2021-01-17 |
7 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa ESASY HABAR

ESASY HABAR

Burj Halife binasy 11 ýaşady

Şu gün Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän dünýäniň iň beýik binasy bolan Burj Halife binasynyň gurlup ulanylmaga berilenine 11 ýyl...

Kristiano Ronaldo: Täze ýylda täze rekord

Italiýanyň «Seriýa A» ligasynda «Ýuwentus»  «Udinese» toparyny 4-1 hasabynda ýeňmegi başardy. Duşuşygyň iki goluny «Ýuwentusyň» hasabyna geçiren ussat oýunçy Kristiano Ronaldo...

Gözel Öwezowa: Maýa Kulyýewanyň ýeke-täk şägirdi

Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Mukamlar Köşgüniň aýdymçysy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwezowa döreden ajaýyp aýdymlary bilen diňleýjileriň söýgüsini gazandy.  Gözel...

Şu hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär....

Türkmenistanda Täze ýylda 2 gün dynç alnar

Türkmenistanda Täze ýylyň anna gününe deň gelýändigi üçin 2-nji ýanwar, ýagny şenbe güni hem iş güni däl diýlip yglan edildi. Bu...

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň şygary belli boldy

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýurdumyzda her ýyly döwrebap atlandyrmak indi asylly däbe öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda...

Halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler...

2020-nji ýylda iň köp satylan kitaplar we filmler

2021-nji ýyla hem ýene-de sanlyja gün galdy.  Hut, şu sebäpli 2020-nji ýylda iň köp satylan albomlar, filmler we kitaplar yglan edildi....

“Ahalteke” atly welosiped

Soňky döwürlerde ýygy-ýygydan köp sanly üýtgeşik markaly welosiped atlary duýýarys. Olaryň ýene-de biri barada metbugat sahypalarda bellenilip geçilýär — diýlip, “Atavatan...

Gazet-žurnallar barada möhüm kararlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe geçirilýän özgertmeleriň many-mazmunyny wagyz etmek, Garaşsyz Diýarymyzda gazanylýan üstünlikleri, ýetilen belent sepgitleri dünýä ýaýmak, şeýle hem gazet-žurnallaryň...

IŇ TÄZE HABARLAR

Kagyzdan gämi ýasamagyň usullary

Beýlekileri hem aşakdaky “sary hata” basyp okaň! Garpyz şekilli albom ýasamagyň ýollary Sowgatly bukja Adaty kagyzdan uçar Saýawan Kagyzdan gül  Kagyzdan Fonar Garjagaz Gar şekiljigi

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň dowamynda 8, çagalar...

Ulanyjylaryň keýpine görä üýtgeýän akylly atyr

«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ