2021-01-17 |
7 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa EDEBIÝAT

EDEBIÝAT

Täze ýylyň bosagasynda

Hany, geçiň giň saçagyň başyna! Bäş minut galypdyr onki bolmana. Döz geldik biz ýyllaň tomus, gyşyna, Sarpa goýdyk bereketli ummana. *** Döz geldik tupandyr tüweleýlere, Guran binamyza...

Seçip al

Ýylgyrana dost diýmäge gyssanma, Söz alanda syr bermäge gyssanma. Pursat tapyp umydyňy seslenme, Dost saýlasaň, togsan tärin geçip al. *** Bagty onuň nur ýüzünden gözleme, Ýa-da maýyl...

Täsin öwüşginli zebra

Haýwanat dünýäsi mydama özüniň geň galdyryjy täsinlikleri, biri-birinden täsin görnüşleri bilen dünýämiziň bezegi bolup durýar. Şeýle täsinlikleriň ýene biri – Keniýanyň...

Diňe zenanlar hakynda

Taryhda hasaba alnan iň ýokary akyllylyk derejesi (IQ) zenanlara degişlidir. * * * Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bütin uniwersitet derejeleriniň 60 göterimden köpüsine zenanlar...

Gülkä gülmeseň…

Sahnada aždarhaly, döwli spektakl gidip dur. Sahnaň aňyrsynda bir oglanjyk iki tutynyň arasyndan kellesini çykaryp, oýna tomaşa edip dur. Gapdaldan geçip...

Diňe suw hakynda

Uly ýaşly adamyň bedeniniň agramynyň ýarysyndan gowragy suwdur. * * * Çaga dünýä inensoň, onuň bedenindäki suw 77 göterime çenli azalýar. Adam kämillik...

Iwan Andreýewiç Krylow (1769-1844)

Iwan Andreýewiç Krylowyň ady basnýa žanrynyň ussady hökmünde dünýä derejesinde tanalýar. Basnýada   bir   kiçijik   waka   kyssa   ýa-da şygyr görnüşinde beýan edilýär....

Diňe gyş hakynda

Ýer ýüzünde adamzadyň şu wagta çenli ölçän iň pes temperaturasy -89 gradusa deňdir. Bu hasap Antaraktida materiginde Wostok stansiýasynda 1983-nji ýylyň...

Täze ýyl arçasy hakynda

Ýer ýüzünde arçanyň elliden gowrak görnüşi bar. *** Ilkinji bezelen Täze ýyl arçasy 1510-nji ýylda Latwiýanyň paýtagty Rigada döräpdir. Täze ýyl arçasyny elektrik çyralar...

Çingiz Aýtmatow (1928-2008)

Gyrgyzystanyň halk ýazyjysy Çingiz Törekulowiç Aýtmatow Gyrgyzystanyň Kirow etrabynyň Şeker obasynda 1928-nji ýylyň 12-nji dekabrynda eneden dogulýar. Ýediýyllyk mekdebi gutarandan soň...

IŇ TÄZE HABARLAR

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň dowamynda 8, çagalar...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ