Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. Şol sanaw 2021-nji ýyl üçin hem düzüldi. Bu sanawa dünýäniň ençeme ýurdundan köp sanly ýokary okuw mekdepleri girizildi.  Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda aýdylýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň toplan maglumatlary esasynda sanawda köp sanly ýokary okuw mekdepleriniň ady geçýär.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan halkara guramalaryň “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda, taýýarlanan daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän ýokary okuw mekdepleriniň 2021-nji ýyl üçin sanawy düzüldi.

Häzirki wagtda Size şol sanawda orun alan Türkiýe Respublikasynyň uniwersitetleriniň sanawyny ýetirýäris. Ýakyn wagtda beýleki ýurtlaryň hem sanawlaryny dykgatyňyza ýetireris.

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlary  –  2021

Bu sanawa Türkiýeden şu ýyl 42 ýokary okuw mekdebi girizildi.

1.Ýeditepe uniwersiteti

2.Ýyldyz tehnikal uniwersiteti

3.TOBB Uniwersity of Economicsand technology

4.Tokat Gaziosmanpasha uniwersity

5.Suleyman demirel uniwersity

6.Recep Tayip Erdogan uniwersity

7.Sakarya uniwersity

8.Selcuk Uniwersity

9.Ondokuz Mayis Uniwersity

10.Marmara Uniwersity

11.Izmir Institute of Technology

12.Istanbul Medipol Uniwersiteti

13.Gazi Uniwersiteti

Okap bilersiňiz  Pandalar köpelýär

14.Gaziantep Uniwersity

15.Gebze Technical uniwersity

16.Cukurowa Uniwersity

17.Dokuz Eylul Uniwersity

18.Duzce Uniwersity

19.Ege Uniwersity

20.Erciyes Uniwersity

21.Eskisehir Osamangazi Uniwersity

22.Bahcesehir Uniwersity

23.Baskent Uniwersity

24.Bezmialem Vakif Uniwersity

24.Bolu Abant Izzet Baysal Uniwersity

25.Acibadem Uniwersity

26.Akdeniz Uniwersity

27.Aksaray Uniwresity

28.Anadolu Uniwersiteti

29.Ankara Uniwersiteti

30.Ataturk Uniwersiteti

31.Atilim Uniwersiteti

32.Hacettepe Uniwersiteti

33.Sabanci Uniwersiteti

34.Bilkent Uniwersiteti

35.Bogazici Uniwersiteti

36.Ozyegin Uniwersiteti

37.Istanbul Uniwersiteti

38.Istanbul Technical Uniwersity

39.Karabuk Uniwersiteti

40.Middle East Technical Uniwersiteti

41.Koç Uniwersiteti

42.Çankaya uniwersiteti

 

Türkiýe bilim almak isleýän okyjylarymyz Stambul şäherinde ýerleşýän we Türkiýede  bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän  “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasyna ýüz tutup bilerler!

Türkmenistanda Makul Hyzmat Terjime Merkezi

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

GOOGLE Map’dan “Makul Hyzmat”  ýa-da  ” Makul Hyzmat Tercüme”  sözlerini girseňiz ol Size Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň salgysyny görkezer  Makul Hyzmat sözüne basyp ýa-da aşakda görkezilýän karta bassaňyz hem salgyny görkezer.

+993 63 78 96 73

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon  : + 993 12 96 48 55