1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygynyň öň ýanynda “Hatyra” kitabynyň Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň esgerlerine bagyşlanan birinji jildiniň gaýtadan işlenen ikinji neşiri çapdan çykdy. Bu barada TDH habar berýär.

“Hatyra” kitabynyň täze neşiri Beýik Watançylyk urşunda gahrymanlarça wepat bolan, dereksiz ýiten esgerleriň we serkerdeleriň görkezen edermenliklerine bagyşlanýar. Kitabyň içindäki makalalarda Ahal welaýatyndan we Aşgabat şäherinden esgerleriň faşistik basybalyjylara garşy göreşlerde görkezen gahrymançylyklary, tylda umumy maksadyň bähbidine gije-gündiz dynman,  ýadawsyz zähmet çekenleriň tutanýerliligi dogrusynda beýan edilýär.

Continue reading “Hatyra” kitabynyň birinji jildiniň täze neşiri at inAshgabat.

[ajax_load_more id="7660182157" css_classes="myclass" loading_style="infinite classic" container_type="div" offset="2" post_type="post" category="habarlar "]