Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ” Saglygyň gadryny bilgin, hassa bolmazdan burun” diýip belleýşi ýaly, Türkmenistan Watanymyzda halkymyzyň sagdyn durmuşda ýaşamagy, sagdyn nesilleriň kemala gelmegi ugrunda birnäçe maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. 1995-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän “Saglyk” döwlet maksatnamasyna laýyklykda ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini üpjün etmek maksady bilen ýurdumyzyň milli saglygy goraýyş ulgamynda uly özgertmeler geçirildi hem-de oňa ilatyň durmuş taýdan goraglylygy boýunça köp maksatly ulgam derejesi berildi. Türkmenistan döwletimizde halkymyzyň saglygyny goramakda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Continue reading Il saglygy – ýurt baýlygy at InAshgabat.