Ýurdumyzyň “Türkmenhimiýa” döwlet konserni satyn almak babatda halkara bäsleşigini yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Halkara bäsleşigine laýyklykda:

Lot 5 – Karbamidformaldegid konsentratyny satyn almak göz öňünde tutulýar.

Basleşige gatnaşmak üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň edarasyna ýüz tutup bolar.

Oňa gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz gün) senenama günüň dowamyna çenli kabul edilýär. Bäsleşigiň resminamalar toplumyny 200 ABŞ-nyň dollaryny töläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 12 39-01-83, 39-01-71, 39-01-82, 39-01-14.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýy, 3-nji gat, 324-nji otag