2021-01-17 |
7 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa DURMUŞ

DURMUŞ

Türkiýede «Ýylyň ýazyjysy» mälim edildi

Türkiýede ýerleşýän Ondokuz Maý uniwersitetiniň ylym we edebiýat fakultetiniň taryh bölüminiň professory, doktor Ibragim Telliogly Türkiýäniň Ýazyjylar birleşigi tarapyndan yglan edilen...

«Gremmi» baýragynyň gowşurulyşy yza süýşürildi

ABŞ-da geçiriljek 63-nji «Gremmi» baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy Ýer ýüzüne täsir eden «Covid-19» pandemiýasy sebäpli yza süýşürilendigi habar berildi. ABŞ-nyň aýdym-saz dünýäsinde «Oskar»...

12 müň 638 göwherli ýüzük rekord täzeledi

Hindistandaky «Renani Jewels» -iň düýbüni tutujy Harşit Bansal 12 müň 638 göwher bolan ýüzügi döretdi. Bu ýüzük özboluşly dizaýny bilen «iň...

«Hojaýyn çaga» multfilmiň ikinji bölümi ýaýlyma berler

«Hojaýyn Çaga» (The Boss Baby) animasiýasy filmi körpeleriň köňül küýsegine öwrüldi. Onuň dowamy 2-nji bölümi bolan «The Boss Baby 2: Family...

2020-nji ýylda iň köp satylan kitaplar we filmler

2021-nji ýyla hem ýene-de sanlyja gün galdy.  Hut, şu sebäpli 2020-nji ýylda iň köp satylan albomlar, filmler we kitaplar yglan edildi....

Dünýäde myhman garşylamak däpleri

Myhmana hormat-sarpa, onuň bilen bagly edep-kadalar halkymyzyň gadymdan gelýän milli däp-dessurlarynda örän baýdyr. Halkymyzda alys-u-ýakyn ýerden myhman gelse güler ýüz, duz-çörek...

Gar şekiljigi

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz

«Saýrak guşjagazdaky» Feride hanym

Türkiýäniň meşhur kino aktrisasy Aýdan Şener 1963-nji ýylda Türkiýäniň Kilis şäherinde dogulýar. Geljekki aktrisanyň maşgalasy ol heniz bir ýaşyndaka Bursa şäherine...

Derde derman buýan

Buýan kösükliler maşgalasyna degişli, kuwwatly kök ulgamy bolan köpýyllyk otjumak ösümlik bolup, boýy 50 — 100 (150) santimetre, köküniň uzynlygy 4-5...

Şugundur mürepbesi

Gerekli önümler: 1 kg şugundur 3 käse şeker Azrak möçberde suw Taýýarlanyş usuly: Şugundur mürepbesini taýýarlamak üçin ilki bilen şugundury gaýnatmaly. Soňra şugundurlary kiçiräk...

IŇ TÄZE HABARLAR

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň dowamynda 8, çagalar...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ