2021-01-17 |
7 C
Aşkabat
AŞGABAT

GOŞGULAR

«Oňarsaň bar zady oňatlyga ýor…»

Oňarsaň, bar zady oňatlyga ýor, Belki-de, ýorgudyň ýerine düşer. Ikibaşdan, gündogarda gün dogar, Ikibaşdan, günbatarda gün ýaşar. *** Ikibaşdan, ýigreniler, söýüler Kimse ýere gider, kim dörär ýerden. Ikibaşdan, biziň...

Dünýä juda mätäç merde

Dünýe juda mätäç merde, Derman bolup ýara derde. Alkyş, sogap ýatmaz ýerde, Kasas galmaz kyýamata. *** Guly bolma men-menligiň, Ýokdur diýme, bardyr kemiň. Dag ýarýanam bolsa demiň Mätäçsiň sen...

Sabyr

Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. *** Bir ömürde müň alada-gaýgy...

Artykmaçlyk

«Artykmajam boljak bolmaň illerden». G.Ezizow. Aýryň özüňizden artyk zatlary, Dostlarňyzyň kem ýerini doluň siz. Ýersiz-ýere özgä ige sürtemäň, Ilki bilen, özüňizi ýonuň siz. *** Gylygňyzdan artyk zatlary aýryň, Keme...

Säher turup, syl ýüzüňe çagaňy

Säher tutup, syl ýüzüňe çagaňy, Päkligiňden bolup bilseň şonça bol. Sen sanama gara saçyň agyny, Sen sag-aman öreniňe monça bol. *** Biz hemmämiz şatlyk üçin doguldyk, Şoň...

Myhmançylykda aýdylan tost

Entek sadalykdan zyýan çeken ýok, Sada bolsun, ogulyňyz, gyzyňyz. Geçsin ýazlaryňyz hereket bilen, Bereketli gelsin, tylla güýzüňiz.  *** Törüňizde hemişelik guralan Ýumşak sallançagyň ýatmasyn bady. Saçagňyzda çörek, duzhaltada...

«Söýýän güýz paslyny …»

Söýýän güýz paslyny, Sarylygyny, Göwnüme hoş ýakýar onuň pres päli. Ölüm bilen ömrüň aralygyny Ölçemeli ýaprak şahada häli. *** Ýöne, ine, Sowuk şemal öwüser, Şonda birden şahasyndan täner ol. Ol...

Güýz gijesi

Ýakanok köňüle güýzüň şemaly, Noýabr gyş geljegini buşlady. Ikinden kölgeleň uzaýşy ýaly, Ýene-de gijeler uzap başlady.  *** Kelläňi sokmaga tapaňok deşik, Nädip geçirmeli soňsuz gijäni. Ýa keýwanyň bilen...

Güýz peýzažy

Şeýle bir çuň güýz gününiň peýzažy, Bu görnüşi diňe dana okýandyr. Küteldipdir Günüň tylla tyglaryn Üçünji ongünlüginde oktýabr. *** Baryp gözýetimiň sütünne çenli Sähra sary donun bürenip...

Söýgi bilen kämillik

Söýgüň nämedigini bilýän adam ýok, Ýöne men şonda-da bir zada belet: Söýmek üçin söýülmegiň gerekdir, Söýülmegiň üçin söýmegiň gerek. *** Kyn däldir “Söýýärin, söýýärin!” diýmek, Söýdürmegi bolsa...

IŇ TÄZE HABARLAR

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň dowamynda 8, çagalar...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ