Türk­me­nis­ta­nyň­ Me­de­ni­ýet­ mi­nistr­li­gi­­ Türk­me­nis­ta­nyň ­Mag­tym­gu­ly­ adyn­da­ky ­Ýaş­lar ­gu­ra­ma­sy­nyň­­ Mer­ke­zi­ ge­ňe­şi ­bi­len ­bi­le­lik­de ­«Wa­ta­ny­myň ­gö­zel­li­gi­—­­ ro­waç­ly­gyň­ gö­nez­li­gi» ­at­ly­ fo­tosu­rat­la­ry­ dü­şür­mek ­bo­ýun­ça­­ dö­re­di­ji­lik­ bäs­le­şi­gi­ni ­yg­lan ­ed­ýär.

Bäsleşige ýaşy 14-den 30-a çenli aralykda bolan ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda zähmet çekýän, orta, orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan ýaşlar gatnaşyp bilerler.

Bäsleşige hödürlenjek fotosuratlar Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda 2021-nji ýylyň 22-nji fewralyna sagat 15:00-a çenli kabul edilýär. Bäsleşigiň jemi 2021-nji ýylyň 25-nji fewralynda jemlener.

Bäsleşik baradaky doly maglumatlar Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň www.medeniyet.gov.tm resmi saýtynda ýerleşdiriler.

Ha­bar­laş­mak ­üçin­ te­le­fon­lar:­­ Aş­ga­bat­ şä­he­ri,­ Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let­ çe­per­çi­lik ­aka­de­mi­ýa­sy.­ Tel92-56-41,­ faks: ­92-12-01.