«Se­na­gat» paý­dar­lar tä­jir­çi­lik ban­ky 2020-nji ýyl üçin hal­ka­ra ül­ňü­le­ri bo­ýun­ça dü­zü­len ma­li­ýe ha­sa­ba­ty­nyň hal­ka­ra au­dit bar­la­gy­ny ge­çir­mek bo­ýun­ça

BÄS­LE­ŞIK

yg­lan ed­ýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler bäsleşik tekliplerini bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 güne çenli şu aşakdaky salga ibermelidirler.

Salgymyz: Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 126-njy jaýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri­: (+99312) 46-88-12 (1155); (+99312) 46-87-69.