Bäsleşige

        Garaşsyzlyk ýyllarynda paýtagtymyz Aşgabat şäherini düýpli özgertmek, abadanlaşdyrmak döwletimiziň baş maksatnamasyna öwrüldi. Şonuň netijesinde hem, ýurdumyzyň merkezi şäheriniň gurluşygynyň depgini ýylsaýyn artýar. Paýtagtymyzyň gurluşygynda milli binagärlik däpleri dikeldilip, bu işler dünýä binagärlik sungatynyň gazananlary bilen utgaşykly alnyp barylýar.

          Merjen şäherimiz Aşgabadyň gurluşyk işlerine döwlet tarapyndan aýratyn üns berilýär. 1997-nji ýylda Aşgabady 2020-nji ýyla çenli ösdürmegiň Baş meýilnamasy tassyklanyldy. Bu meýilnamada paýtagt hökmünde Aşgabat şäheriniň syýasy keşbine laýyklykda megapolise öwrülmegi göz öňünde tutuldy.  Mermer daşlaryny, esasan hem, ak mermeri diňe bir edara jaýlarynda däl-de, eýsem ýaşaýyş jaýlaryny bezemekde-de giňden ulanmaklyk bellenildi.

Continue reading Garaşsyzlyk ýalkymy — Aşgabadyň galkymy at inAshgabat.

[ajax_load_more id="7660182157" css_classes="myclass" loading_style="infinite classic" container_type="div" offset="2" post_type="post" category="habarlar "]