2021-01-17 |
7 C
Aşkabat
AŞGABAT

BIZNES

Dünýäniň baýlary: Mask ikinji orunda

“SpaceX” we “Tesla” kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Mask dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ikinji orny eýeledi. Ol bu ugurda “Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy...

Germaniýa

Germaniýa Ýewropanyň ykdysady taýdan iň ösen kuwwatly döwletleriniň biridir. Ol «Uly ýediligiň» düzümine girýär we diňe bir Ýewropada däl, eýsem, dünýä...

Gurluşyk-gurnama işleri üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Merkezi banky, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Altyn-asyr daýhan birleşiginiň çäginden bölünip berlen ýerde saýaly, pürli, miweli bag hem-de üzüm...

Har­by mek­de­biň gurluşygy üçin halkara bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Aş­ga­bat şä­he­ri­niň S.Türk­men­ba­şy şa­ýo­lu­nyň ug­run­da Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 700 orun­lyk 1-nji ýö­ri­te­leş­di­ri­len har­by...

Hal­ka­ra au­dit bar­la­gy­ny ge­çir­mek bo­ýun­ça bäsleşik

«Se­na­gat» paý­dar­lar tä­jir­çi­lik ban­ky 2020-nji ýyl üçin hal­ka­ra ül­ňü­le­ri bo­ýun­ça dü­zü­len ma­li­ýe ha­sa­ba­ty­nyň hal­ka­ra au­dit bar­la­gy­ny ge­çir­mek bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK yg­lan ed­ýär Bäsleşige gatnaşmaga degişli...

Üns beriň! Bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da S.Türk­men­ba­şy we A.Ny­ýa­zow şa­ýol­la­ry­nyň çat­ry­gyn­da Aş­ga­bat şä­he­ri­ne de­giş­li gul­luk­la­ryň tä­ze bi­na­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny...

Özboluşly göwher daşy 26,6 million dollara satyldy

Dünýä belli auksion öýi bolan “Sotheby”-da täze seýrek gabat gelýän gymmat bahaly göwher daşy alyjylara ýetirildi. Russiýada tapylan iň uly gyrmyzy-gülgüne...

Wirtual studiýany gurnamak boýunça açyk görnüşli bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­gep­le­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň «Ma­ha­bat» mü­dir­li­gi wi­deo­ro­lik­le­ri taý­ýar­la­mak mak­sa­dy bi­len, wir­tu­al stu­di­ýa­ny gur­na­mak bo­ýun­ça açyk gör­nüş­li BÄS­LE­ŞI­K yg­lan ed­ýär Ha­bar­laş­mak...

Ýaponiýada ahalteke tohumly taý dünýä indi

Ýakynda Ýaponiýanyň Hasegawa atçylyk toplumynda idedilýän ahalteke bedewleriniň üstüne ýene biri goşuldy. Has takygy, bu ýerde ahalteke tohumly täze taý dünýä...

“Hyundai” Singapura 300 million dollar maýa goýýar

Singapur ilkinji awtoulag maýa goýumlaryny “Hyundai”-den aldy. Kompaniýa 300 million dollar maýa goýum bilen ýurtda elektrik ulaglaryny öndürer. Häzirki wagtda elektrik ulaglary...

IŇ TÄZE HABARLAR

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň dowamynda 8, çagalar...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ