Ýurdumyzyň “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda otly gatnawlarynyň mart aýyndaky ýagdaýy barada beýanat çap edildi. Bu beýanatda hususan-da şeýle diýilýär:

Hormatly ýolagçylar!

2021-nji ýylyň mart aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de 1 gezek hepdäniň çarşenbe (3-nji) güni Aşgabat–Türkmenabat we hepdäniň penşenbe (4-nji) güni Türkmenabat–Aşgabat ugurlary boýunça demir ýol gatnawynyň ýola goýulýandygy hem-de welaýatara we şäherara demir ýol gatnawlary boýunça beýleki ugurlara girizilen wagtlaýyn çäklendirmäniň möhletiniň 2021-nji ýylyň 1-nji apreline çenli uzaldylandygy barada habar berýäris.

Ýokarda görkezilen ugurlar boýunça ýolagçy biletleri häzirki wagtda diňe bilet satyş kassalarynda resmileşdirilýär.

Mundan ozal, şeýle hoş habar “Türkmenawtoulaglary” agentligi tarapyndan berlipdi. Onda synag gatnawlary Aşgabat–Daşoguz we Daşoguz–Aşgabat ugurlary boýunça ýola goýulmagy barada beýanat berlipdi.

Ozal habar berşimiz ýaly, COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli awiakompaniýanyň ähli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagy 2021-nji ýylyň 31-nji martyna çenli uzaldylypdy. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtynda aýdylýar.