2021-01-17 |
7 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa EDEBIÝAT BILÄÝMELI ZATLAR

BILÄÝMELI ZATLAR

Diňe suw hakynda

Uly ýaşly adamyň bedeniniň agramynyň ýarysyndan gowragy suwdur. * * * Çaga dünýä inensoň, onuň bedenindäki suw 77 göterime çenli azalýar. Adam kämillik...

Diňe gyş hakynda

Ýer ýüzünde adamzadyň şu wagta çenli ölçän iň pes temperaturasy -89 gradusa deňdir. Bu hasap Antaraktida materiginde Wostok stansiýasynda 1983-nji ýylyň...

Täze ýyl arçasy hakynda

Ýer ýüzünde arçanyň elliden gowrak görnüşi bar. *** Ilkinji bezelen Täze ýyl arçasy 1510-nji ýylda Latwiýanyň paýtagty Rigada döräpdir. Täze ýyl arçasyny elektrik çyralar...

Sanawaçlar hakynda

Halk döredijiliginiň bir görnüşi bolan sanawaçlar sanamak sözünden gelip çykýar. Olar bogun sany deň, gysga we uly göwrümli goşgy formasynda düzülýär...

Kengurular adamlar bilen aragatnaşyk gurup biler

“Gulf Today” we “Guardian” gazetleriniň habaryna görä, Sidneý uniwersitetiniň we Londondaky Roehampton uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözlegleriň netijeleri, adamyň iň wepaly...

Çelpek bilen gatlamanyň döreýşi

Türkmen halky toýdur baýrama baý halk. Ol her bir toýuny uludan belleýär. Türkmen toýunda saçaklar giňden açylýar. Dürli naz-nygmatlar bişirilýär. Toý...

Meksikanyň kenarynda kitleriň täze görnüşleri tapyldy

Gözlegçiler Meksikanyň kenarynda adaty bolmadyk deňiz jandarlaryny gördüler. “Sea Shepher” web sahypasynyň bellemegine görä, deňizde duşan bu haýwanlar häli-häzire çenli ylymda...

Diňe gar hakynda

Gar tozgajyklary Ýerden bugaryp, ýokary galan suw bölejikleridir. Olar sowuklugy -400 C-a deň bolan bulutlara ýetenlerinde, doňup, gar tozgajyklaryna öwrülýärler...

Şa zenanyň köwşi üçin 43 müň ýewro

Fransiýanyň iň soňky şa zenany Mari Antoinetiň ýüpek we geçiniň derisinden ýasalan ak aýakgaby Wersal şäherindäki Osenat muzeýinde auksion söwda satuwyna...

Küşt oýny barada gyzykly maglumatlar

1886-njy ýylda ilkinji gezek dünýäniň resmi çempiony Wilgelm Steýnis diýlip yglan edildi we küşt oýnunyň örän çalt dünýäniň dürli künjegine...

IŇ TÄZE HABARLAR

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň dowamynda 8, çagalar...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ