Türk­me­nis­ta­nyň­ Sport­ we ­ýaş­lar­ sy­ýa­sa­ty­ mi­nistr­li­gi We­lot­rek­ bo­ýun­ça­ dün­ýä ­çem­pio­na­ty­nyň ­in­ter­net-saý­ty­ny dö­ret­mek­ ba­ra­da iş­le­ri­ ýe­ri­ne ­ýe­tir­mek­ üçin bäs­le­şik yg­lan­ ed­ýär. Bäsleşige gatnaşmak isleýänler Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine 2021-nji ýylyň 11-nji martyna, sagat 18:00-a çenli hat üsti bilen ýüzlenip bilerler.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň S.Türk­men­ba­şy şa­ýo­lu­nyň 54-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak ­üçin ­te­le­fon ­bel­gi­le­ri:­ 39-98-15,­ 39-98-14,­ 39-98-51