2021-02-27 |
4 C
Aşkabat
AŞGABAT

Günüň arhiwi 26-01-2021

IŇ TÄZE HABARLAR

Ýürek haçan dynç alýar?

Adamyň beden agzalary bolan iki sany gulakdyr göz we agyz bir gezek öz aralarynda haýsynyň köp dynç alýandygy barada gürrüň edipdirler. — Biz daş-töweregimizde goh-galmagal...

Sahypa bellik ediji

  Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary Sahypa bellik ediji Kagyz gül

Iki nyşan

Günlerde bir gün Gyzylderilileriň serdary garry goja, agtygy bilen külbesiniň öňünde basalaşýan itlerine syn edip otyrdylar. Gojanyň agtygy on bir, on iki ýaşlaryndady. Ol...

Aşgabadyň şäheriniň gününde doglan bäbeklere sowgatlar gowşurylar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny guramaçylyk hem-de ýokary derejede geçirmek babatda degişli Karara gol çekildi....

Halkara zenanlar güni: aýal-gyzlarymyza pul sowgady gowşurylar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ