Delfinler süýdemdirijiler toparyna girýän deňiz haýwanlarydyr. Delfinleriň häzirki zaman görnüşlerinden tapylan galyndy galyndylarynyň ýaşy, takmynan 5 million ýyl ozal planetada peýda bolandygyny görkezýär. Alymlar delfinleri beýleki deňiz kenaryndakylar ýaly ikinji derejeli suw haýwanlary diýip hasaplaýarlar, gury ýere ýetenlerinden soň suw mekanyna gaýdyp geldiler.

Delfinler jemgyýetçilik durmuşyny alyp barýarlar we ýalňyzlyga ýol bermeýärler. Adatça olar 5-8 sany kiçi toparlary emele getirip ýa-da käbir görnüşlerde sürüleriň sany birnäçe onlarça ýa-da ýüzlerçe haýwanlara ýetip biler.

Uzynlygynda bu jandarlaryň dürli görnüşleri 4,5-5 metre çenli ösüp bilýär, ýöne köpüsi ululygy bilen adam ölçegleri bilen deňeşdirilýär.

dowamy Delfin täsin deňiz jandary at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY.

[ajax_load_more id="7660182157" css_classes="myclass" loading_style="infinite classic" container_type="div" offset="2" post_type="post" category="habarlar "]