2021-01-27 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa EDEBIÝAT ÇEPER ESERLER

ÇEPER ESERLER

Söýgi näme?

Söýgi – iki ynsanyň bir tende bolmagy, bir howadan dem almagy, bir dilde gürlemegi, ýürekleriň bir ritmde urmagy, sözsüz bir...

Duýdansyz duşuşyk

(hekaýa) Rahymyň toýdan geleli bäri nämedir bir zatlar aýtmagyň ebeteýini tapman alňasaýandygyny ejesi Aýna daýza bada-bat aňdy. Ol hernäçe bilesi gelse-de, bu...

Soltansöýün bilen çopan

(Rowaýat) Bir gün Soltansöýün Baýkara danyşment Myralyny ýanyna alyp, agyr goşun tartyp barýarka, olaryň öňünden bir...

Has öňe gitmek

Halypa mugallym şägirtlerine öz geçmiş tejribelerinden gürrüň berýärdi. Onuň gürrüňlerini gyzykly ýatlamalaryny üns bilen iňläp oturan okuwçylardan biri şeýle...

Saýaly bag we syýahatçylar

Tomus paslydy. Adaty tomuslar ýaly, bu tomus hem jokrama yssysy bilen töwerege we janly-jandarlara täsirini ýetirýärdi. Howanyň yssylygyna garamazdan,...

Ýalňyşlyklardan öwrenmek

Tomas Edison elektrik çyranyň wolfram simlerini oýlap tapmak üçin iki müňden gowrak dürli çig mallary barlagdan geçiripdir. Haçan-da ulanylan...

Ýaşlykdan ýaşyl ýadygärlik

Ata-Watan ýurdumyz, güneşli Türkmenistanymyz günsaýyn gözelleşýär. Onuň görküniň has-da owadan bolmagyna saýaly agaçlar, al-ýaşyl güller, tokaýlyklar oňyn täsirini ýetirýär....

Baharyň ak gülleri

Bahar paslynyň gelmegi bilen daş-töwerek gözellige öwrülýär. Tebigat ýaşaýyşy aňladýan ýaşyl reňke bürenýär. Ynsan bilen tebigat hem biri-birinden aýrylmaz...

IŇ TÄZE HABARLAR

Paýtagtymyzy wasp edýän iň gowy aýdymlary döretmek boýunça bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si bi­len bi­le­lik­de Aş­ga­bat şä­he­ri­ni wasp ed­ýän iň go­wy aý­dym­la­ry dö­ret­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygynda 140 hojalyk jaý toýuny tutar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, köpugurly işewürler merkezli kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň we onuň golaýynda ýerleşen seýilgähiň hem-de Aşgabat-Türkmenabat awtobanynyň...

Atavatan Krossword: Ilkinji onlaýn paýhas synagy

Türkmenistan baradaky gündelik habarlary, şeýle hem ykdysadyýet, tehnologiýa, sport, medeniýet we beýleki ulgamlara degişli dünýä habarlary gyzgyny bilen giň okyjylar köpçüligine ýetirip duran «Atavatan...

Dünýäniň iň gymmat markalary belli boldy

«Brand Finans» guramasy tarapyndan geçirilen «Dünýäniň iň gymmat 500 markasy» gözleginde, «Apple» şu ýyl takmynan 263,4 milliard dollar bilen dünýädäki iň gymmat marka hökmünde...

Ýewropanyň iň baý klublary mälim edildi

«DFML» her ýylda Ýewropanyň iň baý klublaryny mälim edýär. Bu ýyl bu sanawyň başynda «Barselona» ýer almagy başardy. Ýewropanyň iň baý kluby 715 million...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ