2021-01-17 |
7 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa BIZNES YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

Ykdysadyýet ugry boýunça Nobel baýragynyň eýeleri

Şu günler Nobel baýragynyň dürli ugurlary boýunça ýeňijiler yglan edilýär. Geçen hepde Nobel baýragynyň Edebiýat, himiýa, fizika we lukmançylyk ugurlary boýunça...

«Gerçek» ýylyň ahyryna çenli 6 million aýakgap öndürer

Ma­ry şä­herin­dä­ki «Ger­çek» ha­ryt ny­şan­ly aýak­gap önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän kär­ha­na­da şu ýyl 4 million aýakgap önümleri öndürildi. Ýylyň ahyryna çenli bu mukdaryň...

Plastik materiallar gadagan ediler

Kanada döwletiniň Daşky gurşaw we howa çalşygy ministri Wilkinson sanawdaky önümleriň satuwynyň 2021-nji ýylyň ahyryna çenli düýbünden aýryljakdygyny habar berdi. Eýýämden...

Beýik Britaniýa täze kömür magdanyny işe girizdi

“West Cumbria Mining” kompaniýasy her ýyl 2,7 million tonna metallurgiýa kömrüni deňiz düýbünden gazyp almagy meýilleşdirýändigini yglan etdi. Onuň...

15 milliard ýewro maýa goýum goýar

Awtoulag öndürijileriň arasynda dünýä meşhurlyk gazanan “Volkswagen” kompaniýasy Hytaý döwletinde elektrik ulagy öndürmek üçin 15 milliard ýewro maýa goýmagy...

IŇ TÄZE HABARLAR

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň dowamynda 8, çagalar...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ