Dünýä dürli yslar bilen gurşalan: gül ysy, çörek ysy, sary mazy ysy, keteni ysy… Ýöne bir ysa deň geljek ys ynsan üçin ýaradylan gojaman dünýäniň hiç bir ýerinde ýok. Ol — dünýä inen çaganyň ysy. …Ene hamraklygy bilen bäbejiginiň garaja galpagyny sülük barmaklary bilen daraklar-da, gulajyklarynyň arkasyny, süýr depesindäki ýumşajyk ýeri nebsewürlik bilen ysgaşdyrar. Şonda bäbejikden dünýäniň iň eziz ysy — çaganyň ysy geler. Ol ys hiç bir närsä garyşmaýan ysdyr. Onuň şeýledigini diňe garabagyr eneler biler.