Atavatan Türkmenistan

Powered by Theme Mason
 • “Gülüň owadan” bäsleşiginden pursatlar“Gülüň owadan” bäsleşiginden pursatlar
  Surata düşüren: Arslan MÜLLIKOW. dowamy... »
 • Biz toý tutýas, älem galýar haýranaBiz toý tutýas, älem galýar haýrana
  Surata düşüren: Arslan MÜLLIKOW.   dowamy... »
 • Zenan kalbynyň döredijiligiZenan kalbynyň döredijiligi
  Ömür ýuwaş-ýuwaşdan garramak däl-de, kem-kemden kämilleşmekdir… Şuňa ýaşlykdan göz ýetirip, öz ukyp-başarnygyňy açyp, şol ugurdan kämillige ymtylsaň, ol seni hökman üstünlige getirer. Ol üstünliklere ýetmek üçin hem, ilki başdan öňüňde anyk maksat goýmak zerur. Şol maksadyň bilen hereket okgunlylygyň birleşen ýerinde hem ösüş, özgeriş, kämilleşiş bar. Gadyrly okyjylar, şeýle maksada okgunly,… dowamy... »
 • Iki kürekIki kürek
  Bir gezek syýahatçy gaýykçydan özüni beýleki bir kenara alyp gitmegini haýyş edipdir. Ýolagçy gaýykda oturan wagty küregiň ýüzündäki ýazgylar onuň ünsüni çekipdir. Olaryň birinde “Pikirlen” beýlekisin-de bolsa “Berjaý et” diýen ýazgy bar eken. — Seniň birgeňsi kürekleň bar — diýip, syýahatçy dillenipdir. — Ýogsa-da olar näme üçin?.. Gaýykçy ýylgyryp: —… dowamy... »
Powered by Theme Mason