Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça  halkara bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 12-nji martyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.