Şwesiýada ýerleşýän «IKEA» atly halkara mebel kompaniýasy gaýtadan işlemek taslamasynyň çäginde köne mebelleri yzyna almaga taýýarlanýar.

Geljek aý durmuşa geçiriljek bu taslama, kompaniýanyň iň köp satylýan ammar bölümlerinden biri bolsun “Billy” ady bilen tanalýan önüm bilen birlikde käbir mebelleri yzyna gaýtaryp biler. Meýilnama boýunça, bahasynyň 50 göterimine çenli talonlar, indi islenmeýän we yzyna alynjakdygy yglan edilen önümler üçin berler we bu talonlar  dükanlara geçirilip bilner.

«IKEA» tarapyndan berlen beýanatda bu taslamanyň “aşa köp sarp edilmegi” azaltmak maksady bilen döredilendigini bellendi.

27 döwletde durmuşa geçiriler

27 döwletde durmuşa geçiriljek bu taslama tekjeler, oturgyçlar, aşhana mebelleri öz içine alar. «IKEA» tarapyndan berlen beýanatda, kompaniýada önümçiligi bes edilen bu köne mebeller gaýtadan işleniljekdigi habar berildi. Kompaniýa dükanlarynyň hemmesinde abatlanan mebel satylýan ýer döretmäge taýýarlanýar.