Atavatan Türkmenistan

 • Türkmenistanyň futbol çempionaty badalga alýarTürkmenistanyň futbol çempionaty badalga alýar
  20-nji oktýabrda ýurdumyzyň 29-njy futbol çempionatyna badalga berler. Bu barada Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň “tff.com.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Çempionatyň ilkinji duşuşyklary paýtagtymyz Aşgabatda geçiriler. Iki aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Aşgabat”, “Köpetdag” – hemmesi Aşgabat şäheri, “Ahal” – Ahal welaýatynyň Änew şäheri, “Şagadam” – Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy… dowamy... »
 • Çempionlar ligasy: uly hasaply ýeňişlerÇempionlar ligasy: uly hasaply ýeňişler
  UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyö 3-nji tapgyrynyň duşuşyklary uly hasaply netijeler bilen tamamlandy. “Real”, “Mançester Siti”, “Sporting” hem-de “Aýaks” toparlary garşydaşlaryny uly hasap bilen ýeňmegi başardy. Bu tapgyryň esasy duşuşyklarynyň biri Ispaniýada oýnaldy. Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” topary bilen Angliýanyň “Liwerpul” toparynyň arasyndaky duşuşyk örän çekeleşikli boldy. Nitejede, “Liwerpul” topary Mohammed Salahyň 2,… dowamy... »
 • Salahyň ykbaly nähili bolar?Salahyň ykbaly nähili bolar?
  Häzirki wagtda Angliýanyň “Liwerpul” toparynda oýnaýan müsürli Mohammed Salahyň 2023-nji ýylda şertnamasynyň möhleti tamamlanýar. Toparyň baş tälimçisi Ýurgen Kloppyň dünýäniň iň gowy futbolçysy hökmünde abraýyny has-da belende galdyran Muhammed Salahyň menejeri topar bilen futbolçynyň geljegi barada gepleşiklere başlady. Häzirki wagtda Angliýanyň Premýer-ligasynda 100-den köp gol geçiren, has takygy 103 goluň… dowamy... »
 • 2022 Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakyldy2022 Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakyldy
  2022-nji ýylda Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherinde geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýa alawy ýakyldy. Bu çärä Gresiýanyň gadymy Olimpiýa sebitinde bolup geçdi. Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gera hudaýynyň gadymy ybadathanasynda Gün şöhleleri esasynda ýakyldy. Soňra Olimpiýa alawy Afina eltiler we 19-njy oktýabrda Afinadaky “Panatinaikos” stadionynda Hytaýyň wekiliýetiniň agzalaryna gowşurylar. Bu… dowamy... »
Powered by Theme Mason
 • BildirişBildiriş
  Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Stambul Baş Konsullygy tarapyndan futbol boýunça ýaryş geçiriler. Futbol ýaryşy 2021-nji ýylyň 29-nji awgustynda geçiriler. Futbol ýaryşyna gatnaşmak üçin toparyň kapitany, toparlaryň adyny 2021-nji ýylyň 22-nji awgusty sagat 17:00 çenli belletmeli. Futbol ýaryşyna gatnaşmak we tomaşa etmek üçin ähli talyp we… dowamy... »
 • Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?
  Gandbol oýny 1898-nji ýylda Daniýanyň Ordrup şäheriniň aýallar gimaziýasynyň mugallymy Holger Nilsen tarapyndan döredilipdir. Bu oýny ol öz okuw sapaklarynda her tarapda 7 adamdan ybarat bolan topar düzüp, olary uly bolmadyk meýdançada oýnadypdyr we bu oýna “Handbol” diýip at goýupdyr. Şol döwürde Çehoslowakiýa döwletinde mekdebiň gözükdirijisi Jozen Hlenka şol oýna… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ylym, Bilim, Saglygy Goraýyş, Sport Ulgamlary we Jemgyýetçilik Guramalarynyň Meseleleri Boýunça Iş Maslahatyny GeçirdiTürkmenistanyň Prezidenti Ylym, Bilim, Saglygy Goraýyş, Sport Ulgamlary we Jemgyýetçilik Guramalarynyň Meseleleri Boýunça Iş Maslahatyny Geçirdi
  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ugurlarynda we jemgyýetçilik guramalarynda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy we olaryň işini kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, şeýle hem ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol ÇekdiTürkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi
  Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, Türkmenistanda olimpiýa hereketini ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Türkmenistanyň Tennis federasiýasy hem-de Halkara Tennis federasiýasy bilen bilelikde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda… dowamy... »
Powered by Theme Mason