www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sany 83 göterim azaldy
...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär
Ýurdumyzda ähli ugurlarda telekeçiligiň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, hususy ulgamyň milli ykdysadyýetdäki paýyny artdyrmak hem-de kiçi ...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
Ylmy işler boýunça bäsleşigiň jemleri jemlendi
Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri jemlendi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama
...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
3D paýhasly haly
Türkmenistanyň Halk suratkeşi, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşiginiň 2 gezek ýeňijisi, “Galkynyş” ordeniniň, ...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi
2021-nji ýylyň 11-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Ýaponiýanyň Owganystan we Pakistan ...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
Türkmenistanda paýly gurluşyk işiniň hukuk esaslary
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başynda duran oňyn özgertmeleriniň maksada laýyk amala aşyrylmagy, ozaly ...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler
«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň haly kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
Ýewro-2020: Şu günüň duşuşyklary
Mälim bolşy ýaly. düýn futbol boýunça Ýewropa çempionaty badalga aldy. Şu gün hem çempionatda 3 ...
www.atavatan-turkmenistan.com

12-06-2021
 Sagdyn bolaýyn diýseňiz
     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy ...