• “Facebook” adyny üýtgedýär“Facebook” adyny üýtgedýär
  “WhatsApp”, “Instagram”, “Messenger” we “Oculus” ýaly jemgyýetçilik tory, söhbetdeşlik programmasy we oýun platformalaryna eýeçilik edýän “Facebook” kompaniýasynyň adyny üýtgetjekdigi mälim edildi. “Verge” habar platformasynda çykan habara görä, “Facebook” eýeçiligindäki ähli şereketler başga bir at bilen bir kompaniýanyň garamagynda jemlener. Sosial media ägirdi “Facebook” –yň baş ýerine ýetiriji direktory (CEO)  Mark… dowamy... »
 • Dünýäde döredilen ilkinjilerDünýäde döredilen ilkinjiler
  Dünýäde ýazylan ilkinji smsi 1992-nji ýylda Angliýada Neil Papworth dosty Riçard Jarwise iberdi. Papwors kompýuterinden dosty Jarwisin orbital 901 modelli telefonyna  iberen “ bagtly ýaşa” smsi taryhda ilkinji gezek ugradylan sms boldy. Dünýäde ilkinji “=” belgisi  1557-nji ýylda Londanda ulanylypdyr.  Matimatik  Robert Rekord 1557-nji ýylda taýýarlan kitabynda “=” belgisini ulanypdyr.… dowamy... »
 • Öz-özüňi bejerýän telefon ekranyÖz-özüňi bejerýän telefon ekrany
  Alymlar millionlarça adamyň wagtyny we puluny tygşytlaýan polimer döretdiler. Alymlaryň pikiriçe, bu tehnologiýa sebäpli telefon ekranlary öz-özüni bejerer. Smartfonlar we beýleki akylly enjamlar soňky 10 ýylda durmuşymyzyň ähli ugurlaryna girdi. Häzirki wagtda bütin dünýäde milliardlarça akylly enjam ulanylýar. Köp ulanyjynyň iň uly gorkusy, ekranlaryň döwülmegi ýa-da çatlamagy bolup durýar. Käwagt… dowamy... »
 • “Foxconn” kompaniýasy awtobus öndürdi“Foxconn” kompaniýasy awtobus öndürdi
  “Apple” kompaniýasynyň mobil enjamlarynyň uly bölegini Taýwanyň “Foxconn” kompaniýasy öndürýär. Kompaniýa soňky wagtlarda awtoulag senagatyna hemn aralaşýar. “Akylly” e4njamlaryň önümçiligini we önümleriniň tehnologiýa çözgütlerini işläp taýýarlaýan “Hon Hai Technology Group” (“Foxconn”) ilkinji elektroulaglaryny taýýarlady. Olar “Model C” ady bilen üýtgedip bolýan awtoulag, sedan görnüşli “Model E” we “Model T” atly… dowamy... »
Powered by Theme Mason
 • Onlaýn-Duşuşykda Case New Holland Kompaniýasy Bilen Hyzmatdaşlgyň Ugurlary Ara Alnyp MaslahatlaşyldyOnlaýn-Duşuşykda Case New Holland Kompaniýasy Bilen Hyzmatdaşlgyň Ugurlary Ara Alnyp Maslahatlaşyldy
  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde «Case New Holland (CNH)» amerikan kompaniýasynyň Kawkaz, Günorta we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça telekçilik direktory Stýuart Kempbeliň ýolbaşçylygyndaky wekilýet bilen wideoduşuşyk geçirildi.Gepleşiklerde ýurdumyzyň telekeçilik bileleşiginiň wekilleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryna garaldy. Duşuşyga türkmen tarapyndan maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň… dowamy... »
 • Türkmen Gämi Gurluşykçylary Hyzmatdaşlyk Gatnaşyklaryny ÖsdürýärlerTürkmen Gämi Gurluşykçylary Hyzmatdaşlyk Gatnaşyklaryny Ösdürýärler
  «Balkan» Gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawody» AGPJ ýerli hem-de daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygyň çägini giňeldýär. Paýdarlar jemgyýetiniň döredilen wagtyndan bäri (2019-njy ýylyň maý aýy) geçen iki ýyla golaý döwürde gämileriň 80-si abatlanyldy, olaryň 20-sinde düýpli abatlaýyş işleri geçirildi. 2021-nji ýylyň iki aýynda gämi ussahanasynda gämileriň ýedisi, şol sanda… dowamy... »
 • «Lebapawtoulag»-Sebitiň Ulag Kuwwaty«Lebapawtoulag»-Sebitiň Ulag Kuwwaty
  Satyn alynýan ýokary hilli awtobuslar, taksiler, ýük awtoulaglary ýurdumyzda ulag hyzmatynyň göwnejaý ýola goýulmagyna ýardam berýär. «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginde hem bu ugurda netijeli işler alnyp barylýar. Kärhananyň maliýe-ykdysady görkezijilerini has-da ýokary götermekde, halka edilýän awtoulag hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmakda gazanan guwandyryjy üstünlikler üçin «Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan «Iň göreldeli kärhana»… dowamy... »
 • Uçýan UlagUçýan Ulag
  «ALI Technologies Inc» kompaniýasy uçýan motosiklleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Kompaniýa täze ulagyny şu ýylyň güýzünde geçiriljek «Tokyo Motor Show» sergisinde tanyşdyrmagy göz öňünde tutýar. Häzirlikçe bu ulagyň 100 sanysy öndüriler. Onda häzirki zamanyň ösen tehnologiýa çözgütleri peýdalanylar. Ulag ýerden 10 metr belentlikde sagatda 200 kilometr tizlik bilen hereket eder.… dowamy... »
Powered by Theme Mason