Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Baý­ra­ma­ly et­ra­by­nyň çä­gin­de tä­ze des­ga­lar top­lu­my­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça 2020-nji ýy­lyň 16-njy sent­ýab­ryn­da yg­lan edi­len bäs­le­şi­giň möh­le­ti­ni 2021-nji ýy­lyň 5-nji mar­ty­na çen­li uzald­ýar

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 5-nji martyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 84-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon belgileri: 44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.