Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da Aş­ga­bat şä­he­rin­de «Daş­kent» dynç alyş se­ýil­gä­hi­niň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär.

Gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän tarap­la­ryň ha­ýyş­na­ma­la­ry we tek­lip­le­ri Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik ministr­li­gi­niň Ba­za­ry öw­re­niş we da­şa­ry yk­dy­sa­dy gatna­şyk­lar mü­dir­li­gin­de bel­leni­len ter­tip­de ka­bul edil­ýär hem-de res­mi­leş­di­ril­ýär. Haýyş­na­ma­lar şu bil­di­ri­şiň gazet­de çap edi­len gü­nün­den baş­lap, 2021-nji ýy­lyň 5-nji ap­re­li­ne çen­li ka­bul edil­ýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 84-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.