Atavatan Türkmenistan

 • Mekan Rejepow: Peder kesbiniň dowamyMekan Rejepow: Peder kesbiniň dowamy
  Aýdymçynyň diňe bir aýdymlaryny diňlemek däl-de, onuň sungat ýoly bilen ýakyndan tanyşmak hemmämiz üçin täsirlidir. Şeýle bolansoň, bu gezekki söhbetdeşimiz milli hem döwrebap aýdymlary özboluşly owazy bilen diňleýjilere ýetirip gelýän ýaş zehinli aýdymçy Mekan Rejepow. “Owal akan ýerden, akarmyş aryk” diýlişi ýaly, tebigy zehinini kyblasynyň owazly dünýäsinden alan Mekan bu… dowamy... »
 • Hoşgeldi Garabaýew: Ynamly ädimde maksada tarapHoşgeldi Garabaýew: Ynamly ädimde maksada tarap
  Sungat we durmuş söhbetdeşligi   Abraýly menzilleri nazarlamak, saýlan käriň eýesi bolmak, türkmen medeniýetini, sungatyny beýige götermekde mynasyp goşandyňy goşmak ynsany bagtly edýär. Sungat dünýäsi lezzetli bolup, ol wagtyňy şadyýan geçirmeklige mümkinçilik berýär. Köpçülik bilen işleşmek, köpçüligiň söýgüsini gazanmak ýaly ýakymly duýgular ynsanyň döredijiligini has-da ösdürýär. Türkmeniň toý dabaralarynda, konsertlerde,… dowamy... »
 • Derelere dolan owazlar: Ilşat AnnamämmedowDerelere dolan owazlar: Ilşat Annamämmedow
  Aýdym-saz sungatynyň özboluşlylygy, onda özüne kökerýän nähilidir bir güýjüň jemlenendigi hemmämize mälim. Bu jadyly sungatyň inçe tärlerini kalbyna ornaşdyryp, ylhamly dünýäsinde sungat bagyny gülledýän aýdymçynyň nuranalygy, hoşgöwünliligi ýaly ajaýyp häsiýetlerine belet bolanyňda, ol ýürekde ýazlar ýaşaýar diýesiň gelýär. Biziň gürrüňini edýän aýdymçymyz Aşgabat şäher häkimliginiň «Aşgabat» döredijilik toparynyň ýokary derejeli… dowamy... »
 • Gülşirin Geldimyradowa: Ykbalyma baglanan owazlar – sungatymyň beýanyGülşirin Geldimyradowa: Ykbalyma baglanan owazlar – sungatymyň beýany
  Sungat we durmuş söhbetdeşligi Ykbal öwrümleri, süýji arzuwlar ynsanyň bagtyýar ýaşamagyna mümkinçilik berýär. Maksadaokgunly bolmak her bir adamyň aňynda terbiýelen ýagdaýynda onuň arzuwly menzilline ýetmesi tiz amala aşýar. Eşretli zamanada aýdymçy zenan, mährem eje adyna mynasyp bolup, bagtyýar ýaşaýan Gülşirin Geldimyradowa biziň saýtymyzda myhmançylykda. Türkmen medeniýet ulgamynyň wekili, aýdym-saz äleminiň… dowamy... »
Powered by Theme Mason
Powered by Theme Mason