2020-12-02 |
5 C
Aşkabat
AŞGABAT

IŇ TÄZE HABARLAR

HABARLAR

Döredijilik agşamy

Şenbe güni, noýabr aýynyň 28-ne Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň eýesi, halypa kompozitor Rejep...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

INSTAGRAMDA BIZ

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

HABARLAR WE TÄZELIKLER SPORT BIZNES MEDENIÝET EDEBIÝAT TEHNOLOGIÝA DURMUŞ GÜLKÄ GÜLMESEŇ HEKAÝALAR GOŞGULAR EDEBIÝAT

OKAP GÖRÜŇ

SPORT

TEHNOLOGIÝA

Ýanwardan täze smartfonlarynyň satuwyny başlar

«Xiaomi» 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda täze modelli smartfonlaryň satuwyny başlar. Täze önümler ýokary derejeli ykjam...

«Samsung» «Galaxy Note» modeli bilen hoşlaşmagy mümkin

2021-nji ýylda «Samsung» -yň täze modeli bolan «Galaxy S» smartfonlaryna «S Pen» goldawyny goşjakdygy we...

Onlaýn smartfon satuwynda öňdeligi eýeledi

«Huawei» kompaniýasy dünýäde tehnologiýa pudagynyň ösmegine özüniň mynasyp goşandyny goşup gelýär. Şeýlelik-de bu kompaniýa dünýäde...

100 müň ýolagçy dron bilen syýahat eder

Roland Berger Konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, 2050-nji ýylda takmynan 100 müň ýolagçy dron bilen syýahat...

«Xiaomi» kompaniýasynyň ady näme many berýär

Hytaýda ýerleşýän «Xiaomi» tehnologiýa kompaniýasynyň baş direktory Leý Szýun kompaniýanyň ady we onuň aňladýan manysy...

«Porsche Taycan» Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

«Porsche» kompaniýasynyň ilkinji doly elektrik sport awtoulagy bolan «Taycan» 42 kilometr üznüksiz sürüş bilen «iň...

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

Zehin soragy

Hormatly okyjylar! Biz size zehin soraglaryny yzgiderli saýtymyza ýerleşdirmegi meýilleşdirdik. Her hepdäniň şenbe güni şunuň...

Kagyz gül

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan

250 ýyllygyna bagyşlanan konsert

Düýn Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda meşhur kompozitor Lýudwig Wan Bethoweniň doglan gününiň 250...

Denzel Waşington XXI asyryň «iň gowy aktýory» diýlip yglan edildi

«The New York Times»-iň film tankytçylary kino älemine saldamly goşant goşan meşhur aktýorlaryň iň gowy...

Duýgur seretanlar kimler?

12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr. Halaýan reňki —mämişi....

Polýak kökesi

Gerekli önümler: 110 gr mesge ýagy 15 gr wanilin şekeri Mürepbe 150-200gr un 100 gr...

«Grammy» taryhynda iň köp dalaşgär görkezilen zenan

ABŞ-ly pop ýyldyz Beýons 2021 «Grammy» baýraklary üçin 9 kategoriýada dalaşgär görkezilip, «Grammy» taryhynda iň...

«Emmy»: «Iň gowy aktýor» mälim edildi

Halkara «Emmy» baýraklarynyň 48-nji gezek gowşuryş dabarasy geçirildi. Ozal «Emmy» baýragyna mynasyp bolan türk aktýor...

«Bir wagtlar Çukurowa» serialy ýakynda tamamlanar

Üçünji möwsümini dowam etdirýän «Bir wagtlar Çukurowa» köp bölümli filmiň 2021-nji ýylyň 27-nji maýynda finala...

«Diskonyň tansçysy» ýa-da Mithun Çakraborti hakda

Hindi kino muşdaklarynyň arasynda Mithun Çakrabortini megerem tanamaýan ýok bolsa gerek. Hindistanyň dünýä meşhurlygyna eýe...

Kagyzdan saýawan ýasamagyň usullary

Taýýarlanlar Ajap Rejepowa, Aýşirin Alyýewa,  Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyplary. Beýlekileri hem aşakdaky “sary...

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Jöwzalar (maý aýynyň 21-i — iýun aýynyň 22-si) akylly, gürrüňçil, bilesigeliji adamlardyr. Olar gowy dostdurlar....

OKAP GÖRÜŇ

Atamyrat Atabaýew (1948 – 2020)

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Atamyrat Atabaýew 1948-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň 1-nji Gökje obasynda dünýä inýär. Obasyndaky 8-nji orta mekdebi tamamlap, 1967-nji...

Artykmaçlyk

«Artykmajam boljak bolmaň illerden». G.Ezizow. Aýryň özüňizden artyk zatlary, Dostlarňyzyň kem ýerini doluň siz. Ýersiz-ýere özgä ige sürtemäň, Ilki bilen, özüňizi ýonuň siz. *** Gylygňyzdan artyk zatlary aýryň, Keme beriň, kem kişiden...

Hans Kristian Andersen (1805-1875)

Çagalaryň iň söýgüli kitaby elbetde, ertekiler kitabydyr. “Kiçi Klaus we uly Klaus”, “Nohudyň üstündäki şa gyzy”, “Ýabany guwlar”, “Doňuz çopany”, “Korolyň täze lybasy”, “Suw...

Obamanyň täze neşiri rekord täzeledi

ABŞ-nyň 44-nji prezidentiniň kitaby, Barak Obamanyň ýatlamalary, “Wada berlen ýer” (A Promised Land) ady bilen neşir edildi. Bu neşir ABŞ-da we Kanadada ilkinji 24...

Ernest Miller Hemingueý (1899 – 1961)

Žurnalist, nowelist, edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi Ernest Miller Hemingueý 1899-njy ýylyň 21-nji iýulynda Çikagonyň golaýynda ýerleşýän Ouk Park şäherjiginde dogulýar. Kakasy Klarens Edmont...

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

OKAP GÖRÜŇ

Dünýä çempionaty: Saýlama oýunlaryň bijeleri çekiler

FIFA 2022-nji ýyldaky Dünýä çempionatynyň Ýewropa saýlama oýunlaryna haýsy ýurtlaryň gatnaşjaklary we oýnuň tertibini düzýän bijeler çekiler. 7-nji dekabr, duşenbe güni Şweýsariýanyň Sýurih şäherinde...

UEFA: «Ýylyň iň gowy 11 oýunçysynyň» dalaşgärleri yglan edildi

UEFA-nyň beren beýanyna görä, Ýewropada 2020-nji ýylyň «iň gowy 11»-sini kesgitlemek üçin 5 derwezeçi, 15 goragçy, ýarymgoragçy we hüjümçi dalaşgärlerden ybarat sanaw ses berilşige...

Ilkinji gezek zenan emin bolar

Çempionlar ligasy toparlaryň arasynda gyzgalaňly alnyp barylýar. Täze möwsümde birnäçe taryhy hem-de gyzykly wakalaryň bolup geçendigi sport muşdaklaryna mälim bolsa gerek. Ynha, ýene-de şeýle...

Meşhurlaryň tutluşygy: Taýson — Roý Jones

Boks sportunda atlary rowaýata öwrülen iki sany beýik, dünýä belli boks türgenleri Maýk Taýson bilen Roý Jones, ring meýdançasyna gaýdyp gelýärler. Muşdaklaryň arasynda bularyň...

Jiu-jitsu

Taryhy – jiu-jitsu sungaty öz gözbaşyny Ýaponiýada Sengoku döwrüniň taryhyndan alyp gaýdýar. XVII asyryň başynda Edo döwründe jiu-jitsu harby ýörişlere garşy ulanmakda öz ösüşini berkidýär....

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

OKAP GÖRÜŇ

Ýanwardan täze smartfonlarynyň satuwyny başlar

«Xiaomi» 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda täze modelli smartfonlaryň satuwyny başlar. Täze önümler ýokary derejeli ykjam prosessor “Qualcomm Snapdragon 875” bilen enjamlaşdyrylar. Şeýle hem smartfonlaryň...

«Samsung» «Galaxy Note» modeli bilen hoşlaşmagy mümkin

2021-nji ýylda «Samsung» -yň täze modeli bolan «Galaxy S» smartfonlaryna «S Pen» goldawyny goşjakdygy we «Galaxy Note» modelleriniň çykmagyny bes etjekdigi barada köpçülikleýin habar...

Onlaýn smartfon satuwynda öňdeligi eýeledi

«Huawei» kompaniýasy dünýäde tehnologiýa pudagynyň ösmegine özüniň mynasyp goşandyny goşup gelýär. Şeýlelik-de bu kompaniýa dünýäde öňdebaryjy tehnologiýa şereketleriň hatarynda tanalýar.  Has takygy, golaýda «Huawei»...

100 müň ýolagçy dron bilen syýahat eder

Roland Berger Konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, 2050-nji ýylda takmynan 100 müň ýolagçy dron bilen syýahat eder. Soňky ýyllarda tehnologiýanyň barha pajarlap ösmegi netijesinde käbir sebitlerde...

«Xiaomi» kompaniýasynyň ady näme many berýär

Hytaýda ýerleşýän «Xiaomi» tehnologiýa kompaniýasynyň baş direktory Leý Szýun kompaniýanyň ady we onuň aňladýan manysy barada ilkinji beýanatyny köpçülige ýetirdi. Indi işi barha ilerleýän...

«Porsche Taycan» Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

«Porsche» kompaniýasynyň ilkinji doly elektrik sport awtoulagy bolan «Taycan» 42 kilometr üznüksiz sürüş bilen «iň uzyn drift» kategoriýasy boýunça Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. «Porsche»...

www.turkmenistanhabar.com TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SAÝTY Saýtymyz 10-10-2020 10:10 onlaýn Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...

FOTO HABARLAR

HABARY BIZDEN OKAŇ ! www.turkmenistanhabar.com BILIM SÖHBETDEŞLIK HABARLAR TEHNOLOGIÝA EDEBIÝAT DURMUŞ SAGLYK ÇEPER SÖZÜŇ GYMMATY GOŞGULAR,HEKAÝALAR,ŞORTA SÖZLER

AÝDYM SAZ