2021-01-25 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa DURMUŞ

DURMUŞ

Hany, oýlan, pikirlen

Hormatly okyjylar! Biz size zehin soraglaryny yzgiderli saýtymyza ýerleşdirmegi meýilleşdirdik. Her hepdäniň şenbe güni şunuň ýaly zehin soragyny size ýetirmegi maksat...

Gulbaba adyndaky çagalar baýragy gowşuryldy

Düýn paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hem-de welaýatlarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan Gulbaba adyndaky çagalar baýragynyň gowşurylyş dabaralary...

Baýramçylyk torty

Hamyryny taýýarlamak üçin: 14 sany ýumurtga 3 stakan şeker 4 sany gabartma tozy 4 bulgur un Kremini taýýarlamak üçin: 1 litr bişen...

Türkiýede talyp haklary üçin resminamalary kabul edişlik başlaýar

Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplara talyp haky mümkinçiligi döredilýär. Türkiýe, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen daşary ýurtly...

100 ýaş toýuny bellemäge taýýarlanýar

Angliýanyň Şazadasy Filip şu ýyl 100 ýaşaýar. Angliýa metbugatynyň habar bermegine görä, Şazada Filip 1921-nji ýylyň iýun aýynyň 10-yna doglan. Şa...

Türkiýede «Ýylyň ýazyjysy» mälim edildi

Türkiýede ýerleşýän Ondokuz Maý uniwersitetiniň ylym we edebiýat fakultetiniň taryh bölüminiň professory, doktor Ibragim Telliogly Türkiýäniň Ýazyjylar birleşigi tarapyndan yglan edilen...

«Gremmi» baýragynyň gowşurulyşy yza süýşürildi

ABŞ-da geçiriljek 63-nji «Gremmi» baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy Ýer ýüzüne täsir eden «Covid-19» pandemiýasy sebäpli yza süýşürilendigi habar berildi. ABŞ-nyň aýdym-saz dünýäsinde «Oskar»...

12 müň 638 göwherli ýüzük rekord täzeledi

Hindistandaky «Renani Jewels» -iň düýbüni tutujy Harşit Bansal 12 müň 638 göwher bolan ýüzügi döretdi. Bu ýüzük özboluşly dizaýny bilen «iň...

«Hojaýyn çaga» multfilmiň ikinji bölümi ýaýlyma berler

«Hojaýyn Çaga» (The Boss Baby) animasiýasy filmi körpeleriň köňül küýsegine öwrüldi. Onuň dowamy 2-nji bölümi bolan «The Boss Baby 2: Family...

2020-nji ýylda iň köp satylan kitaplar we filmler

2021-nji ýyla hem ýene-de sanlyja gün galdy.  Hut, şu sebäpli 2020-nji ýylda iň köp satylan albomlar, filmler we kitaplar yglan edildi....

IŇ TÄZE HABARLAR

Hany, oýlan, pikirlen

Saýtymyza ýerleşdirilen öňki zehin soragyň jogaby Beýleki zehin soraglary bilen aşakdaky sary hata basyp tanşyp bilersiňiz Hany, oýlan, pikirlen Hany, oýlan, pikirlen Hany oýlan pikirlen  Zehin soragy Hany, oýlan, pikirlen Hany,...

Suwda ýüzmek

1991-nji ýylda Türkmenistan Garaşsyz döwlet bolanyndan soň ýurdumyzda suwda ýüzüji türgenler üçin we suwda ýüzmek sportuny mundan beýläk hem ösdürmäge giň mümkinçilikler açyldy. 1993-nji...

Üns beriň, bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň ­Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­ «Bag­ty­ýar ­ça­ga­lyk»­ at­ly­­ hal­ka­ra­ su­rat­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan­ ed­ýär. Bäsleşige 7 — 16 ýaş aralygynda çeperçilik we sungat mekdeplerinde bilim alýan, çeperçilik...

Fotosurat düşürmek boýunça döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türk­me­nis­ta­nyň­ Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­­ Türk­me­nis­ta­nyň ­Mag­tym­gu­ly­ adyn­da­ky ­Ýaş­lar ­gu­ra­ma­sy­nyň­­ Mer­ke­zi­ ge­ňe­şi ­bi­len ­bi­le­lik­de ­«Wa­ta­ny­myň ­gö­zel­li­gi­—­­ ro­waç­ly­gyň­ gö­nez­li­gi» ­at­ly­ fo­tosu­rat­la­ry­ dü­şür­mek ­bo­ýun­ça­­ dö­re­di­ji­lik­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan ­ed­ýär. Bäsleşige...

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşiklerini yglan edýär

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşiklerini YGLAN EDÝÄR Döredijilik bäsleşikleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny hem-de 2021- nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ