2021-01-25 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT

BILIM

Gar şekiljigi

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz

Dil öwrenmekde peýdaly maslahatlar

Daşary ýurt dillerini öwrenmek hem gyzykly, hem peýdaly. Täze dil öwrenýän dil öwrenijiniň dünýägaraýşy giňelip, ol özi üçin täze bir dünýäni...

Gar tozgajygyny ýasamagyň ýollary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar

Hany, oýlan, pikirlen

Hormatly okyjylar! Biz size zehin soraglaryny yzgiderli saýtymyza ýerleşdirmegi meýilleşdirdik. Her hepdäniň şenbe güni şunuň ýaly zehin soragyny size ýetirmegi maksat...

Hany, oýlan, pikirlen

Hormatly okyjylar! Biz size zehin soraglaryny yzgiderli saýtymyza ýerleşdirmegi meýilleşdirdik. Her hepdäniň şenbe güni şunuň ýaly zehin soragyny size ýetirmegi maksat...

Kagyzdan fonar

        Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül 

«Time» tarapyndan «Ýylyň çagasy» saýlandy

ABŞ-nyň abraýly žurnallaryndan biri bolan «Time» 1927-nji ýyldan bäri her ýyl yglan edilýän «Ýylyň şahsyýetinden» başga-da, şu ýyl ilkinji gezek «Ýylyň...

Zehin soragy

Hormatly okyjylar! Biz size zehin soraglaryny yzgiderli saýtymyza ýerleşdirmegi meýilleşdirdik. Her hepdäniň şenbe güni şunuň ýaly zehin soragyny size ýetirmegi maksat...

Kagyz gül

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan

Kagyzdan saýawan ýasamagyň usullary

Taýýarlanlar Ajap Rejepowa, Aýşirin Alyýewa,  Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyplary. Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň...

IŇ TÄZE HABARLAR

Hany, oýlan, pikirlen

Saýtymyza ýerleşdirilen öňki zehin soragyň jogaby Beýleki zehin soraglary bilen aşakdaky sary hata basyp tanşyp bilersiňiz Hany, oýlan, pikirlen Hany, oýlan, pikirlen Hany oýlan pikirlen  Zehin soragy Hany, oýlan, pikirlen Hany,...

Suwda ýüzmek

1991-nji ýylda Türkmenistan Garaşsyz döwlet bolanyndan soň ýurdumyzda suwda ýüzüji türgenler üçin we suwda ýüzmek sportuny mundan beýläk hem ösdürmäge giň mümkinçilikler açyldy. 1993-nji...

Üns beriň, bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň ­Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­ «Bag­ty­ýar ­ça­ga­lyk»­ at­ly­­ hal­ka­ra­ su­rat­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan­ ed­ýär. Bäsleşige 7 — 16 ýaş aralygynda çeperçilik we sungat mekdeplerinde bilim alýan, çeperçilik...

Fotosurat düşürmek boýunça döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türk­me­nis­ta­nyň­ Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­­ Türk­me­nis­ta­nyň ­Mag­tym­gu­ly­ adyn­da­ky ­Ýaş­lar ­gu­ra­ma­sy­nyň­­ Mer­ke­zi­ ge­ňe­şi ­bi­len ­bi­le­lik­de ­«Wa­ta­ny­myň ­gö­zel­li­gi­—­­ ro­waç­ly­gyň­ gö­nez­li­gi» ­at­ly­ fo­tosu­rat­la­ry­ dü­şür­mek ­bo­ýun­ça­­ dö­re­di­ji­lik­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan ­ed­ýär. Bäsleşige...

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşiklerini yglan edýär

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşiklerini YGLAN EDÝÄR Döredijilik bäsleşikleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny hem-de 2021- nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ