2021-01-25 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa HABARLAR

HABARLAR

Şu hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär....

Wagtynda ýatmagy we ir turmagy endik ediniň

Adamyň sagdyn we netijeli zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda we doly alynmaly. Uly adamlar günüň...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Bu barada...

Ýurdumyzyň käbir gazetlerinde baş redaktoryň orunbasary wezipesi ýapyldy

Türkmenistanyň käbir gazetlerinde baş redaktoryň orunbasary wezipesi ýapyldy. Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada degişli Karara gol çekdi. Wise-premýer M.Mämmedowanyň Hökümetiň...

Ownuk üwelen kükürdiň önümçiligi ýola goýlar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde oba hojalygynyň zerurlyklary üçin gerek bolan himiýa önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak...

«Derýaýollary» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetine öwrülýär

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, paýdarlar jemgyýetine öwürmäge ygtyýar almak baradaky mesele boýunça hasabat berildi. Bu barada Ministrler...

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellener

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly baýram etmäge taýýarlyk görmek boýunça...

Welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimliklerine baş hukukçy wezipesi giriziler

Lebap welaýatyna iş sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň...

“Akina-Andhoý” demir ýol şahasy işe girizildi

2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu barada...

IŇ TÄZE HABARLAR

Hany, oýlan, pikirlen

Saýtymyza ýerleşdirilen öňki zehin soragyň jogaby Beýleki zehin soraglary bilen aşakdaky sary hata basyp tanşyp bilersiňiz Hany, oýlan, pikirlen Hany, oýlan, pikirlen Hany oýlan pikirlen  Zehin soragy Hany, oýlan, pikirlen Hany,...

Suwda ýüzmek

1991-nji ýylda Türkmenistan Garaşsyz döwlet bolanyndan soň ýurdumyzda suwda ýüzüji türgenler üçin we suwda ýüzmek sportuny mundan beýläk hem ösdürmäge giň mümkinçilikler açyldy. 1993-nji...

Üns beriň, bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň ­Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­ «Bag­ty­ýar ­ça­ga­lyk»­ at­ly­­ hal­ka­ra­ su­rat­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan­ ed­ýär. Bäsleşige 7 — 16 ýaş aralygynda çeperçilik we sungat mekdeplerinde bilim alýan, çeperçilik...

Fotosurat düşürmek boýunça döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türk­me­nis­ta­nyň­ Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­­ Türk­me­nis­ta­nyň ­Mag­tym­gu­ly­ adyn­da­ky ­Ýaş­lar ­gu­ra­ma­sy­nyň­­ Mer­ke­zi­ ge­ňe­şi ­bi­len ­bi­le­lik­de ­«Wa­ta­ny­myň ­gö­zel­li­gi­—­­ ro­waç­ly­gyň­ gö­nez­li­gi» ­at­ly­ fo­tosu­rat­la­ry­ dü­şür­mek ­bo­ýun­ça­­ dö­re­di­ji­lik­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan ­ed­ýär. Bäsleşige...

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşiklerini yglan edýär

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşiklerini YGLAN EDÝÄR Döredijilik bäsleşikleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny hem-de 2021- nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ