2021-01-25 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT

Günüň arhiwi 05-01-2021

IŇ TÄZE HABARLAR

Hany, oýlan, pikirlen

Saýtymyza ýerleşdirilen öňki zehin soragyň jogaby Beýleki zehin soraglary bilen aşakdaky sary hata basyp tanşyp bilersiňiz Hany, oýlan, pikirlen Hany, oýlan, pikirlen Hany oýlan pikirlen  Zehin soragy Hany, oýlan, pikirlen Hany,...

Suwda ýüzmek

1991-nji ýylda Türkmenistan Garaşsyz döwlet bolanyndan soň ýurdumyzda suwda ýüzüji türgenler üçin we suwda ýüzmek sportuny mundan beýläk hem ösdürmäge giň mümkinçilikler açyldy. 1993-nji...

Üns beriň, bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň ­Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­ «Bag­ty­ýar ­ça­ga­lyk»­ at­ly­­ hal­ka­ra­ su­rat­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan­ ed­ýär. Bäsleşige 7 — 16 ýaş aralygynda çeperçilik we sungat mekdeplerinde bilim alýan, çeperçilik...

Fotosurat düşürmek boýunça döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türk­me­nis­ta­nyň­ Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­­ Türk­me­nis­ta­nyň ­Mag­tym­gu­ly­ adyn­da­ky ­Ýaş­lar ­gu­ra­ma­sy­nyň­­ Mer­ke­zi­ ge­ňe­şi ­bi­len ­bi­le­lik­de ­«Wa­ta­ny­myň ­gö­zel­li­gi­—­­ ro­waç­ly­gyň­ gö­nez­li­gi» ­at­ly­ fo­tosu­rat­la­ry­ dü­şür­mek ­bo­ýun­ça­­ dö­re­di­ji­lik­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan ­ed­ýär. Bäsleşige...

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşiklerini yglan edýär

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşiklerini YGLAN EDÝÄR Döredijilik bäsleşikleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny hem-de 2021- nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ