Baş kompaniýasy “Alphabet” işjeňleşdirilen “Loon” internet şary 312 gün howada durup rekordy täzelemegi başardy.

“Google” -yň esasy kompaniýasy “Alphabet” -iň bölümi, 2017-nji ýylda “Mariýa” tupany bilen Porto Rikoda internet şarlaryny synagdan geçirdi we 100,000 adama interneti elýeterli etdi. Şeýle hem, bu kompaniýa, geçen iýun aýynda Keniýanyň oba ýerlerinde ýaşaýan müňlerçe adama internet şar taslamasy bilen 4G internet hyzmatyny berip başlady.

“Loon” taslamasyna degişli internet şary 312 gün howada galyp, 217,000 kilometre syýahat etmek bilen täze rekord goýdy. Rekord goýýan şar ilkinji gezek 2019-njy ýylyň maý aýynda Puerto Rikodan başlanypdy. Şar, şol bir hyzmaty berýän beýleki şarlara goşulmazdan ozal, ýer titremesinden ejir çeken sebite hyzmat etmek üçin Peruda takmynan 20 kilometr ýol geçdi. “Loon”-yň internet şary soňra Günorta Atlantik ummanynyň, Hindi ummanynyň we Günorta Ýuwaş ummanyň üsti bilen Meksika çenli bardy. 2020-nji ýylyň martynda bolsa ýere gondy.

19 MEGABIT Tizligini hödürleýär

Gün energiýasy bilen işleýän şarlar tizligi 18,9 megabit / sekunt bolan, ilkinji meýdan synaglarynda bolsa 4,7 megabit / sekunt tizlige ýetdi.

Mundan başga-da, beýleki ýurtlaryň telekom operatorlary , bu ýerde taslamanyň näderejede üstünlikli boljakdygyny synlamak üçin howa şarlaryny ulanan Keniýany hem ýakyndan yzarlaýarlar.