Home HABARLAR

HABARLAR

«Ýuwentus» Super ligadan çykmasa, A Seriýadan çykarylar

Italiýanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Gabriel Grawina, «Ýuwentus» klubynyň Ýewropanyň Super ligasyndan çykmasa, «Seria A» aýrylyp bilinjekdigini duýdurdy. «Sky Sports»-yň habaryna görä, Grawina: «Düzgünler...

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Hytaýa sapary başlandy

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna sapary başlandy. Saparyň birinji gününde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň we Türkmenistanyň...

Oba hojalyk ekinlerine toplumlaýyn ideg işleriniň geçirilişi

Oba hojalygynda önümçilik gatnaşyklarynyň has-da ösýän döwründe ekerançylykda ýokary hilli agrotehniki çäreleri geçirmegiň uly ähmiýeti bardyr. Ekerançylykda ýokary zähmet öndürijiligini gazanmak, işleri...

Oba hojalyk ekinlerine toplumlaýyn ideg işleriniň geçirilişi

Oba hojalygynda önümçilik gatnaşyklarynyň has-da ösýän döwründe ekerançylykda ýokary hilli agrotehniki çäreleri geçirmegiň uly ähmiýeti bardyr. Ekerançylykda ýokary zähmet öndürijiligini gazanmak, işleri...

Oba hojalyk ekinlerine toplumlaýyn ideg işleriniň geçirilişi

Oba hojalygynda önümçilik gatnaşyklarynyň has-da ösýän döwründe ekerançylykda ýokary hilli agrotehniki çäreleri geçirmegiň uly ähmiýeti bardyr. Ekerançylykda ýokary zähmet öndürijiligini gazanmak, işleri...

Germaniýa Hindistanda kislorod önümçiligini ýola goýdy

Germaniýa koronawirus ýokanjy sebäpli kyn günleri başdan geçirýän Hindistanda ykjam kislorod öndürýän desga gurdy. Desgada bir günde 400 müň litr kislorod...

Ýyladyşhana hojalyklary boýunça seminar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky  ýyladyşhana hojalyklarynyň wekillerini 31-nji maýda geçiriljek “Türkmenistanda ýyladyşhana tehnologiýalaryny ösdürmek” atly onlaýn...

“Hatyra” kitabynyň birinji jildiniň täze neşiri

1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygynyň öň ýanynda “Hatyra” kitabynyň Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň esgerlerine bagyşlanan birinji...

Bäsleşige: “Aşgabadym!”

«Aşgabadym-Waspyň etsem şygrymda» bäsleşigine Arkadagly Watanyň paýtagty hem ýüregi,Bu ýyl 140 ýaşadyň, bolup halkyň diregi,Dünýäň ähli ynsannyň islegi hem geregi,Paýtagtym, ak mermerli,...

Günlük Täleýnama: 11 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Ýyldyzlar näme diýýär? Bu soragyň jogaby köpleri gyzyklandyýan bolsa gerek. Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com     saýty  bolup  geçen ýyl her...

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň Hökümet Wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna Sapary Başlandy

2021-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna sapary başlandy. Saparyň birinji gününde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň we...

Gündelik Täleýnama: 12 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň adam ykballarynda tutýan orny barada siz megerem bilýän bolsaňyz gerek. Ýyldyzlaryň her günki aýdýan zatlaryny bilmeklik okyjylarymyza peýdaly we gyzykly bolar...

Gündelik Täleýnama: 12 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň adam ykballarynda tutýan orny barada siz megerem bilýän bolsaňyz gerek. Ýyldyzlaryň her günki aýdýan zatlaryny bilmeklik okyjylarymyza peýdaly we gyzykly bolar...

Gündelik Täleýnama: 12 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň adam ykballarynda tutýan orny barada siz megerem bilýän bolsaňyz gerek. Ýyldyzlaryň her günki aýdýan zatlaryny bilmeklik okyjylarymyza peýdaly we gyzykly bolar...

Gündelik Täleýnama: 12 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň adam ykballarynda tutýan orny barada siz megerem bilýän bolsaňyz gerek. Ýyldyzlaryň her günki aýdýan zatlaryny bilmeklik okyjylarymyza peýdaly we gyzykly bolar...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ