2021-01-27 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT

SAGLYK

Gije-gündizleýin işleýän saglyk öýleriniň telefon belgileri

Dem alyş ýol­la­ry­nyň ýi­ti so­wuk­la­ma kesel­le­ri, esa­san, wi­rus­lar, bak­te­ri­ýa­lar ýa­ly, mik­roor­ga­nizm­ler ta­ra­pyn­dan dö­re­dil­ýän ýo­kanç ke­sel­le­r­dir. Bu ke­sel­ler möw­süm­leýin bo­lup, esa­san, ho­wa­nyň...

Uzak ýaşamagyň syrlaryny açyklady

Iňlis medeniýeti boýunça gözlegleri bilen tanalýan Braýan Kozlowski täze kitabynda, Angliýanyň hökümdaryndan iň uzyn, 94 ýaşly şa aýaly Ýelizaweta II-iň uzak...

Çopantelpegiň peýdasy

Çopantelpek erişini (infuziýasyny) içmek  ýylyň sowuk möwsüminde özüňizi sowukdan goramak we keýpiňizi hoşlandyrmak üçin peýdalydyr. Çopantelpek çaýyny adaty dozalarda yzygiderli ulanyp...

Zenjebiliň dermanlyk aýratynlygy

Ajy tagamly tebigy önümler ösümlik dünýäsinde giňden ýaýrandyr. Meselem, sogan, sarymsak, rediska, turp, ter gök otlaryň aglabasy, ýowşan, zenjebil, ajy gara...

Adam bedeni üçin suwuň zerurlygy

Adam ömrüniň dowamynda 65―70 tonna golaý suw içýär. Adam bedeniniň 70% gowuragyny suw tutýar. Biziň: Ganymyzyň 90% Nerw ulgamymyzyň 81,5 % Böwregimiziň 78 % Bagrymyzyň...

Dünýäniň iň gymmat örtügi ýasaldy

Dünýäniň iň gymmat örtügi ýasaldyYsraýylda hödürlendi. Örtügiň bahasy 1 million 500 müň dollar diýlip yglan edildi — diýip, “ntv.com.tr” habar saýty...

Näme sebäpden ýüzümiz gyzarýar?

Utanan wagtymyz ýa-da tolgunan wagtymyz köplenç halatlarda ýüzümiz gyzarýar. Bu näme sebäpden beýle bolýar? Psihologlaryň aýtmagyna görä, stresli, günäkär, aladaly, tolgunýan...

120-ni arkalan Ajapsoltan ene

Türkmenistanda 120 ýaşly Ajapsoltan ene! Muhammet Bekgiýewiň «Türkmenistan» gazetinde beren habaryna görä 120 ýaşly ene Ajapsoltan Hajyýewa 1900-nji ýylda Mary welaýatynyň Mary...

Dogry iýmitlenmek saglygyň sakasy

Sagdyn bolmak üçin dogry iýmitlenmek we arassaçylygy berjaý etmek biziň her birimiz üçin örän wajypdyr. Iýip-içmek durmuşda ýaşamak üçin  adama energiýa...

Lukman maslahat berýär

Lukmanlar ýurdumyzda edermen babadaýhanlar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän gök we bakja önümleri ýygy-ýygydan iýmegi maslahat berýärler. Çünki peýdaly önümler adamyň immun ulgamyny...

IŇ TÄZE HABARLAR

Paýtagtymyzy wasp edýän iň gowy aýdymlary döretmek boýunça bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si bi­len bi­le­lik­de Aş­ga­bat şä­he­ri­ni wasp ed­ýän iň go­wy aý­dym­la­ry dö­ret­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygynda 140 hojalyk jaý toýuny tutar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, köpugurly işewürler merkezli kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň we onuň golaýynda ýerleşen seýilgähiň hem-de Aşgabat-Türkmenabat awtobanynyň...

Atavatan Krossword: Ilkinji onlaýn paýhas synagy

Türkmenistan baradaky gündelik habarlary, şeýle hem ykdysadyýet, tehnologiýa, sport, medeniýet we beýleki ulgamlara degişli dünýä habarlary gyzgyny bilen giň okyjylar köpçüligine ýetirip duran «Atavatan...

Dünýäniň iň gymmat markalary belli boldy

«Brand Finans» guramasy tarapyndan geçirilen «Dünýäniň iň gymmat 500 markasy» gözleginde, «Apple» şu ýyl takmynan 263,4 milliard dollar bilen dünýädäki iň gymmat marka hökmünde...

Ýewropanyň iň baý klublary mälim edildi

«DFML» her ýylda Ýewropanyň iň baý klublaryny mälim edýär. Bu ýyl bu sanawyň başynda «Barselona» ýer almagy başardy. Ýewropanyň iň baý kluby 715 million...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ