Warning: Constant HDOM_TYPE_ELEMENT already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 3

Warning: Constant HDOM_TYPE_COMMENT already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 4

Warning: Constant HDOM_TYPE_TEXT already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 5

Warning: Constant HDOM_TYPE_ENDTAG already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 6

Warning: Constant HDOM_TYPE_ROOT already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 7

Warning: Constant HDOM_TYPE_UNKNOWN already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 8

Warning: Constant HDOM_QUOTE_DOUBLE already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 9

Warning: Constant HDOM_QUOTE_SINGLE already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 10

Warning: Constant HDOM_QUOTE_NO already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 11

Warning: Constant HDOM_INFO_BEGIN already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 12

Warning: Constant HDOM_INFO_END already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 13

Warning: Constant HDOM_INFO_QUOTE already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 14

Warning: Constant HDOM_INFO_SPACE already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 15

Warning: Constant HDOM_INFO_TEXT already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 16

Warning: Constant HDOM_INFO_INNER already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 17

Warning: Constant HDOM_INFO_OUTER already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 18

Warning: Constant HDOM_INFO_ENDSPACE already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 19

Warning: Constant HDOM_SMARTY_AS_TEXT already defined in /home/atavatan/public_html/turkmenistanhabar.com/wp-content/plugins/wp-rss-retriever-pro2222/inc/classes/SimpleHTML.php on line 25

Atavatan Türkmenistan

 • “Liwerpul” – Angliýanyň FA Kubogyny gazandy“Liwerpul” – Angliýanyň FA Kubogyny gazandy
  Angliýanyň FA Kubogy ýaryşynda möwsümiň ýeňijisi belli boldy. Angliýanyň meşhur “Uembli” stadionynda geçirilen final duşuşygynda «Liwerpul» bilen «Çelsi» toparlary duşuşdy. Esasy 90 minuty 0:0 hasabynda deňme-deň tamamlanan duşuşygyň esasy wagtyna goşulan 30 minutda hem toparlara gol geçirmek başartmady. Netijede, 11 metrlik jerime urgularyndan “Liwerpul” topary garşydaşyny 6:5 hasabynda utup, dünýäniň… dowamy... »
 • Messi iň köp girdeji gazanan türgen boldyMessi iň köp girdeji gazanan türgen boldy
  “Forbes” žurnalynyň habaryna görä, “PSŽ” toparynyň we Argentinanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Lionel Messi dünýäde iň köp aýlyk alýan türgenleriň sanawynda birinji ýeri eýeledi. Bu barada neşiriň metbugat gullugy habar berdi. “Forbes”-iň habaryna görä, 2021-nji ýylyň 1-nji maýyndan 2022-nji ýylyň 1-nji maýyna çenli Messi 130 million dollar gazandy. Şonuň 75 million… dowamy... »
 • “Aston Willa” Koutinýony satyn aldy“Aston Willa” Koutinýony satyn aldy
  Angliýanyň “Premýer liga” futbol çempionatynyň wekillerinden “Aston Willa” topary ilkibaşda “Barselona” toparyndan kärendesine alan Filippe Koutinýony 20 million ýewro dolulygyna satyn aldy. Iňlis toparynyň habar bermegine görä, brazil futbolçysy gyşky transfer döwründe iňlis toparyna geçipdi. Koutinýo bilen 2026-njy ýyla çenli şertnama baglanyşyldy. Onuň üçin “Barselona” toparyna 20 million ýewro töleg… dowamy... »
 • Dünýä çempionatynyň kubogy dünýäni aýlanýarDünýä çempionatynyň kubogy dünýäni aýlanýar
  Şu ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda Katar döwletinde geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň kubogy dünýä syýahatyna çykdy. Her gezek dünýä çempionatynyň öňüsyrasynda dünýä kubogynyň özboluşly syýahaty guralýar. Däp bolan syýahat çäresi mynasybetli Kataryň paýtagty Dohada baýramçylyk dabarasy guraldy. Oňa müňlerçe janköýer gatnaşdy. Şu ýylyň ahyrynda bu ýerde Ýakyn Gündogarda ilkinji gezek dünýä… dowamy... »
Powered by Theme Mason
 • BildirişBildiriş
  Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Stambul Baş Konsullygy tarapyndan futbol boýunça ýaryş geçiriler. Futbol ýaryşy 2021-nji ýylyň 29-nji awgustynda geçiriler. Futbol ýaryşyna gatnaşmak üçin toparyň kapitany, toparlaryň adyny 2021-nji ýylyň 22-nji awgusty sagat 17:00 çenli belletmeli. Futbol ýaryşyna gatnaşmak we tomaşa etmek üçin ähli talyp we… dowamy... »
 • Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?Gandbol Oýny Nirde Döräpdir?
  Gandbol oýny 1898-nji ýylda Daniýanyň Ordrup şäheriniň aýallar gimaziýasynyň mugallymy Holger Nilsen tarapyndan döredilipdir. Bu oýny ol öz okuw sapaklarynda her tarapda 7 adamdan ybarat bolan topar düzüp, olary uly bolmadyk meýdançada oýnadypdyr we bu oýna “Handbol” diýip at goýupdyr. Şol döwürde Çehoslowakiýa döwletinde mekdebiň gözükdirijisi Jozen Hlenka şol oýna… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ylym, Bilim, Saglygy Goraýyş, Sport Ulgamlary we Jemgyýetçilik Guramalarynyň Meseleleri Boýunça Iş Maslahatyny GeçirdiTürkmenistanyň Prezidenti Ylym, Bilim, Saglygy Goraýyş, Sport Ulgamlary we Jemgyýetçilik Guramalarynyň Meseleleri Boýunça Iş Maslahatyny Geçirdi
  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ugurlarynda we jemgyýetçilik guramalarynda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy we olaryň işini kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, şeýle hem ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş… dowamy... »
 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol ÇekdiTürkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi
  Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, Türkmenistanda olimpiýa hereketini ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Türkmenistanyň Tennis federasiýasy hem-de Halkara Tennis federasiýasy bilen bilelikde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda… dowamy... »
Powered by Theme Mason
%d bloggers like this: