Powered by Theme Mason
 • Onlaýn-Duşuşykda Case New Holland Kompaniýasy Bilen Hyzmatdaşlgyň Ugurlary Ara Alnyp MaslahatlaşyldyOnlaýn-Duşuşykda Case New Holland Kompaniýasy Bilen Hyzmatdaşlgyň Ugurlary Ara Alnyp Maslahatlaşyldy
  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde «Case New Holland (CNH)» amerikan kompaniýasynyň Kawkaz, Günorta we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça telekçilik direktory Stýuart Kempbeliň ýolbaşçylygyndaky wekilýet bilen wideoduşuşyk geçirildi.Gepleşiklerde ýurdumyzyň telekeçilik bileleşiginiň wekilleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryna garaldy. Duşuşyga türkmen tarapyndan maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň… dowamy... »
 • Türkmen Gämi Gurluşykçylary Hyzmatdaşlyk Gatnaşyklaryny ÖsdürýärlerTürkmen Gämi Gurluşykçylary Hyzmatdaşlyk Gatnaşyklaryny Ösdürýärler
  «Balkan» Gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawody» AGPJ ýerli hem-de daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygyň çägini giňeldýär. Paýdarlar jemgyýetiniň döredilen wagtyndan bäri (2019-njy ýylyň maý aýy) geçen iki ýyla golaý döwürde gämileriň 80-si abatlanyldy, olaryň 20-sinde düýpli abatlaýyş işleri geçirildi. 2021-nji ýylyň iki aýynda gämi ussahanasynda gämileriň ýedisi, şol sanda… dowamy... »
 • «Lebapawtoulag»-Sebitiň Ulag Kuwwaty«Lebapawtoulag»-Sebitiň Ulag Kuwwaty
  Satyn alynýan ýokary hilli awtobuslar, taksiler, ýük awtoulaglary ýurdumyzda ulag hyzmatynyň göwnejaý ýola goýulmagyna ýardam berýär. «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginde hem bu ugurda netijeli işler alnyp barylýar. Kärhananyň maliýe-ykdysady görkezijilerini has-da ýokary götermekde, halka edilýän awtoulag hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmakda gazanan guwandyryjy üstünlikler üçin «Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan «Iň göreldeli kärhana»… dowamy... »
 • Uçýan UlagUçýan Ulag
  «ALI Technologies Inc» kompaniýasy uçýan motosiklleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Kompaniýa täze ulagyny şu ýylyň güýzünde geçiriljek «Tokyo Motor Show» sergisinde tanyşdyrmagy göz öňünde tutýar. Häzirlikçe bu ulagyň 100 sanysy öndüriler. Onda häzirki zamanyň ösen tehnologiýa çözgütleri peýdalanylar. Ulag ýerden 10 metr belentlikde sagatda 200 kilometr tizlik bilen hereket eder.… dowamy... »
Powered by Theme Mason