Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Aş­ga­bat şä­he­ri­niň S.Türk­men­ba­şy şa­ýo­lu­nyň ug­run­da Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 700 orun­lyk 1-nji ýö­ri­te­leş­di­ri­len har­by mek­de­biň tä­ze bi­na­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça

HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK

yg­lan ed­ýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2020-nji ýylyň 23-nji dekabryna çenli kabul edilýär.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 44-46-36; 44-46-64; 44-47-56.