• Howa maglumaty: 21-nji aprel 2021Howa maglumaty: 21-nji aprel 2021
  Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji aprelde sagat 20:00-den 21-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumat gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” habarlar gepleşigine salgylanyp, Size ýetirýäris. Balkan welaýatynda  Gije : +15….+20 Gündiz +28….+33 Ahal welaýatynda Gije : +12…+17 Gündiz : +26…+31 Mary welaýatynda Gije : +12…+17 Gündiz… dowamy... »
 • Türk futbolçylary Ýewropa çempionatyna Türkiýede we Germaniýada taýýarlanarTürk futbolçylary Ýewropa çempionatyna Türkiýede we Germaniýada taýýarlanar
  Ýewropa çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazanan Türkiýäniň futbol ýygyndysynyň taýýarlyk döwrüniň rejenamasy şu gün ― 20-nji aprelde belli boldy. Türkiýäniň Futbol federasiýasyndan berlen maglumata görä, milli ýygyndy 11-nji iýun ― 11-nji iýul aralygynda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň taýýarlygy üçin 17-nji maýda ýygnanyp, Antalýadaky «Regnum Carya» myhmanhanasynda ýerleşer. Türk futbolçylary 27-nji maýda «Alanýa… dowamy... »
 • Hepdelik täleýnama (19-25-aprel)Hepdelik täleýnama (19-25-aprel)
  2021-nji ýylyň 19-25-nji apreli aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?! Hamal (guzy 21.03-20.04) Bu hepde hamallaryň şahsy işjeňligi artar. Olar töweregindäki ýagdaýlary üýtgetmek islärler. Ýakyn dostlaryňyzyň arasynda size garşy çykanlary, ýardam bermek isleýänleri… dowamy... »
 • Hytaýyň taryhynda iň gymmat super awtoulagHytaýyň taryhynda iň gymmat super awtoulag
  Hytaýyň Şanhaý şäherinde geçirilýän awtoulag sergisinde hytaýyň “Hongqi” atly markasy “S9” atly super awtoulagyny tanyşdyrdy. Ulagyň ilkinji görnüşini 2019-njy ýylda hem görkezilipdir. Tutuşlygyna alanyňda, awtoulagyň daşky görnüşi has adaty görünýär. Ulagyň daşky görnüşini meşhur dizaýner Walter de Silwa işläp düzüpdir. Mundan öň Walter de Silwa, “Audi R8, Lamborghini Egoista we… dowamy... »
Powered by Theme Mason
Loading RSS Feed
 • Watanyň Wepaly Ogly Mälikguly Berdimuhamedow Hakynda Ýatlama Ýüreklerimizde Hemişelik Saklanar
  Şu gün – mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda Arkadag Prezidentimiziň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tarapyndan uly gynanç bilen kabul edildi. Tutuş halkymyz, aýratyn-da ýaşlar üçin görelde mekdebine öwrülen Mälikguly Berdimuhamedow 1932-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gökdepe etrabynyň 1-nji Birleşik obasynda doguldy.… dowamy... »
 • Göç İdaresi: Ülkemizde Bulunan Yabancıların DikkatineGöç İdaresi: Ülkemizde Bulunan Yabancıların Dikkatine
  Ülkemizde Bulunan Yabancıların Dikkatine: Çeşme: Göç İdaresi Göç İdaresi: Ülkemizde Bulunan Yabancıların Dikkatine yazısı ilk önce Türkmenistan we Dünýä Habarlary üzerinde ortaya çıktı. dowamy... »
 • «Türkmenistan» Awiakompaniýasy Täze Promo Nyrhy (Stambul–Türkmenistan-157 USD)
  Türkmenistan Howa Ýollary Habar Berýär: «Türkmenistan» awiakompaniýasy diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin Promo nyrhyny wagtlaýyn ýola goýýar we ýolagçylaryň goşlaryny daşamak boýunça täze konsepsiýasyny hödürleýär! «Türkmenistan» awiakompaniýasy nyrhlaryny täzelemek bilen, uçuşlaryň başlangyç tapgyrynda ekonom klasynyň täze Promo «A» nyrhyny daşary ýurtda diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin 90% arzanladyş awiabiledini satuwlarda hödürleýär. Awiabilediň… dowamy... »
 • Şäherara we Welaýatara Awtobus Ugurlary Boýunça Täzelik
  “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “awtoulag.gov.tm” saýtynda şäherara we welaýatara awtobus ugurlary boýunça täzelik habar edildi. Bu habarda hususan-da şeýle diýilýär: Hormatly ýolagçylar! 2021-nji ýylyň aprel aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de üç gezek Aşgabat – Daşoguz we Daşoguz – Aşgabat, Aşgabat – Mary we Mary – Aşgabat hem-de… dowamy... »
 • Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?
  Gandbol oýny 1898-nji ýylda Daniýanyň Ordrup şäheriniň aýallar gimaziýasynyň mugallymy Holger Nilsen tarapyndan döredilipdir. Bu oýny ol öz okuw sapaklarynda her tarapda 7 adamdan ybarat bolan topar düzüp, olary uly bolmadyk meýdançada oýnadypdyr we bu oýna “Handbol” diýip at goýupdyr. Şol döwürde Çehoslowakiýa döwletinde mekdebiň gözükdirijisi Jozen Hlenka şol oýna… dowamy... »
Powered by Theme Mason