Türkmen zenanlarynyň milli lybaslarynda toý öwüşginleri bar. Olar, edil, ýaz güllerinden dokalan ýaly owadan, nepis hem näzik. Olar waspynyň şygra, dessana laýykdygyny öz lowurdusy, öwüşgini bilen dünýä ýaýyp ýör. Türkmen zenanlarynyň milli lybaslary diýlende ilkinji bolup, ýüpek jemally öýme göz öňüňde janlanýar. Ol birenaýy lowurdaýar. Ondaky nur Gün şöhlesinden gaýdýana çalym edip, gözleriňi gamaşdyrýar. Şol nur, şol şöhle onuň älemgoşar ýaly dürli reňkdedigine garamazdan,owadan şekiller bilen bile ýüregiňi ýagtyldyp gidýär. Şol ýagtylygy has-da artdyrýan zat bolsa, öýmeleriň göze gelüwli edilip daňylmagydyr.

dowamy Ýaglyk daňlyşynyň görnüşleri: Gelin-gyzlarymyz üçin at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY.

[ajax_load_more id="7660182157" css_classes="myclass" loading_style="infinite classic" container_type="div" offset="2" post_type="post" category="habarlar "]