Atavatan Türkmenistan

 • Gülşirin Hanowa – “Uçup barýan ak durnanyň” waspçysyGülşirin Hanowa – “Uçup barýan ak durnanyň” waspçysy
  “Meniň şygyrýetde gaýta-gaýta dolanýan mowzugym eje. Kimdir biriniň ejesi hakynda söz açylsa biygtyýar bokurdagym dolýar hem gözümiň öňi ümüzlenýär. Hemişe we hemişe  dolanjak, dolanýan , dolanan mowzugym ejedir”.                                                         Gülşirin Hanowa. Ýer ýüzündäki iň mukaddes ynsanyň Enedigi hemmämize mälim. Ene ýaşaýyş! Ene mukaddeslik! Ene barlyk! Enäniň waspyny ýetirmedik sungat adamsy… dowamy... »
 • Röwşen Amanow: Aýdyma baglanan ömrümRöwşen Amanow: Aýdyma baglanan ömrüm
  Aýdym-sazlaryň jadylaýjy gudraty hakynda söhbetdeşligimiziň her sanynda size ýetirip durýarys. Aýdym-sazlar adamyň ykbalyna ornan bir gudrat.  Onuň gudraty  hakda näçe gürrüňler edilse hem azlyk edýär.  Sebäbi aýdymlar-sazlar ilkinji bolup seniň duýgularyňa duýgy gatýan, deň paýlaşýan sungatdyr.  Aýdymlar–sazlar hakynda, ol dünýäni ykbal kitabyna baky ýazan adamlaryň ömür ýoly barada “Atavatan Türkmenistan”… dowamy... »
 • Aýjeren Rejebowa : Ykbalymyň saýlan hünäri teležurnalistikaAýjeren Rejebowa : Ykbalymyň saýlan hünäri teležurnalistika
  Arzuwlar ynsany maksada golaýlaşdyrýar. Maksat bolsa ýoluň esasy menziline, ýagny myrada ýetirýär. Bularyň özeninde bolsa irginsiz zähmet ýatyr. Çekilen irginsiz zähmetiň hökman miwesini berýändigine bolsa biz, Aýjereniň beren gürrüňlerini diňlänimizde-de göz ýetirdik. Mähriban okyjylar biz, ýurdumyzyň teleýaýlymlarynda eýýäm 15 ýyl bäri irginsiz zähmet bilen abraý gazanan Aýjeren Rejebowa bilen geçiren… dowamy... »
 • Zyba zybanly ZybagözelZyba zybanly Zybagözel
  Islendik  adama “ Size lezzet berýän zat näme?” diýen sorag berilse, hökmany suratda sungatyň bir görnüşiniň adyny tutjagy ikuçsyzdyr. Sungat hem edil miweli baga çalymdaş.  Her bagyň miwesiniň özboluşly tagamy, üýtgeşik  lezzeti bolýar. Alypbaryjylyk  hem özbaşyna täsin bir dünýä, gözellik älemi. Bu täsin dünýäniň gözellikleri bilen sizi hem azda-kände   tanyşdyrmak… dowamy... »
Powered by Theme Mason
 • “Gülüň owadan” bäsleşiginden pursatlar“Gülüň owadan” bäsleşiginden pursatlar
  Surata düşüren: Arslan MÜLLIKOW. dowamy... »
 • Biz toý tutýas, älem galýar haýranaBiz toý tutýas, älem galýar haýrana
  Surata düşüren: Arslan MÜLLIKOW.   dowamy... »
 • Zenan kalbynyň döredijiligiZenan kalbynyň döredijiligi
  Ömür ýuwaş-ýuwaşdan garramak däl-de, kem-kemden kämilleşmekdir… Şuňa ýaşlykdan göz ýetirip, öz ukyp-başarnygyňy açyp, şol ugurdan kämillige ymtylsaň, ol seni hökman üstünlige getirer. Ol üstünliklere ýetmek üçin hem, ilki başdan öňüňde anyk maksat goýmak zerur. Şol maksadyň bilen hereket okgunlylygyň birleşen ýerinde hem ösüş, özgeriş, kämilleşiş bar. Gadyrly okyjylar, şeýle maksada okgunly,… dowamy... »
 • Iki kürekIki kürek
  Bir gezek syýahatçy gaýykçydan özüni beýleki bir kenara alyp gitmegini haýyş edipdir. Ýolagçy gaýykda oturan wagty küregiň ýüzündäki ýazgylar onuň ünsüni çekipdir. Olaryň birinde “Pikirlen” beýlekisin-de bolsa “Berjaý et” diýen ýazgy bar eken. — Seniň birgeňsi kürekleň bar — diýip, syýahatçy dillenipdir. — Ýogsa-da olar näme üçin?.. Gaýykçy ýylgyryp: —… dowamy... »
Powered by Theme Mason