Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna Lebap welaýatynda jemi 40 sany çaga operasiýa ediler. Geçiriljek operasiýalaryň has çylşyrymlylary Aşgabatdaky halkara derejeli saglyk merkezlerinde geçiriler. Çagalarda geçirilmegi meýilleşdirilýän operasiýalaryň aglaba bölegi esasan, dyz bogunlarynyň çekiji peýlerini uzaltmak, gulak-burun-bokurdak, stomatologiýa ýaly ugurlar bilen baglydyr.

Häzirki wagta çenli Lebap welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezinde bäş çaga üstünlikli operasiýa edildi. Olaryň üçüsi welaýat Çagalaryň saglygyny dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynda terbiýelenýär. Beýleki iki çaga bolsa welaýat Çagalar öýünde terbiýelenýär.

Continue reading Haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna Lebap welaýatynda 40 sany çaga operasiýa ediler at InAshgabat.

[ajax_load_more id="7660182157" css_classes="myclass" loading_style="infinite classic" container_type="div" offset="2" post_type="post" category="habarlar "]