Atavatan Türkmenistan

 • «Ýuwentus» Super ligadan çykmasa, A Seriýadan çykarylar«Ýuwentus» Super ligadan çykmasa, A Seriýadan çykarylar
  Italiýanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Gabriel Grawina, «Ýuwentus» klubynyň Ýewropanyň Super ligasyndan çykmasa, «Seria A» aýrylyp bilinjekdigini duýdurdy. «Sky Sports»-yň habaryna görä, Grawina: «Düzgünler hemmeler üçin deňdir. «Ýuwentus» indiki möwsüm başlamazyndan öň Ýewropanyň Super ligasyny terk etmese, Turin kluby «Seria A» gatnaşyp bilmez. Elbetde, bu ilkinji nobatda janköýerler üçin agyr bolar, ýöne düzgünler hemmeler üçin deňdir. «Ýuwentus» ýolbaşçylygynyň garşylygy ýakyn wagtda bes… dowamy... »
 • Çempionlar ligasynyň finaly nirede oýnalar?Çempionlar ligasynyň finaly nirede oýnalar?
  UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň finalynyň nirede oýnaljakdygy esasy soraglaryň birine öwrüldi. Adatça, bu final duşuşygynyň 29-njy maýda Türkiýäniň Stambul şäherinde oýnalmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne Türkiýedäki koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly wakalaryň artmagy bilen bu duşuşygyň başga ýerde oýnalmagy göz öňünde tutulýar. Oýnuň Angliýanyň “Uembli” stadionynda hem oýnalyp biljekdigi aýdyldy. Şeýle hem bu duşuşygyň… dowamy... »
 • Neýmar “PSŽ” bilen şertnamasyny uzaltdyNeýmar “PSŽ” bilen şertnamasyny uzaltdy
  Braziliýaly dünýä belli futbolçy Neýmar häzirki çykyş edýän topary bolan Fransiýanyň “PSŽ” toparynda galmagy dowam etdirer. Bu barada toparyň internet saýtynda hem habar berilýär. Şeýlelikde, Neýmaryň Ispaniýanyň “Barselona” toparyna gaýdyp geler diýen habarlara bu şertnama jogap boldy. Neýmar topary bilen şertnamasynyň möhletini 2025-nji ýyla çenli uzaltdy. Habar berlişi ýaly, 29… dowamy... »
 • “Bawariýanyň” yzly-yzyna 9-njy çempionlygy“Bawariýanyň” yzly-yzyna 9-njy çempionlygy
  Germaniýanyň “Bawariýa” topary özüniň yzly-yzyna 9-njy çempionlygyny gazandy. Şeýlelikde bu topar Italiýanyň “Ýuwentus” topary bilen yzly-yzyna 9 gezek çempion bolmak üstünligi bilen deňleşdi. Her iki topary 9 çempionlygy bar. Bu ugurda üçünji orunda Fransiýanyň “Lion” topary barýar. Onuň yzly-yzyna 7-nji çempionlygy bar. Dördünji orunda Russiýanyň “Sapartak” topary bar. Rus topary… dowamy... »
Powered by Theme Mason
 • Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?
  Gandbol oýny 1898-nji ýylda Daniýanyň Ordrup şäheriniň aýallar gimaziýasynyň mugallymy Holger Nilsen tarapyndan döredilipdir. Bu oýny ol öz okuw sapaklarynda her tarapda 7 adamdan ybarat bolan topar düzüp, olary uly bolmadyk meýdançada oýnadypdyr we bu oýna “Handbol” diýip at goýupdyr. Şol döwürde Çehoslowakiýa döwletinde mekdebiň gözükdirijisi Jozen Hlenka şol oýna… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ylym, Bilim, Saglygy Goraýyş, Sport Ulgamlary we Jemgyýetçilik Guramalarynyň Meseleleri Boýunça Iş Maslahatyny GeçirdiTürkmenistanyň Prezidenti Ylym, Bilim, Saglygy Goraýyş, Sport Ulgamlary we Jemgyýetçilik Guramalarynyň Meseleleri Boýunça Iş Maslahatyny Geçirdi
  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ugurlarynda we jemgyýetçilik guramalarynda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy we olaryň işini kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, şeýle hem ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol ÇekdiTürkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi
  Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, Türkmenistanda olimpiýa hereketini ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Türkmenistanyň Tennis federasiýasy hem-de Halkara Tennis federasiýasy bilen bilelikde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda… dowamy... »
 • “Daýhanbank” Bilen “Köpetdag” Ýaryş Tertibinde Öňdäki Orunlary Eýeleýärler“Daýhanbank” Bilen “Köpetdag” Ýaryş Tertibinde Öňdäki Orunlary Eýeleýärler
  Şu gün, 13-nji iýunda ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 6-njy tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Bu tapgyrda ýaryş tertibiniň öňbaşçylary “Daýhanbank” bilen “Köpetdag” toparlary garşydaşlaryny ýeňlişe sezewar etdiler. “Daýhanbank” topary “Senagatbankdan” 4:2 hasabynda üstün çykan bolsa, onda “Köpetdagyň” futzalçylary “Gümrükçiniň” derwezesinden jogapsyz toplaryň dördüsini geçirmegi başardylar. Bu tapgyrdan soň toparlaryň ikisi-de 15… dowamy... »
Powered by Theme Mason