Nädogry  işlikler (irregular verbs) – iňlis dilinde iň bir giňden, hatda durnukly söz düzümlerinden-de  ulanlylýan sözlere degişlidir. Olaryň sany – könelişenlerini we ulanyşdan galanlary hasaba almak bilen – 470  ýetýär. Olaryň häzirki zamandan tapawutlykda öten zamanda düýbünden başga söze öwrülmegi, başsyz-baratsyz, hiç bir kadasyz üýtgemegi, degişli sözleri saýlap almakda kynçylyk döretmegi bu dili öwrenýänleri amatsyz ýagdaýa salýar.

Irregular verbs-ler  we   Nädogry Işlikler bölümi üçin şu ýere basyň!

dowamy Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY.