2021-01-17 |
7 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa EDEBIÝAT ŞAHSYÝETLER

ŞAHSYÝETLER

Hans Kristian Andersen (1805-1875)

Çagalaryň iň söýgüli kitaby elbetde, ertekiler kitabydyr. “Kiçi Klaus we uly Klaus”, “Nohudyň üstündäki şa gyzy”, “Ýabany guwlar”, “Doňuz çopany”, “Korolyň...

Ernest Miller Hemingueý (1899 – 1961)

Žurnalist, nowelist, edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi Ernest Miller Hemingueý 1899-njy ýylyň 21-nji iýulynda Çikagonyň golaýynda ýerleşýän Ouk Park şäherjiginde dogulýar....

Aleksandr Sergeýewiç Puşkin (1799-1837)

Aleksandr Sergeýewiç Puşkin 1799-njy ýylyň maý aýynyň 26-syna Moskwada dworýan maşgalasynda eneden bolýar. Onuň kakasy, otstawka çykan maýor, Sergeý Lwowiç Puşkin...

Agahan Durdyýew (1904-1947)

Ýazyjynyň ömri we döredijilik ýoly. Agahan Durdyýew Tejen etrabynyň 2-nji Babadaýhan obasynda 1904-nji ýylda dünýä inýär. Ol ýaşlykda ýetim galýar. Köne...

Aman Kekilow (1912-1974)

Şahyryň ömür ýoly. Türkmenistanyň halk ýazyjysy, dil-edebiýat ylymlarynyň doktory, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragyň eýesi, Türkmenistanyň ylymda at gazanan işgäri Aman Kekilow Aşgabat...

Mämmet Seýidow (1925-1992)

Mämmet Seýidow 1925-nji ýylda häzirki Baharly etrabynyň Durun obasynda dünýä inýär. Ol ir ýetim galýar we ýaşlygyndan internatda terbiýelenýär. 1958-nji ýylda...

Ata Gowşudow (1903-1953)

Ýazyjynyň ömri we döredijilik ýoly. Ata Gowşudow özüniň köpsanly eserleri bilen halkyň söýgüsine mynasyp bolan, türkmen edebiýatynyň taryhynda uly orun tutýan görnükli...

Ata Atajanow (1922-1989)

Ata Atajanow 1922-nji ýylda Mary etrabynyň 2-nji Gökje obasynda mugallym maşgalasynda eneden bolýar. Ol ilki oba mekdebinde başlangyç bilimi alyp, soň...

Hydyr Derýaýew (1905-1988)

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hydyr Derýaýew 1905-nji ýylda Mary etrabynyň Egrigüzer obasynda eneden bolýar. Geljekki ýazyjy ýaşlygyndan ene-atadan jyda düşýär. Ol ilkinji...

Gurbannazar Ezizow — zehinli şahyr

Şahyr Gurbannazar  Ezizow 1940-njy ýylyň mart aýynyň 1-nde Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Söwütli obasynda dünýä inip, Aşgabada göçüp gelenlerinden soň, Aşgabatdaky...

IŇ TÄZE HABARLAR

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň dowamynda 8, çagalar...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ