft” 68,7 milliard dollara kompaniýa satyn alýar
  ABŞ-nyň “Microsoft” korporasiýasy dünýäniň öňdebaryjy oýun işläp düzüjisi “Activision Blizzard Inc.” şereketini satyn alýar. Geleşigiň bahasy 68,7 milliard dollara barabardyr. Bu barada “Microsoft” korporasiýasynyň metbugat gullugy habar berýär. – “Microsoft” korporasiýasy “Activision Blizzard” şereketiniň her bir aksiýasyny 95 dollardan satyn alýar. Geleşigiň umumy bahasy 68,7 milliard dollara deň bolar –… dowamy... »
 • Atçylyk pudagyna maliýe serişdeleri bölünip berlerAtçylyk pudagyna maliýe serişdeleri bölünip berler
  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň milli baýlygy we buýsanjy, gözelligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleriniň dünýädäki at-abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň atçylyk toplumlaryny döwrebaplaşdyrmaga, atlaryň saklanyş şertlerini we tohumçylyk işini has-da kämilleşdirmäge, atçylyk sportuny we seýisçilik sungatyny ösdürmäge hem-de atşynaslaryň… dowamy... »
 • Suwda ýüzmeýän agaçSuwda ýüzmeýän agaç
  Bu agajy ne byçgy bilen kesip bolýar, ne-de palta bilen çapyp. Ony toprakdan edil şalgam ýaly goparyp çykaraýýarlar. Geň galaýmaly, onuň köki hem agajynyň özünden uzyn. Ony daşa urýarlar welin, çym-pytrak bolaýýar. Ýene bir bellemeli zat: onuň ýapragy gaty kiçi, ýok diýen ýaly. Onuň astynda Günden goranybam bolanok. Bu agajyň… dowamy... »
 • Ahal welaýatynyň döwrebap merkezi: birinji tapgyrda 336 bina gurulýarAhal welaýatynyň döwrebap merkezi: birinji tapgyrda 336 bina gurulýar
  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler bilen tanyşdy. Milli Liderimiz bu ýerde geçiren iş maslahatynda, welaýatyň täze merkezini iki tapgyrda gurmagyň meýilleşdirilendigini belledi. Birinji tapgyrda 336 sany binany we desgany gurmak göz önünde… dowamy... »
 • Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda geçirilerHalk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda geçiriler
  18-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek babatda degişli Karara gol çekdi. Täze eýýamda mähriban Watanymyzy geljekki 30 ýylda syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny, şeýle hem döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli beýleki wajyp meseleleri jemgyýetçilik wekilleriniň… dowamy... »
 • Garaşylmadyk ýagdaý: Mollagara kölüniň reňki üýtgediGaraşylmadyk ýagdaý: Mollagara kölüniň reňki üýtgedi
  Ýurdumyzdaky Mollagara köli reňkini üýtgedip, goýy goňur reňke öwrüldi. Bu hadysa metamorfozlar emeli reňk berijiler sebäpli bolup geçdi. Möwsümleriň çalyşmagy bilen köl suwunyň himiki düzümi üýtgeýär, şol sebäpli hem bu bejeriş kölüniň reňki üýtgeýär. Belläp geçsek, Mollagara şypahanasy Türkmenbaşy şäherinden 134 km uzaklykda ýerleşýär. Mollagara özboluşly bejeriş ähmiýetli şypahana bolmak… dowamy... »
 • BSGG-niň başlygy: pandemiýany aradan aýyrmak üçin 3 çözgütBSGG-niň başlygy: pandemiýany aradan aýyrmak üçin 3 çözgüt
  Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) baş direktory Tedros Adanom Gebreýesus hormatly Prezidentimize hat iberdi. Ol öz hatynda Türkmenistanyň Prezidentine 2022-nji ýyl üçin iň gowy arzuwlaryny we Täze ýyl üçin iberilen Gutlag haty üçin hoşallygyny bildirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus milli Liderimize… dowamy... »
 • Täze taýçanaga “Zaman” diýlip at berildiTäze taýçanaga “Zaman” diýlip at berildi
  Şu gün hormatly Prezidentimiz Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda täze taýçanagyň dünýä inendigi baradaky hoş habary eşiden hormatly Prezidentimiz täze doglan taýçanagy görmek… dowamy... »
 • Ýapon alymlary hemişelik immunitet berjek waksinany dörederlerÝapon alymlary hemişelik immunitet berjek waksinany dörederler
  Häzirki wagtda Tokionyň medisina ylymlary institutynyň alymlary bu waksinanyň üstünde iş alyp barýarlar. Alymlar XVIII asyrda işläp çykarylan, wirusyň zyýansyz görnüşini öz içine alýan mama keseline garşy bolan waksinany bu täze waksinanyň esasy hökmünde ulandylar. Olar bu synagy tejribe esasynda syçanlarda geçirip gördüler. Netijelere laýyklykda, bu haýwanlarda 20 aýdan gowrak… dowamy... »
 • 11-nji fewralda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçiriler11-nji fewralda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçiriler
  Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek babatda degişli Karara gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. 2022-nji ýyla Berkarar döwletimiz täze eýýamyna aýdyň maksatlar, uly ruhubelentlik bilen gadam basdy. Täze eýýamda mähriban Watanymyzy geljekki 30 ýylda… dowamy... »
 • Işsizlik hem saglygymyza ýaramaz täsir edýärIşsizlik hem saglygymyza ýaramaz täsir edýär
  Köpimiz dynç almagy we az işlemegi halaýarys. Emma çenden aşa wagtymyzy boş geçirmegiň, ýagny hiç iş bilen meşgullanmazlygyň ynsan saglygyna ýaramaz täsir edýändigini hem unutmaly däldiris. Bu hakykaty alymlar hem nygtaýarlar. Meselem, pensiýa çykanymyzda ýa-da işden çykanymyzda wagtymyzy boş geçirmek her kimiň hem ilkinji nobatda psihologiki saglygyna erbet täsir edip… dowamy... »
 • «Üç dogan öýmeler» täze ýyly täze dükan bilen garşylady«Üç dogan öýmeler» täze ýyly täze dükan bilen garşylady
  Meşhur «Üç dogan öýmeler» täze 2022-nji ýyly täze dükan bilen garşylady. Täze dükanyň açylyş dabarasyna «Türkmengazetiň» habarçylary hem gatnaşdy. Dabaradan pursatlary siziň bilen paýlaşýarys! https://turkmengazet.com/wp-content/uploads/2022/01/Muhammet-Medine-oymeler.mp4 dowamy... »
 • Ýewropa Parlamentiniň täze başlygy saýlandyÝewropa Parlamentiniň täze başlygy saýlandy
  Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji ýanwarynda Ýewropa Parlamentiniň ozalky ýolbaşçysy Dawid-Mariýa Sassoli aradan çykypdy. Onuň ýerine parlamentiň täze başlygyny saýlamak üçin ses berişlik geçirildi. Şonuň netijesinde, Maltanyň deputaty 43 ýaşyndaky Roberta Metsola Ýewropa Parlamentiniň täze başlygy wezipesine saýlandy. Ol ozal, Ýewroparlamentiň başlygynyň birinji orunbasary wezipesinde işleýärdi. Ony bu wezipä… dowamy... »
 • Indoneziýanyň täze paýtagty – “Nusantara”Indoneziýanyň täze paýtagty – “Nusantara”
  Ozal habar berşimiz ýaly, Indoneziýanyň paýtagty Jakarta şäherini göçürmek baradaky kanun taslamasy ýurduň Mejlisi tarapyndan kabul edildi. Ýurduň täze paýtagty Gündogar Kalimantan welaýatynda dörediler. Ol “Nusantara” diýlip atlandyrylar. Bu söz terjime edilende “arhipelag” (adalyk) diýen manyny berýär. Ýurduň paýtagtynyň täze adyny saýlap almak üçin 80 dürli teklip seljerildi. Bu teklipler… dowamy... »
 • MILLI BILIM ULGAMYNYŇ KÄMILLEŞMEGIMILLI BILIM ULGAMYNYŇ KÄMILLEŞMEGI
  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň milli ylym-bilim ulgamynyň täze, has kämil, dünýäniň ösen tehnologiýalaryna esaslanýan özboluşly ulgamy kemala geldi. Hormatly Prezidentimiz  «Ata Watanymyzyň abraý-mertebesiniň belentliklere göterilýän häzirki döwründe täze sepgitleriň, beýik ösüşleriň, ilkinji nobatda, bilimli, ylymly nesliň güýji, zehin baýlygy bilen gazanylýandygy geljekki ösüşlerimiziň kepilidir» diýip, diýseň jaýdar belläp geçýär.… dowamy... »
 • 10 million ilatly şäher göçürilýär10 million ilatly şäher göçürilýär
  Indoneziýanyň paýtagty Jakarta şäherini göçürmek barada taýýarlanan kanun taslamasy ýurduň Mejlisinde kabul edildi. Täze kanun resminamasyna laýyklykda, Indoneziýanyň paýtagty Jakartanyň Borneo adasynyň Indoneziýa tarapyndaky bölegi bolan Kalimantana göçüriler. Indoneziýanyň Mejlisiniň başlygy Puan Maharani ýurduň deputatlar düzüminiň paýtagt Jakarta şäherini Kalimantana göçürmek babatda taýýarlanan kanun taslamasyny tassyklandyklaryny mälim etdi. Indoneziýanyň Prezidenti… dowamy... »
 • Ýurdumyzyň energetika diplomatiýasyÝurdumyzyň energetika diplomatiýasy
  Ilkinji nobatda, BMG-niň we beýleki abraýlyhalkara guramalarynyň derejesinde giň goldawa eýe bolýan möhüm daşary syýasy başlangyçlar hem-de innowasion pikirler bilen yzygiderli çykyş edýän, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň täze hil derejesi globalizasiýanyň häzirkizaman şertlerinde Türkmenistanyň yzygiderli ösüşini, şol sanda onuň halkara arenasyndaky artýan işjeňligini adalatly baglanyşdyrýar. … dowamy... »
 • Obýektleri “duýmaga” kömek edip biljek duýgur ekranlarObýektleri “duýmaga” kömek edip biljek duýgur ekranlar
  Tehas uniwersitetiniň mehaniki inženerçilik kafedrasynyň professory Dr. Sinthia Hipwelliň ýolbaşçylygyndaky gözleg topary, duýgynyň çäginden çykýan we barmaklaryň enjam bilen täsirini has gowy kesgitlemek arkaly duýgurlyga jogap berýän tehnologiýany hasam ösdürmegi umyt edýär.  Toparyň gözlegleri ýaňy-ýakynda “Advanced Materials” habar žurnalynda çap edildi. Hipwell, has çuňňur wirtual hakykat platformasyndan başlap, motorly dolandyryş… dowamy... »
 • «Türkiẏӓniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabuledişlik başlaẏar«Türkiẏӓniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabuledişlik başlaẏar
  2021-nji ẏylda dünẏӓniň 178 ẏurdundan 165511 dalaşgӓr «Türkiẏaniň talyp haklary» meẏilnamasyna gatnaşyp, bu san meẏilnamanyň taryhnda iň uly gatnaşyk görkezijisini emele getirdi. «Türkiẏӓniň talyp haklary» meẏilnamasynyň çӓklerinde talyplara diňe bir talyp haklary berilmӓn eẏsem, olaryň uniwersitetlere ẏerleşmegi hem üpjün edilẏӓr. Bu bolsa ony beẏleki ẏurtlaryň şuňa meňzeş meẏilnamalaryndan tapawutlandyrẏan hasiẏetdir.… dowamy... »
 • Ýurdumyzda garly we sowuk günlere garaşylýarÝurdumyzda garly we sowuk günlere garaşylýar
  Aşgabatda bulutly we ümürli howa bolar. Eýýäm sişenbe güni -18-nji ýanwarda paýtatymyzda ýagyş ýagar. Howa gündizlerine +5… +7 gradusdan 0-dan +2 gradusa çenli üýtgär. Gijelerine 0…+2 gradus sowuk howa bolar. Hepdäniň dowamynda gije –3 gradusa çenli sowamagy mümkin. Ahal welaýatynda az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar. Gündizlerine +9…+14 gradus howa bolar. Hepdäniň ortasynda howa –1…+4 gradusa çenli sowar. Continue reading Ýurdumyzda garly we sowuk… dowamy... »
 • “Türkmenabat-Moskwa” aralygynda nobatdaky halkara gatnawy“Türkmenabat-Moskwa” aralygynda nobatdaky halkara gatnawy
  28-nji ýanwarda Türkmenabat-Moskwa aralygynda «Airbus A321» uçarynda «Sibir» howa ýollarynyň indiki ýörite uçuşy gurnalar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsullyk bölüminiň Telegram kanaly habar berýär. S78536 uçuşynyň tertibi Domodedowo halkara howa menziliniň resmi web sahypasynda görkezilýär. Bu uçuş Türkmenabat-Moskwa aralygyna ýola goýlan 34-nji ýörite uçuş bolar. Continue reading “Türkmenabat-Moskwa”… dowamy... »
 • Google-yň 1 milliard dollarlyk söwdasyGoogle-yň 1 milliard dollarlyk söwdasy
  Tehnologiýa äleminiň ägirdi “Google” özüniň Angliýanyň paýtagty Londonda ulanýan ofisini satyn alar. Bu gozgalmaýan emlägiň bahasy 1 milliard amerikan dollaryna barabardyr. “Alphabet” kompaniýanyň bu gezekki söwdasy tehnologiýanyň daşynda bolmagy dünýä metbugatynyň ünsüni özüne çekdi. “Google”-yň 2011-de ulanyp başlan bu ofis binasynda häzirki wagtda 6 müňden gowrak adam işleýär. Kompaniýa bu… dowamy... »
 • Minskda türkmen talyplarynyň gatnaşmagynda çäre geçirildiMinskda türkmen talyplarynyň gatnaşmagynda çäre geçirildi
  Türkmenistanyň Belorusiýa Respublikasyndaky ilçhanasynyň guramagynda geçirilen çärä, Minsk şäherinde okaýan türkmen talyplary gatnaşdylar. Hususan-da, forum häzirki wagtda Belarus döwlet uniwersitetinde, Belarus döwlet lukmançylyk uniwersitetinde, M.Tank adyndaky pedagogika uniwersitetinde, Belarusyň ykdysady uniwersitetinde we başga ýokary okuw jaýlarynda okaýan türkmen ýaşlaryny birleşdirdi. Çäräniň barşynda Belorusiýa Ruspublikasyndaky Türkmenistanyň Adatdan daşary we doly ygtyýarly… dowamy... »
 • Türgenlerimiz Pariž-2024 Olimpiýa oýunlaryna taýýarlanýarlarTürgenlerimiz Pariž-2024 Olimpiýa oýunlaryna taýýarlanýarlar
  Türkmen türgenleri 2024-nji ýylda Fransiýada geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna ýokary derejede taýýarlanýarlar. Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň türgenlerini sportuň dürli görnüşleri boýunça taýýarlamak hem-de ussatlyk derejesini ýokarlandyrmak, ýokary netijeleri gazanmak üçin zerur şertleri döretmek işleriniň çäklerinde, türgenleriň okuw-türgenleşik çärelerini ýöriteleşdirilen sport toplumlarynda we Olimpiýa şäherçesiniň degişli desgalarynda… dowamy... »
 • Türkmenabat şäherinde buýan köküni gaýtadan işleýän kärhana gurlarTürkmenabat şäherinde buýan köküni gaýtadan işleýän kärhana gurlar
  Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendermansenagat» birleşiginiň «Buýan» obasenagat toplumynyň düzüminde glisirrizin turşusynyň önümçiligi boýunça kärhana gurmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen hepdäniň anna günündäki mejlisinde hasabat berildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň noýabr aýynda Italiýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş… dowamy... »
 • Erkekler üçin howply önümErkekler üçin howply önüm
  Lukman we telealypbaryjy Aleksandr Mýasnikow «Rossiýa 1» telekanalynda süýt önümleriniň erkekleriň saglygyna edýän täsiri hakda durup geçdi. «Organizme süýt we süýt önümleri bilen girýän kalsiý D witaminiň azalmagyna getirýär» diýip, hünärmen düşündirýär. Onuň bellemegine görä, D witaminiň mukdarynyň peselmegi giperkalsemiýanyň (ganda kalsiýniň aşa köp bolmagy) peýda bolmagynyň öňüni alsa-da, şonuň… dowamy... »
 • Tebigat tämiz — Watan gözelTebigat tämiz — Watan gözel
  Türkmen tebigatynyň özüne ýetik gözelligi bar. Tebigatymyzyň owadanlygyny daglarymyzda, düzlerimizde, çöllerimizde görmek bolýar. Gatbar-gatbar daglarymyzy bezäp oturan ösümlikleriňdir haýwanat dünýäsiniň hersiniň öz aýratynlygy bar. Türkmen tebigatynyň hoştap howasy, Garagum sährasynyň gum depeleri ähli pasyllarda öz gözelligi bilen tapawutlanýar. Tebigat hakyndaky alada geljek nesilleriň abadançylygy baradaky aladadyr. Häzirki döwürde jemgyýetimizde ýokary… dowamy... »
 • Ýeňil hereket edýän ýumşak robotlar nebit zyňyndylaryny arassalarÝeňil hereket edýän ýumşak robotlar nebit zyňyndylaryny arassalar
  Kaliforniýa uniwersitetinde döredilen ýüzýän robot plastinka deňizdäki nebit dökülmesini wakuumlamak ýa-da içilýän suwdan hapalaýjy maddalary aýyrmak üçin hereket eder.  Dürli usullar bilen zarýad bermek kyn bolan uzak ýerleri arassalamak üçin ýeňil we suw bilen işleýän plastinka belli bir möhletde dürli pudaklara ýerleşdirilip bilner. Bu barada gözlegleri geçirýän himikler şeýle diýýär:… dowamy... »
 • Ýüzümize sowukda nähili ideg etmeli?Ýüzümize sowukda nähili ideg etmeli?
  Islendik ýaşda-da ýüzlerimize garaşyk etmek hökmanydyr. Gözelligimiz, saglygymyz üçin möhüm bolan bu işe sowuk günlerde aýratyn ähmiýet bermegimiz zerur. Şu maksat bilen biz gyş paslynyň sowuk günlerinde ýüz derisi üçin möhüm bolan birnäçe ýapgylary siziň dykgatyňyza ýetirýäris: Ýagly ýüz derileri üçin: 1 çaý çemçesi tworog (dorog), 1 çaý çemçesi ary… dowamy... »
 • Arslan Joraýew kärhanalaryň ýolbaşçylary üçin okuw maslahaty geçirdiArslan Joraýew kärhanalaryň ýolbaşçylary üçin okuw maslahaty geçirdi
  Arslan Joraýew dürli kärhanalaryň hasapçylary, işgärler bölüminiň ýolbaşçylary, telekeçiler we beýleki möhüm wezipeli diňleýjiler bilen okuw maslahaty geçirdi. Aşgabat şäheriniň «Arçabil» myhmanhanasynda «Harman Konsalting» merkeziniň ýolbaşçysy, tejribeli maslahatçy Arslan Joraýew bu gezekki trening duşuşygyny  «Kärhananyň işgärlerini işe kabul etmek, başga ýere geçirmek ýa-da iş ýerini ütgetmek we işden boşatmak» temasynda… dowamy... »
 • Lebap welaýatynyň hususyýetçileri et önümçiligini 2 esse artdyrdylarLebap welaýatynyň hususyýetçileri et önümçiligini 2 esse artdyrdylar
  Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine görä, 2021-nji ýylda Lebaply telekeçiler et önümleriniň önümçiligini iki esse artdyrdy. Geçen bir ýylyň dowamynda hususyýetçiler içerki bazara 323 tonna et önümlerini getirdi, bu bolsa 2020-nji ýyla garanyňda 164 tonna has köpdür. Täze ýyly baýramçylygynyň öňisyrasynda ýagny dekabr aýynyň dowamynda telekeçiler 42 tonna et önümlerini… dowamy... »
 • Şor topragy magnitlendirilen suw bilen ýuwmagyň usuly bilermenleriň üns merkezindeŞor topragy magnitlendirilen suw bilen ýuwmagyň usuly bilermenleriň üns merkezinde
  Türkmenistanda obasenagat toplumyna suw tygşytlaýjy tilsimatlary giňden ornaşdyrmagyň suwarymly, ekerançylykda ýer baýlyklaryny netijeli peýdalanmakda, ýeriň şorlaşmagynyň öňüni almakda, şorluk derejesini peseltmekde siňdirijiligini kesgitlemekde, meýdanlarda zeýkeş akabalarynyň gürlügini we beýlekileri nazarda tutmak bilen, ýuwuş suwy geçirilende suwy tygşytlamagyň ylmy taýdan esaslandyrylan kadasyny işlenip düzülmeginiň ähmiýeti uludyr. Şorlaşan ýerleri ýaramly ýagdaýa getirmegiň… dowamy... »
 • “John Deere”-den täze sürüjisiz traktor“John Deere”-den täze sürüjisiz traktor
  Oba-hojalyk tehnikalarnyň ägirdi “John Deere” ýakynda özüniň täze innawasion traktoryny ýagny sürüjisiz traktoryny köpçülik bilen tanyşdyrdy. Bu täze innowasiýany smartfon arkaly sürüjisiz dolandyrmak mümkindir. Täze tehnikada GPS-modul we kömekçi kameralar ýerleşdirilendir. Oturdulan kameralar arkaly töwerege syn etmek hem-de päsgelçilikleri görmek üçin niýetlenip olaryň sany altydan ybaratdyr. Kompaniýa bu täze nusga… dowamy... »
 • Balkandan Daşoguza çenli energoulgamynyň gurluşugynyň ikinji tapgyryna başlandyBalkandan Daşoguza çenli energoulgamynyň gurluşugynyň ikinji tapgyryna başlandy
  Sebitde energoulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen Balkan we Daşoguz welaýatynyň energoulgamyny birleşdirip, Balkandan Daşoguza çenli halkalaýyn energoulgamyň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna girişdiler. Gurluşyga «Türkmenenergogurluşyk» konserniniň potratçy guramalary gatnaşýarlar. Bu barada turkmenistan.gov.tm habar berýär. Saýtda habar berilmegine görä, «Balkan» kiçi bekedinden Daşoguza çenli EGL-500-iň uzunlygy 560 kilometdran gowrak bolan bu aralyga EGL-iň sütünleriniň… dowamy... »
 • Owadan kameliýa güliOwadan kameliýa güli
  Gözel tebigatyň bezegi bolan owadan kameliýa güli – ýapon dilinde “dagda bitýän çaý” diýmekligi aňladýar, ýagny kameliýa ýabany görnüşde daglyk sebitlerde gyrymsy agaç görnüşde ösýär. Gülleýän döwri kameliýa gaýtalanmajak aýratyn gözellige eýe bolmak bilen mydama gök öwüsýär, gyrymsy agaç şekilli baldaklary açyk gyzyl, gülgüne, gyzyl reňkli güller bilen örtülýär. Ilkibaşda… dowamy... »
 • Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýarAşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar
  Ýurdumyzda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar. Bilşimiz ýaly geçen ýyl bu ýoluň Aşgabat ― Tejen bölegi dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berildi. Häzirki wagtda bolsa Tejen ― Mary we Mary ― Türkmenabat böleklerinde gurluşyk işleri ýokary depgin bilen dowam etdirilýär. Ýoluň bu böleginiň gurluşygyny… dowamy... »
 • Ýurdumyzyň bank ulgamynyň ösüşiÝurdumyzyň bank ulgamynyň ösüşi
  Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde durmuşa geçirilýän «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy», şeýle hem ýurdumyzyň bank ulgamyndaky mümkinçilikler sanly özgertmeleriň giň möçberde amala aşyrylmagyna itergi berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda daşary ykdysady gatnaşyklary kämilleşdirmek, eksport kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Bu işleriň sazlaşykly alnyp barylmagy,… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň Sammitine GatnaşdyTürkmenistanyň Prezidenti Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň Sammitine Gatnaşdy
    Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki Geňeş) VIII sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Türkiýe Respublikasynda bolýar. Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirýär, ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bilen netijeli gatnaşyklary artdyrýar. Ýurdumyz ählumumy gün… dowamy... »
 • Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğunun Yeni Adresine Nasıl Gidilir?Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğunun Yeni Adresine Nasıl Gidilir?
  Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Mimar Sinan Mahallesi, Reyhan Sokak No:14 Eyüpsultan/İstanbul adresinde hizmet vermeye başladı. Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğuna Nasıl Giderim? 1. Mecidiyeköy’den 48 numaralı “GÖKTÜRK-MECİDİYEKÖY” Belediye otobüsü gitmektedir. İlk durağı Mecidiyeköy AVM olup. İkinci durağı Karkuyusu durağıdır. İnilmesi gereken durak “ORMAN İŞLETMESİ” durağıdır. Ayrıca Mecidiyeköy’den  Göktürk… dowamy... »
 • Bildiriş (Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu Hakynda)Bildiriş (Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu Hakynda)
  Bildiriş 2021-nji ýylyñ 28-29-nji oktýabry aralygynda (Cumhuriyet Bayramı) baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsullygynyñ hyzmat bermeýandigini bildirýäris. Şeyle hem 1-nji noýabrdan başlap  Baş konsullugyň (Mimar Sinan mahallesi, Reyhan Sokak No:14 Eyüpsultan/İstanbul) salgysynda hyzmat berip başlajakdygyny habar berýäris. Duyuru 28-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkmenistan Istanbul Başkonsolosluğu  hizmet… dowamy... »
 • TÜRKIÝÄNIŇ SAMSUN ŞÄHERINIŇ “ONDOKUZ MAÝ” UNIWERSITETINDE TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI MEDENI ÇÄRE GEÇIRILDITÜRKIÝÄNIŇ SAMSUN ŞÄHERINIŇ “ONDOKUZ MAÝ” UNIWERSITETINDE TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI MEDENI ÇÄRE GEÇIRILDI
  Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy we 2021-nji ýylyň “Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli, 2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan Türkiýäniň Samsun şäheriniň “Ondokuzynjy maý” uniwersitetinde, bu uniwersitetde we bu ýerdäki beýleki okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmenistanly talyplaryň gatnaşmagynda medeni çäreler geçirildi. Bu çärä … dowamy... »
 • BildirişBildiriş
  Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Stambul Baş Konsullygy tarapyndan futbol boýunça ýaryş geçiriler. Futbol ýaryşy 2021-nji ýylyň 29-nji awgustynda geçiriler. Futbol ýaryşyna gatnaşmak üçin toparyň kapitany, toparlaryň adyny 2021-nji ýylyň 22-nji awgusty sagat 17:00 çenli belletmeli. Futbol ýaryşyna gatnaşmak we tomaşa etmek üçin ähli talyp we… dowamy... »
 • В Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе КеркиВ Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе Керки
  Сегодня в городе Керки на востоке Туркменистана (Лебапская область) введен в эксплуатацию новый международный аэропорт. В церемонии его открытия приняли участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, члены правительства и другие руководители. В ходе торжества глава государства осмотрел обустройство комплекса, побывал в зале ожидания пассажирского терминала, на перроне и в СИП-зале. Аэропорт имеет… dowamy... »
 • Kerki Şäherinde Halkara Howa Menzili AçyldyKerki Şäherinde Halkara Howa Menzili Açyldy
  Şu gün Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde täze we döwrebap halkara howa menzili ulanmaga berildi. Kerki şäheriniň halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. “orient.tm” internet neşiriniň habaryna görä, milli Liderimiz açylyş dabarasynyň çäklerinde howa menzili bilen tanyşdy, onuň ýolagçy terminaly, CIP zalyna we beýleki bölümlerine baryp gördi. Howa… dowamy... »
 • BildirişBildiriş
  Hormatly raýatlar! Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz! dowamy... »
 • Ýaşlar Guramasy we TurkmenGazet.com Internet Saýty Bäsleşik GeçirýärÝaşlar Guramasy we TurkmenGazet.com Internet Saýty Bäsleşik Geçirýär
  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi «turkmengazet.com» saýty bilen bilelikde ýaşlaryň arasynda bäsleşik geçirýär. Bäsleşigiň guramaçylaryndan biri bolan www.turkmengazet.com saýtynda habar berilmegine görä, bäsleşik ýurdumyzda bellenilýän Medeniýet günleri mynasybetli «Meniň söhbetdeşim» atly žurnalistikanyň söhbetdeşlik žanryna degişli eserleri ýazmak boýunça geçirilýär. Bäsleşigiň maksady: Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzda Watanymyzy… dowamy... »
 • Türk Şirketinin Açtığı $500 Milyonluk Dava Türkmenistan Lehine SonuçlandıTürk Şirketinin Açtığı $500 Milyonluk Dava Türkmenistan Lehine Sonuçlandı
  Dünya Bankası Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ISCID), Türkiye’nin Sehil inşaat şirketinin açtığı 500 milyon ABD doları tutarındaki davayı Türkmenistan lehine sonuçlandırdı. Böylece Türkmenistan, en büyük yatırım sözleşmesi tahkim zaferini kazandı. İlgili haber, Türkmenistan’ın ISCID’deki çıkarlarını savunan Squire Patton Boggs hukuk şirketi tarafından salı günü yapılan basın açıklamasında yer aldı.… dowamy... »
Powered by Theme Mason