“Ene mähri” hormatly ada mynasyp bolan enelere döwlet tarapyndan nähili ýeňillikler berilýär?

Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,   2008-nji ýylyň 3-nji martyndan herekete girizilen “Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyny döretmek hakynda” Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adynyň Düzgünnamasynyň altynjy we ýedinji böleklerine laýyklykda, Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyna mynasyp bolan enelere döwlet kömek pullarynyň hasaplanylmagy üçin bellenilen binýatlyk ululygyň on essesi möçberinde birwagtlaýyn baýrak tölenilýär.

dowamy “Ene mähri” hormatly ada mynasyp bolan eneler üçin ýeňillikler at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY.

[ajax_load_more id="7660182157" css_classes="myclass" loading_style="infinite classic" container_type="div" offset="2" post_type="post" category="habarlar "]