Dünýäniň iň owadan awtoulaglarynyň sanawynyň başyny heniz-henizlerem Ikinji jahan urşunyň yzysüre önümçilige goýberilen ulagyň çekýändiginden habaryňyz barmydy?

Gürrüň «Mercedes-Benz 300SL» ulagy barada barýar. Ol geçen asyryň ikinji iri ganly wakasy tamamlanansoň, Nýu-Ýork awtosalonynda gurnalan ilkinji sport ulagydyr.

Ulag 1957-nji ýyla çenli şu habar bilen ugurdaş synlaýan suratyňyzdaky ýaly görnüşde öndürildi. Şoňa çenli ulagyň 1400-si müşderilere satyldy.

Bu hiç. Ýöne heniz hem dizaýnerleriň şondan owadan ulagy öndürip bilmändigi haýran galdyrýar.

 

“Toyota” global önümçiligini azaldar